Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GD-ĐT HÀ NAM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRƯỜNG THPTA DUY TIÊN MÔN: GDCD LỚP 11 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề 02 I.Phần trắc nghiệm (3 đ) Câu 1: Thế nào là công tác đối ngoại nhân dân? A.Vận động nhân dân trong và ngoài nước thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, vận động nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại của Việt Nam B.Vận động nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta. C.Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền. D.Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, vì độc lập, hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới Câu 2: Sau ngày khai giảng, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa nô nức đến trường. Thông tin này nói đến nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo? A.Thực hiện công bằng trong giáo dục-đào tạo B.Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học C.Hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo D.Xã hội hóa giáo dục-đào tạo Câu 3: Đâu không phải là câu nói về truyền thống hiếu học của nhân dân ta? A.Đi một ngày đàng học một sàng khôn B.Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy C.Học thầy không tày học bạn D.Học, học nữa, học mãi 2 Câu 4. Điền từ còn thiếu vào chỗ ….: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định “Khoa học-công nghệ……..là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” A.giáo dục-đào tạo B.thực sự C.hiển nhiên D.dĩ nhiên Câu 5:Trong số những tên tuổi dưới đây, ai là nhà ngoại giao giỏi của nước ta? A.Trần Bình Trọng B. Trần Đại Nghĩa C.Mạc Đĩnh Chi D.Nguyễn Ngọc Ký Câu 6: Câu chuyện Mỵ Châu-Trọng Thủy nhắc nhở chúng ta điều gì? A.Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù B.Trong quá trình đối ngoại chúng ta phải thận trọng C.Không nên tin bất cứ người nào D.Xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Câu 7:Để phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, Đảng và Nhà nước ta cần: A.Kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc B.Kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh C.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh D.Thực hiện chính sách bình đẳng giữa các tôn giáo và dân tộc Câu 8:Nhiều người dân quê em rất bức xúc trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào? A.Lên án hành vi của Trung Quốc B.Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động đáp trả về mặt quân sự C.Giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam D.Kêu gọi các lực lượng tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc. Câu 9.Tiêu chí nào dưới đây là quan trọng nhất, chung nhất để đánh giá trình độ phát triển của LLSX? A.Người lao động với kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của họ. B.Trình độ phát triển của công cụ lao động 3 C.Năng suất lao động xã hội D.Chất lượng và số lượng các nguồn lực Câu 10.Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp gì? A.Doanh nghiệp nước ngoài B.Doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam C.Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài D.Doanh nghiệp cổ phần nước ngoài tại Việt Nam Câu 11.Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động? A.Kết cấu hạ tầng sản xuất C.Nguyên vật liệu cho sản xuất B.Công cụ lao động D.Các vật chứa, bảo quản Câu 12.Đại hội lần thứ XII của Đảng đặc biệt chú ý đến xây dựng văn hóa trong: A.kinh tế, chính trị, gia đình B.kinh tế và chính trị C.kinh tế-xã hội D.chính trị, gia đình, xã hội II.Phần tự luận (7điểm) 1.Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta(5điểm) 2.Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới(2điểm) ………….HẾT……………
00:00:00