Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BÀI 11 : CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Câu 1: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào? a. Có chính sách dân số đúng đắn b. Khuyến khích tăng dân số c. Giảm nhan việc tăng dân số d. Phân bố lại dân cư hợp lí Câu 2: Quy mô dân số là gì? a. Là số người dân trong mỗi quốc gia tại một thời điểm nhất định b. Là số người dân sống trong một khu vực tại một thời điểm nhất định c. Là số người sống trong một đơn vị hành chính tại một thời điểm nhất định. d. Là số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định Câu 3: Cơ cấu dân số là gì? a. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi b. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân c. Là tổng số dân được phân loại theo độ tuổi dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân d. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân Câu 4: Phân bố dân cư là gì? a. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực b. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế. c. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. d. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính. Câu 5:Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây? a. Yếu tố thể chất b. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần c. Yếu tố trí tuệ d. Yếu tố thể chất và tinh thần Câu 6: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì? a. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số b. Tiếp tục giảm quy mô dân số c. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư d. Tiếp tục tăng chất lượng dân số Câu 7: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì? a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số b. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số c. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số d. Sớm ổn định mức tăng tự nhiên Câu 8: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì? a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực Câu 9: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? a. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền b. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục c. Làm tốt công tác tuyên truyền d. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? a. Nâng cao đời sống nhân dân b. Tăng cường nhận thức, thông tin c. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân d. Nâng cao hiểu biết của người dân Câu 11: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? a. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí b. Tăng cường công tác tổ chức c. Tăng cường công tác giáo dục d. Tăng cường công tác vận động Câu 12: Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào? a. Việc là thiếu trầm trọng b. Việc là là vấn đề không cần quan tâm nhiều c. Việc làm đã được giải quyết hợp lí d. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị Câu 13: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì? a. Phát triển nguồn nhân lực b. Mở rộng thị trường lao động c. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động d. Xuất khẩu lao động Câu 14: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì? a. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn b. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn c. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị d. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì? a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì? a. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ b. Tập trung giải quyết việc làm c. Phát triển nguồn nhân lực d. Mở rộng thị trường lao động Câu 17: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì? a. Tập trung giải quyết việc làm b. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động c. Phát triển nguồn nhân lực d. Mở rộng thị trường lao động Câu 18: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì? a. Tập trung giải quyết việc làm b. Phát triển nguồn nhân lực c. Mở rộng thị trường lao động d. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề Câu 19: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì? a. Tập trung giải quyết việc làm b. Phát triển nguồn nhân lực c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn d. Mở rộng thị trường lao động Câu 20: Nhà nước ta coi chính sách dân số là quốc sách có nghĩa là gì? a. Tất cả các ngành các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh chính sách dân số b. Sự phát triển của đất nước có quan hệ chặt chẽ với vấn đề dân số c. Cả a, b đúng d. Cả a, b sai Câu 21: Bằng vốn hiểu biết của mình em hãy nhận xét về tốc độ phát triển dân số nước ta? a. Thuộc loại cao trên thế giới b. Thuộc loại thấp trên thế giới c. Thuộc loại trung bình trên thế giới d. Thuộc loại thấp ở Châu Á Câu 22: Số liệu sau đây chứng tỏ điều gì? Vùng đồng bằng nước ta chỉ chiếm 30% diện tích mà có khoảng 75% dân số; vùng núi nước ta chiếm 70% diện tích nhưng chỉ có khoảng 25% dân số. a. Dân số nước ta phân bố không đồng đều b. Dân số nước ta phân bố hợp lí c. Dân số nước ta phân bố đồng đều d. Dân số nước ta bình thường Câu 23: Dân số tăng quá nhanh là một trong những nguyên nhân dẫn dến tình trạng nào sau đây? a. Thừa lao động, khó giải quyết việc làm b. Mức sống thấp, bệnh tật nhiều c. Các tệ nạn xã hội tăng d. Cả a, b, c đúng Câu 24: Mục đích của chính sách kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay nhằm? a. Hạn chế số con b. Bảo đảm chất lượng cuộc sống cho gia đình c. Tạo khoảng cách sinh con hợp lí d. Cả a, b, c đúng Câu 25: Dân số Việt Nam tăng nhanh là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? a. Nhận thức của người dân b. Không có biện pháp kế hoạch hóa gia đình c. Nhà nước không có chính sách đúng đắn d. Đời sống nhân dân thấp Câu 26: Chính sách phân bố dân cư hợp lí ở nước ta nhằm thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? a. Khuyến khích đồng bào miền xuôi tới định cư ở vùng núi b. Sử dụng hợp lí nguồn lao động; khai thác tốt tiềm năng kinh tế ở các vùng c. Giảm lao động thừa ở miền xuôi d. Thực hiện chính sách dân số Câu 27: Trong các biện pháp phát triển dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân? a. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí b. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc c. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số d. Xã hội hoa công tác dân số Câu 28: Đảng và nhà nước ta coi trọng đầu tư cho chính sách dân số nhằm mục đích gì? a. Đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế to lớn b. Đầu tư cho phát triển văn hóa, xã hội c. Đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn d. Đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn Câu 29: Đảng và nhà nước có nhận thức như thế nào về chính sách dân số? a. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước b. Một bộ phận trong chiến lược phát triển đát nước c. Một yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế cao d. Một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế Câu 30: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tình hình dân số nước ta? a. Có tốc độ phát triển dân số cao, phân bố không đồng đều b. Có tốc độ phát triển dân số trung bình, phân bố tương đối đồng đều c. Có tốc độ phát triển dân số cao, phân bố hợp lí d. Có tốc độ phát triển dân số thấp, phân bố hợp lí Câu 31: Dân số tăng nhanh dẫn đến tình trạng nào sau đây? a. Không khai thác tốt tiềm năng kinh tế b. Tỉ lệ sử dụng đất nông nghiệp theo đầu người giảm c. Việc làm cho người lao động gặp khó khăn d. Cả a, b, c đúng Câu 32:Dân số tăng qua nhanh so với tăng trưởng kinh tế dẫn đến tình trạng nào sau đây? a. Nhà ở thiếu thốn b. Bình quân lương thực theo đầu người không tăng c. Thu nhập ổn định d. Cả a, b, c đúng Câu 33: Mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì? a. Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số b. Nâng cao chất lượng dân số c. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí d. Cả a, b, c đúng Câu 34: Vì sao ở nước ta năng suất láu tăng nhanh, bình quân lương thực theo đầu người tăng chậm? a. Xuất khẩu lương thực nhiều b. Phân phối không công bằng c. Dân số tăng nhanh, diện tích đất nông nghiệp bình quân người giảm d. Cả a, b, c đúng Câu 35:Nói đến xã hội hóa công tác dân số có nghĩa là gì? a. Huy động mọi cơ quan, tổ chức tham gia công tác dân số b. Cá nhân có quyền và lợi ích khi tham gia công tác dân số c. Huy động mọi cơ quan , tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số và hửơng quyền, lợi ích từ công tác dân số d. Cả a,b, c đúng Câu 36: Hàng năm lao động cần việc làm ở nước ta tăng thêm bao nhiêu? a. Từ 1 triệu đến 1,4 triệu người b. Từ 2 triệu đến 3 triệu người c. 2 triệu người d. 4 triệu người Câu 37: Vì sao Đảng và nhà nước ta côi chính sách giải quyết việc làm là một chính sách xã hội căn bản? a. Là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế xã hội b. Làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân c. Khuyến khích làm giàu theo quy định của pháp luật d. Cả a, b, c đúng
00:00:00