Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BÀI 10 : NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Câu 1: Dân chủ là gì? a. Quyền lực thuộc về nhân dân. b. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội c. Quyền lực cho giai cấp thống trị. d. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội. Câu 2: Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì? a. Phát triển cao nhất trong lịch sử. b. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử. c. Tuyệt đối nhất trong lịch sử. d. Hoàn bị nhất trong lịch sử. Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào? a. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. b. Kinh tế, chính trị, văn hóa. c. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần. d. Chính trị, văn hóa, xã hội. Câu 4: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào? a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. b. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội. c. Giai cấp công nhân. d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Câu 5: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai? a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. b. Người thừa hành trong xã hội. c. Giai cấp công nhân. d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Câu 6: Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào? a. Chế độ công hữu về TLSX. b. Chế độ tư hữu về TLSX. c. Kinh tế xã hội chủ nghĩa. d. Kinh tế nhiều thành phần. Câu 7:Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào? a. Giai cấp công nhân. b. Giai cấp nông dân. c. Giai cấp tư sản. d. Hệ tư tưởng Mác – Lênin. Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì? a. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước b. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội c. Quyền lực thuộc về nhân dân d. Nhân dân làm chủ Câu 9: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì? a. Pháp luật, kỷ luật. b. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. c. Pháp luật,nhà tù. d. Pháp luật, quân đội. Câu 10: Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là gì? a. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. b. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. c. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. d. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề. Câu 11: Tự do thông tin, ngôn luận , báo chí là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa. d. Xã hội. Câu 12: Công dân có quyền bầu cử và ứng cử là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Văn hóa. c. Chính trị d. Xã hội. Câu 13: Công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Chính trị b. Kinh tế c. Văn hóa. d. Xã hội. Câu 14: Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Văn hóa. c. Xã hội. d. Chính trị Câu 15: Quyền sáng tác, phê bình văn học là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa. d. Xã hội. Câu 16: Công dân có quyền được tham gia vào đời sống văn hóa là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Văn hóa. c. Chính trị d. Xã hội. Câu 17: Quyền được hưởng các lợi ích từ các sáng tạo nghệ thuật của chính mình là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Văn hóa. b. Kinh tế c. Chính trị d. Xã hội. Câu 18: Câu 11: Quyền lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Xã hội.. b.Kinh tế c. Chính trị d. Văn hóa. Câu 19: Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Chính trị c. Xã hội. d. Văn hóa. Câu 20: Quyền bình đẳng nam nữ là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Chính trị c. Văn hóa. d. Xã hội. Câu 21: Quyền được hưởng chế độ bảo vệ súc khỏe là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào? a. Kinh tế b. Xã hội. c. Chính trị d. Văn hóa. Câu 22: Trưng cầu dân ý là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? a. Trực tiếp b. Gián tiếp c. Bỏ phiếu. d. Thảo luận. Câu 23: Bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? a. Gián tiếp b. Trực tiếp c. Bỏ phiếu. d. Thảo luận. Câu 24: Thực hiện sáng kiến pháp luật là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? a. Gián tiếp b. Bỏ phiếu. c. Trực tiếp d. Thảo luận. Câu 25: Dân chủ được thực hiện thông qua bao nhiêu hình thức cơ bản? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 26: Đại biểu của nhân dân tiếp xúc cử tri là biểu hiện của hình thức dân chủ nào? a. Trực tiếp b. Gián tiếp c. Bỏ phiếu. d. Thảo luận.
00:00:00