Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 927 (đề có 15 câu) 1/ Tính lịch sử của khái niệm hàng hoá tức là: a khái niệm này chỉ xuất hiện, tồn tại trong các điều kiện lịch sử nhất định b khái niệm này xuất hiện, tồn tại từ xã hội CHNL c khái niệm này xuất hiện cùng với chế độ tư hữu d khái niệm này chỉ xuất hiện khi trao đổi, mua bán 2/ Người nông dân sản xuất ra hoa màu, thực phẩm; Những vật đó gọi là gì? a vật phẩm b vật thể c sản phẩm d hàng hoá 3/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính dự trữ b tính hữu hình c tính tồn tại d tính không thể dự trữ được 4/ Giá trị hàng hoá là: a giá trị tư liệu sản xuất kết tinh trong hàng hoá b lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá c giá trị sức lao động hiện tại kết tinh trong hàng hoá d giá trị nguyên vật liệu kết tinh trong hàng hoá 5/ Tiền tệ ra đời trải qua mấy hình thái giá trị? a 4 b 5 c 3 d 2 6/ Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm ..............cho tất cả các hàng hoá trong quá trình trao đổi - mua bán: a môi giới b phương tiện c trung gian d vật ngang giá 7/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Vật phẩm b Hàng hoá c Vật chất d Nhu yếu phẩm 8/ Giá cả hàng hoá là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng: a Tiền b Chất lượng hàng hoá c Số lượng hàng hoá d Giá trị lưu thông 9/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a thể chất, thường xuyên luyện tập b khả năng nhất định về vi tính c trí lực và thể lực d trí lực 10/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a kết cấu hạ tầng b phương tiện sản xuất c hệ thống bình chứa d công cụ lao động 11/ Phát triển kinh tế có ý nghĩa to lớn giúp gia đình: a nuôi dưỡng con trong tình hình hiện nay b sinh con c thoả mãn các nhu cầu vật chất d thực hiện tốt các chức năng của mình 12/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a đa dạng hơn b biến hoá c phức tạp hơn d hoàn thiện hơn 13/ Con người phải làm gì để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của mình? a Hưởng thụ b Tích cực hoạt động c Không ngừng sản xuất với quy mô lớn hơn d Tự vận động 14/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Vui chơi, giải trí b Trao đổi kinh nghiệm c Lao động sản xuất d Trau dồi đạo đức 15/ Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm được gọi là : a Hiệu quả b Phát triển kinh tế c Công suất lao động d Tăng trưởng kinh tế
00:00:00