Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Định ĐỀ THI HỌC KỲ II Trường THPT Nguyễn Huệ Môn thi : GD công dân 11 - 45 PHÚT ========= ------∞∞------ I. Phần trắc nghiệm khách quan: Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các chế độ xã hội là A. Sự phát triển của văn hóa B. Sự tiến bộ của khoa học C. Sự phát triển của kinh tế D. Sự tiến bộ của loài người Câu 2: Nước ta hóa độ lên CNXH theo hình thức nào? A. Hóa độ gián tiếp B. Hóa độ trực tiếp C. Từ tư bản chủ nghĩa lên CNXH D. Từ chiếm hữu nô lệ lên CNXH Câu 3: Nhà nước xuất hiện đại diện cho ai? A. Nhân dân lao động B. Giai cấp thống trị C. Nông dân D. Trí thức Câu 4: Nhà nước pháp quyền XHCNVN thực hiện ý chí và lợi ích của: A. Giai cấp công nhân B. Nhân dân lao động C. Tòan dân tộc D. Cả A, B, C Câu 5: Trong những câu sau, câu nào chỉ hoạt động nhằm bồi dưỡng nhân tài? A. Tổ chức thi học sinh giỏi B. Mở các trường dạy nghề C. Xóa mù chữ D. Chương trình 135 Câu 6: Nhiệm vụ của văn hóa là xây dựng nền văn hóa: A. Tiên tiến B. Hiện đại C. Tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc D. Đậm đà dân tộc Việt Nam Câu 7: Hãy chỉ ra văn hóa phi vật thể trong những câu sau: A. Vịnh Hạ Long B. Hát tuồng C. Cố Đô Huế D. Hội An Mỹ Sơn Câu 8: Hệ thống tri thức được khám phá từ thực tiễn và kiểm nghiệm trong thực tiễn, đó là: A. Thông tin B. Công nghệ C. Kỹ thuật D. Khoa học Câu 9: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm: A. Học hỏi thành tựu KHKT B. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế C. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH HĐH D. A, B, C đúng Câu 10: Nhiệm vụ của KHCN: A. Phát triển nguồn nhân lực B. Xây dựng tổ quốc C. Giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn xã hội do cuộc sống đề ra D. Bảo vệ tổ quốc. Câu 11: Câu ào sau đây là đúng với văn hóa nước ta hiện nay: A. Học đòi phương tây là tốt B. Hòa nhập hòan tòan C. Cứ bảo thủ lạc hậu D. Hòa nhập nhưng không hòa tan Câu 12: Nền dân chủ XHCN được thực hiện trong các lĩnh vực: A. Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Xã hội B. Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Tinh thần C. Chính trị - Kinh tế D. Chính trị - Văn hóa – Xã hội B- Tự Luận : Câu 1: Trình bày những nguyên tắc và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. Theo em tại sao chúng ta phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế? Câu 2: Trình bày vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh. Theo em tại sao trong tình hình hiện nay chúng ta phải tăng cường quốc phòng và an ninh? Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.
00:00:00