Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 930 (đề có 15 câu) 1/ Sức lao động bao gồm những yếu tố nào? a thể lực và trí lực b thể lực và thể chất c sự vận dụng thể lực và trí lực d thói quen làm việc 2/ Điện, nước thuộc về: a kết cấu hạ tầng của sản xuất b hệ thống bình chứa c công cụ lao động d hệ thống truyền dẫn sự tác động 3/ Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố......là quan trọng nhất? a tư liệu sản xuất b tư liệu lao động c đối tượng lao động d sức lao động 4/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a thu nhập quốc dân tính theo đầu người b sự tăng trưởng của từng khu vực c sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài d mức tăng dân số một cách phù hợp 5/ Hiện nay Đảng và Nhà nước ta có chủ trương tập trung phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Biện pháp này còn có ý nghĩa to lớn để: a tăng phúc lợi xã hội b tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người c giảm tệ nạn thất nghiệp d ổn định tình hình chính trị xã hội 6/ Con người phải làm gì để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của mình? a Hưởng thụ b Tự vận động c Không ngừng sản xuất với quy mô lớn hơn d Tích cực hoạt động 7/ Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm được gọi là : a Tăng trưởng kinh tế b Công suất lao động c Hiệu quả d Phát triển kinh tế 8/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a cụ thể b lịch sử c vĩnh viễn d trừu tượng 9/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau b độc lập với nhau c chặt chẽ với nhau d không thể thiếu nhau 10/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động cá biệt tạo nên b thời gian lao động hiện tại tạo nên c thời gian lao động xã hội tạo nên d thời gian lao động quá khứ tạo nên 11/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động cá biệt quyết định b thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định c thời gian lao động cụ thể quyết định d thời gian lao động trừu tượng quyết định 12/ Hình thái giá trị chung có đặc điểm là: a Trao đổi trực tiếp b Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung c Trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng mở rộng dTrao đổi lấy vàng làm vật ngang giá chung 13/ Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm ..............cho tất cả các hàng hoá trong quá trình trao đổi - mua bán: a phương tiện b trung gian c môi giới d vật ngang giá 14/ Lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá gọi là : a Giá trị sử dụng b Hao phí sản xuất c Giá trị hàng hoá d Tiêu dùng sức lao động 15/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó. a Thấp nhất b Trung bình c Tối đa d Cá biệt
00:00:00