Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT LƯU THÔNG HÀNG HÓA Câu 1: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào? a. Quy luật cung cầu. b. Quy luật cạnh tranh. c. Quy luật giá trị d. Quy luật kinh tế Câu 2: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? a. 3 giờ. b. 4 giờ. c. 5 giờ. d. 6 giờ. Câu 3: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị? a. Điều tiết sản xuất. b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. c. Tự phát từ quy luật giá trị. d. Điều tiết trong lưu thông. Câu 4: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị? a. Điều tiết sản xuất. b. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. c. Tự phát từ quy luật giá trị. d. Điều tiết trong lưu thông. Câu 5: Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực hạn chế tác động phân hóa giàu nghèo của quy luật giá trị? a. Đổi mới nền kinh tế. b. Thống nhất và mở cửa thị trường. c. Ban hành và sử dụng pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội. d. Cả a, b, c đúng. Câu 6:Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào? a. Giảm chi phí sản xuất. b. Nâng cao chất lượng hàng hóa. c. Điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu sản xuất. d. Cả a, b, c đúng. Câu 7: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào? a. Luôn ăn khớp với giá trị b. Luôn cao hơn giá trị c. Luôn thấp hơn giá trị d. Luôn xoay quanh giá trị Câu 8: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu thong phải căn cứ vào đâu? a. Thời gian lao động xã hội cần thiết b. Thời gian lao động cá biệt c. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa d. Thời gian cần thiết Câu 9: Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào? a. Giá cả = giá trị b. Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết c. Giá cả < giá trị d. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết Câu 10: Quy luật giá trị quy định trong lưu thông tổng sản phẩm biểu hiện như thế nào? a. Tổng giá cả = Tổng giá trị b. Tổng giá cả > Tổng giá trị c. Tổng giá cả < Tổng giá trị d. Tổng giá cả # Tổng giá trị Câu 11: Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với nhau? a. Vì chịu tác động của quy luật giá trị b. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh … c. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất d. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau Câu 12: Quy luật giá trị tác động như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? a.Diều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. b. Kích thích LLSX phát triể và năng suất lao động tăng lên c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa d. Cả a, b, c đúng Câu 13: Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa? a.2 b. 3 c. 4 d. 5
00:00:00