Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 4 : CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây: a.Canh tranh kinh tế. b. Cạnh tranh chính trị. c. Cạnh tranh văn hoá. d. Cạnh tranh sản xuất. Câu 2: Nội dung cốt lõi của cạnh tranh được thể hiện ở khía cạnh nào sau đây? a. Tính chất của cạnh tranh. b. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh. c. Mục đích của cạnh tranh. d. Cả a, b, c đều đúng. Câu 3: Cạnh tranh là gì? a. Là sự giành giật, lấn chiếm của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… b. Là sự giành lấy điều kiện thuận lợi của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… c. Là sự đấu tranh, giành giật của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… d. Là sự ganh đua, đấu tranh của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và kinh doanh hàng hoá…… Câu 4: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào? a. Khi xã hội loài người xuất hiện. b. Khi con người biết lao động. c. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện. d. Khi ngôn ngữ xuất hiện. Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì? a. Tồn tại nhiều chủ sở hữu. b. Điều kiện sản xuất và lợi ích của mỗi đơn vị kinh tế là khác nhau. c. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh, có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. d. Cả a, b đúng. Câu 6: Có bao nhiêu loại cạnh tranh: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 Câu 7: Cạnh tranh giữa người bán và người bán diễn ra trên thị trường khi nào? a. Người mua nhiều, người bán ít. b. Người mua bằng người bán. c. Người bán nhiều, người mua ít. d. Thị trường khủng hoảng. Câu 8: Cạnh tranh giữa người mua và người mua diễn ra trên thị trường khi nào? a. Người mua nhiều, người bán ít. b. Người mua bằng người bán. c. Người bán nhiều, người mua ít. d. Thị trường khủng hoảng. Câu 9: Thế nào là cạnh tranh trong nội bộ ngành? a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. Câu 10: Thế nào là sự cạnh tranh giữa các ngành? a. Là sự ganh đua về kinh tế trong các ngành sản xuất khác nhau. b. Là sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng . c. Là sự ganh đua về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn. d. Là sự ganh đua về kinh tế của các đơn vị sản xuất trong nước. Câu 11: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá? a. Một đòn bẩy kinh tế. b. Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá. c. Một động lực kinh tế. d. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Câu 12: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì? a.Giành hợp đồng k.tế, các đơn đặt hàng b.Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực SX khác c.Giành ưu thế về khoa học công nghệ d. Giành nhiều lợi nhuận nhất về mình Câu 13: Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh tranh nào diễn ra quyết liệt? a. Cạnh tranh trong mua bán. b. Cạnh tranh trong nội bộ ngành c. Cạnh tranh giữa các ngành. d. Cạnh tranh trong nước và ngoài nước.
00:00:00