Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GD-ĐT HÀ NAM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRƯỜNG THPTA DUY TIÊN MÔN: GDCD LỚP 11 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề I.Phần trắc nghiệm (3 đ) Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau đây Câu 1.Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào đóng vai trò quyết định? A.Công nhân B.Máy móc C.Nguyên vật liệu D.Cơ sở hạ tầng Câu 2.Phát triển kinh tế gồm mấy nội dung? A. 2 B. 3 C.4 D.5 Câu 3.Thời điểm Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ: Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam? A.1986 B. 1995 C.2000 D.2015 Câu 4. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách đối ngoại nước ta là: A.Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại B.Phát huy sức mạnh thời đại nhằm bảo vệ Tổ quốc C.Tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng để bảo vệ Tổ quốc D.Hợp tác về kinh tế để phát triển đất nước Câu 5:Hãy chỉ ra một chức năng của tiền tệ: A.Thước đo kinh tế B.Thước đo giá cả C.Thước đo thị trường D.Thước đo giá trị Câu 6:Giá trị xã hội của hàng hóa gồm: A.giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí, giá trị sức lao động, giá trị tăng thêm B.giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí, giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa C.giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí, giá trị tăng thêm D.giá trị sức lao động của người sản xuất hàng hóa, giá trị tăng thêm 2 Câu 7:Chỉ ra một trong những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh của Nhà nước ta. A.Tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì độc lập, chủ quyền trên thế giới B.Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới C.Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại D.Phát triển công tác đối ngoại nhân dân Câu 8:Điền từ còn thiếu vào chỗ ….trong câu sau khi nói về vai trò của sản xuất của cải vật chất “Sản xuất của cải vật chất là cơ sở………….của xã hội loài người” A.tồn tại B.quyết định C.tồn tại và phát triển D.quan trọng Câu 9:Tính dân tộc của nền văn hóa nước ta thể hiện ở: A.nguyên tắc hòa nhập nhưng không hòa tan B.tinh thần yêu nước và tiến bộ C.những giá trị đạo đức truyền thống D.thế giới quan Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 10:Việt Nam đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Cho đến nay, tỉ lệ thanh niên từ 15 tuổi đến 24 tuổi biết chữ là 95%. Thông tin này nói về nhiệm vụ nào của giáo dục? A.Nâng cao dân trí B.Đào tạo nhân lực C.Bồi dưỡng nhân tài D.Đầu tư cho giáo dục Câu 11:Việc các cụ già trên thành phố tham gia học ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài thể hiện phương hướng nào của giáo dục? A.Thực hiện công bằng trong giáo dục-đào tạo B.Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học C.Hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo D.Xã hội hóa giáo dục-đào tạo Câu 12:Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hệ thống giáo dục mở là nội dung của phương hướng trong giáo dục-đào tạo? A.Ưu tiên đầu tư cho giáo dục-đào tạo B.Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục-đào tạo 3 C.Mở rộng quy mô giáo dục-đào tạo D.Xã hội hóa giáo dục-đào tạo II.Phần tự luận (7 điểm) 1.Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta (5 điểm) 2.Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới (2 điểm) …………….HẾT…………….
00:00:00