Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 928 (đề có 15 câu) 1/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 3 dạng b 2 dạng c 4 dạng d 1 dạng 2/ Người nông dân sản xuất ra hoa màu, thực phẩm; Những vật đó gọi là gì? a vật thể b hàng hoá c vật phẩm d sản phẩm 3/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a hàng hoá có tác động nào đó đến con người b hàng hoá có giá trị c công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người d sản phẩm do con người làm ra 4/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a cụ thể b vĩnh viễn c lịch sử d trừu tượng 5/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a không thể thiếu nhau b độc lập với nhau c vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau d chặt chẽ với nhau 6/ Cơ sở của giá trị trao đổi là: a sự tiêu hao tiền của bằng nhau b giá trị bằng nhau c sự hao phí lao động bằng nhau d giá cả bằng nhau 7/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 8/ Một trong những lí do để vàng có được vai trò tiền tệ là: a nó dễ cất giữ b đây là sự lựa chọn mang tính ngẫu nhiên c có thuộc tính tự nhiên thích hợp để làm tiền tệ d nơi đâu cũng có vàng, thuận tiện cho trao đổi 9/ Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố......là quan trọng nhất? a tư liệu sản xuất b sức lao động c tư liệu lao động d đối tượng lao động 10/ Phát triển kinh tế là: a Cả 3 ý trên b Có cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ c Công bằng xã hội d Tăng trưởng kinh tế 11/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a DNP b GNP c NDP d GDP 12/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a mức tăng dân số một cách phù hợp b sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài c sự tăng trưởng của từng khu vực d thu nhập quốc dân tính theo đầu người 13/ Cơ cấu kinh tế tiến bộ là: a tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng dần b tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp tăng dần c tỉ trọng ngành công nghiệp tăng dần d tỉ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ tăng dần 14/ Cơ sở tồn tại của xã hội loài người là hoạt động: a Tái sản xuất b Tích luỹ sản phẩm c Tăng cường đầu tư d Sản xuất của cải vật chất 15/ Sự kết hợp giữa sức lao động với tư liệu sản xuất tạo thành: a Công việc b Quá trình thích nghi c Hoạt động sống d Quá trình lao động sản xuất
00:00:00