Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 925 (đề có 15 câu) 1/ Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá là: a Tất cả các điều kiện trên b Do lao động tạo ra c Có công dụng nhất định d Thông qua trao đổi, mua bán 2/ Hàng hoá là khái niệm thuộc về phạm trù: a vĩnh viễn b cụ thể c lịch sử d trừu tượng 3/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 1 dạng b 2 dạng c 4 dạng d 3 dạng 4/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a sản phẩm do con người làm ra b hàng hoá có giá trị c công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người d hàng hoá có tác động nào đó đến con người 5/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a không thể thiếu nhau b độc lập với nhau c vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau d chặt chẽ với nhau 6/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động hiện tại tạo nên b thời gian lao động quá khứ tạo nên c thời gian lao động cá biệt tạo nên d thời gian lao động xã hội tạo nên 7/ Hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường là căn cứ vào: a thời gian lao động hiện tại b thời gian lao động quá khứ c thời gian lao động cá biệt d thời gian lao động xã hội cần thiết 8/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Vật chất b Nhu yếu phẩm c Hàng hoá d Vật phẩm 9/ Hiện nay Đảng và Nhà nước ta có chủ trương tập trung phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Biện pháp này còn có ý nghĩa to lớn để: a ổn định tình hình chính trị xã hội b giảm tệ nạn thất nghiệp c tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người d tăng phúc lợi xã hội 10/ " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những .........quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước" a vấn đề b nhân tố c động lực d yếu tố 11/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a phức tạp hơn b đa dạng hơn c biến hoá d hoàn thiện hơn 12/ Cơ sở tồn tại của xã hội loài người là hoạt động: a Tái sản xuất b Tích luỹ sản phẩm c Tăng cường đầu tư d Sản xuất của cải vật chất 13/ Nói sức lao động mới là khả năng của lao động có nghĩa là : a Con người không ngừng được rèn luyện b Họ sẽ được lao động c Khả năng ấy sẽ rất có hiệu quả trong lao động d Sức lao động đang tiềm ẩn trong mỗi con người 14/ Yếu tố nào làm nhiệm vụ truyển dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động a Tư liệu lao động b Chân tay c Đối tượng sản xuất d Tư duy 15/ Đất nước muốn phát triển về kinh tế thì cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề : a Hợp tác sản xuất b Công bằng xã hội c Lao động d Thoả mãn nhu cầu tinh thần con người
00:00:00