Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 929 (đề có 15 câu) 1/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a trí lực b trí lực và thể lực c thể chất, thường xuyên luyện tập d khả năng nhất định về vi tính 2/ Điện, nước thuộc về: a hệ thống bình chứa b hệ thống truyền dẫn sự tác động c công cụ lao động d kết cấu hạ tầng của sản xuất 3/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a kết cấu hạ tầng b công cụ lao động c hệ thống bình chứa d phương tiện sản xuất 4/ Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố......là quan trọng nhất? a đối tượng lao động b tư liệu sản xuất c sức lao động d tư liệu lao động 5/ Điều kiện khách quan nào giúp cho người lao động thực hiện được quá trình lao động? a người lao động phải chủ động tìm kiếm việc làm b người lao động phải đủ sức khoẻ để làm việc c tài nguyên thiên nhiên giàu có d sự phát triển của nền sản xuất xã hội 6/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a mức tăng dân số một cách phù hợp b sự tăng trưởng của từng khu vực c thu nhập quốc dân tính theo đầu người d sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài 7/ Con người phải làm gì để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của mình? a Tự vận động b Hưởng thụ c Không ngừng sản xuất với quy mô lớn hơn d Tích cực hoạt động 8/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 4 dạng b 3 dạng c 1 dạng d 2 dạng 9/ " Dịch vụ du lịch" thuộc về loại hàng hóa: a phi vật thể b sản phẩm c vật thể d vật phẩm 10/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính hữu hình b tính dự trữ c tính không thể dự trữ được d tính tồn tại 11/ Giá trị sử dụng của hàng hóa do yếu tố nào quyết định? a công dụng của vật thể b thuộc tính tự nhiên của vật phẩm c do con người làm ra cho nên nó có công dụng d nó có chất lượng 12/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a độc lập với nhau b vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau c chặt chẽ với nhau d không thể thiếu nhau 13/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động hiện tại tạo nên b thời gian lao động xã hội tạo nên c thời gian lao động quá khứ tạo nên d thời gian lao động cá biệt tạo nên 14/ Một trong những lí do để vàng có được vai trò tiền tệ là: a có thuộc tính tự nhiên thích hợp để làm tiền tệ b nó dễ cất giữ c nơi đâu cũng có vàng, thuận tiện cho trao đổi d đây là sự lựa chọn mang tính ngẫu nhiên 15/ Thời gian cụ thể của từng người để sản xuất ra một bộ quần áo được gọi là : a Sự đầu tư b Thời gian lao động c Thời gian lao động cá biệt d Thời gian lao động xã hội cần thiết
00:00:00