Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 6: CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Câu 1: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây? a. Hiện đại hoá b. Công nghiệp hoá c. Tự động hoá d. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Câu 2: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sư dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây? a. Hiện đại hoá b. Công nghiệp hoá c. Tự động hoá d. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Câu 3: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào? a. Thế kỷ VII b. Thế kỷ XVIII c. Thế kỷ XIX d. Thế kỷ XX Câu 4: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào? a. Thế kỷ VII b. Thế kỷ XVIII c. Thế kỷ XIX d. Thế kỷ XX Câu 5: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ nhất ứng với qúa trình nào sau đây? a. Hiện đại hoá b. Công nghiệp hoá c. Tự động hoá d. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Câu 6: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau đây? a. Hiện đại hoá b. Công nghiệp hoá c. Tự động hoá d. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Câu 7: Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất là gì? a. Điện b. Máy tính c. Máy hơi nước d. Xe lửa Câu 8: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào? a. Nông nghiệp b. Sản xuất c. Dịch vụ d. Kinh doanh Câu 9: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào? a. Sản xuất b. Kinh doanh. dịch vụ c. Quản lý kinh tế, xã hội d. Cả a, b, c đúng Câu 10: Vì sao CNH phải gắn liền với HĐH? a. Vì nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng kỉ thuật và công nghệ. b.Xu hướng toàn cầu hóa, mở ra cơ hội mới cho các nước tiến hành CNH sau như Việt Nam. c. Tránh sự tụt hậu, rút ngắn thời gianđể HĐH mọi mặt. d. Cả a, b, c đều đúng Câu 11: Vì sao phải tiến hành CNH – HĐh đất nước? a. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH. b. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỉ thuật, công nghệ, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao. c. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỉ thuật cho CNXH, do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao. d. Cả a, b đều đúng. Câu 12: Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá , hiện đại hoá là gì? a.Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả. c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của QHSX XHCN d. Cả a,b, c đúng Câu 13:Cơ cấu kinh tế là tổng thể quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy đinh lẫn nhau về quy mô và trình độ của cơ cấu nào sau đây? a. Cơ cấu kinh tế ngành b. Cơ cấu vùng kinh tế c. Cơ cấu thành phần kinh tế d. Cả a, b, c đúng Câu 14: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây a. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự nghiên cứu, xây dựng. b. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến. c. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến. d. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư cho xây dựng. Câu 15: CNH, HĐH có tác dụng: a.Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển b.Tạo điều kiện để p.triển LLSX và tăng năng suất LĐ xã hội c.Tạo điều kiện để nước ta hội nhập k.tế quốc tế d.Nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế Câu 16: Một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là: a. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí b. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật c. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin d. Phát triển mạnh mẽ LLSX Câu 17: Trong TKQĐ lên CNXH ở nước ta tồn tại nền k.tế nhiều TP là vì: a. Để giải quyết việc làm cho người lao động b. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nước c. Kinh tế NN và k.tế tập thể còn yếu d. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu
00:00:00