Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 926 (đề có 15 câu) 1/ Lịch sử phát triển của xã hội loài người thực chất là quá trình thay thế các: a hình thái công cụ lao động b giai cấp thống trị c hình thái xã hội d phương thức sản xuất của cải vật chất 2/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a trí lực b thể chất, thường xuyên luyện tập c trí lực và thể lực d khả năng nhất định về vi tính 3/ Đối tượng lao động là: a yếu tố của tự nhiên mà con người tác động vào b toàn bộ của cải vật chất trong lòng đất c toàn bộ của cải trong xã hội d tất cả các yếu tố của giới tự nhiên 4/ Tư liệu lao động làm nhiệm vụ: a truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động b chứa các nhiên liệu, nguyên liệu cho quá trình sản xuất c đáp ứng các yêu cầu trong quá trình sản xuất d biến đổi các yếu tố của tự nhiên thành vật phẩm tiêu dùng 5/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a hệ thống bình chứa b phương tiện sản xuất c kết cấu hạ tầng. d công cụ lao động 6/ Điều kiện khách quan nào giúp cho người lao động thực hiện được quá trình lao động? a người lao động phải chủ động tìm kiếm việc làm b sự phát triển của nền sản xuất xã hội c tài nguyên thiên nhiên giàu có d người lao động phải đủ sức khoẻ để làm việc 7/ Hiện nay có nhiều người thất nghiệp là do: a Tất cả các nguyên nhân trên b không đáp ứng yêu cầu về thể lực và trí lực c do lười nhác, không tích cực tìm kiếm việc làm d nền sản xuất xã hội chưa phát triển có đủ việc làm cho người lao động 8/ Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá là: a Tất cả các điều kiện trên b Do lao động tạo ra c Có công dụng nhất định dThông qua trao đổi, mua bán 9/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người b hàng hoá có tác động nào đó đến con người c hàng hoá có giá trị d sản phẩm do con người làm ra 10/ Có 2 người cùng sản xuất ra một loại hàng hoá giống nhau; Anh A có tiêu hao sức lao động ít hơn so với anh B.Vậy giá trị hàng hoá của anh A sẽ: a không thể so sánh được b bằng so với anh B c thấp hơn so với anh B d cao hơn so với anh B 11/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định b thời gian lao động cá biệt quyết định c thời gian lao động trừu tượng quyết định d thời gian lao động cụ thể quyết định 12/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 13/ Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm ..............cho tất cả các hàng hoá trong quá trình trao đổi - mua bán: a trung gian b vật ngang giá c môi giới d phương tiện 14/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Hàng hoá b Vật phẩm c Vật chất d Nhu yếu phẩm 15/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó: a Trung bình b Cá biệt c Thấp nhất d Tối đa
00:00:00