Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GD-ĐT HÀ NAM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRƯỜNG THPTA DUY TIÊN MÔN: GDCD LỚP 11 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề 01 I. Phần trắc nghiệm (3 đ) Câu 1:Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ? A.Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ B.Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ C.Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ D.Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm Câu 2:Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa? A.Chỉ có đi lên CNXH, chúng ta mới có quyền tự quyết B.Chỉ có đi lên CNXH, lòng tự tôn dân tộc mới được thể hiện C.Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới có độc lập tự do, nhân dân mới có ấm no, hạnh phúc D. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới thực sự có độc lập, tự do; nhân dân mới thực sự có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Câu 3:Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? A.Tư liệu sản xuất B.Kết cấu hạ tầng C.Hệ thống bình chứa D.Công cụ lao động Câu 4:Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua: A.giá trị trao đổi B.số lượng và chất lượng hàng hóa C.lao động xã hội của người sản xuất D.giá trị sử dụng của hàng hóa Câu 5:Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây? A.Hiện đại hóa B.Công nghiệp hóa C.Tự động hóa D.CNH-HĐH 2 Câu 6: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào: A.Nội dung của từng thành phần kinh tế B.Hình thức sở hữu C.Vai trò của từng thành phần kinh tế D.Biểu hiện của từng thành phần kinh tế Câu 7: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là: A.Quyền lực tập trung trong tay Nhà nước B.Quyền lực thuộc về nhân dân C.Nhân dân làm chủ D.Nhà nước quản lý mọi mặt xã hội Câu 8:Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội? A.Sự phát triển sản xuất B.Sản xuất của cải vật chất C.Đời sống tinh thần D.Sản xuất kinh tế Câu 9:Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm: A.Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động B.Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động C.Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động D.Sức lao động, kết cấu hạ tầng, tư liệu lao động Câu 10:Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động? A.Máy khâu B.Kim chỉ C.Vải D.Áo quần Câu 11:Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của: A.các lực lượng vũ trang B.của lực lượng quốc phòng C.của toàn dân D.của lực lượng quốc phòng và an ninh Câu 12 : Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình: A.hiện đại hóa B.tự động hóa C.công nghiệp hóa D.máy móc hóa 3 II.Phần tự luận (7 điểm) 1.Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta (5 điểm) 2.Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới (2 điểm) …..……HẾT………
00:00:00