Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 922 (đề có 15 câu) 1/ Tính lịch sử của khái niệm hàng hoá tức là: a khái niệm này chỉ xuất hiện, tồn tại trong các điều kiện lịch sử nhất định b khái niệm này xuất hiện cùng với chế độ tư hữu c khái niệm này chỉ xuất hiện khi trao đổi, mua bán d khái niệm này xuất hiện, tồn tại từ xã hội CHNL 2/ Giá trị sử dụng của hàng hóa do yếu tố nào quyết định? a nó có chất lượng b công dụng của vật thể c thuộc tính tự nhiên của vật phẩm d do con người làm ra cho nên nó có công dụng 3/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động cá biệt quyết định b thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định c thời gian lao động trừu tượng quyết định d thời gian lao động cụ thể quyết định 4/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 5/ Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm ..............cho tất cả các hàng hoá trong quá trình trao đổi - mua bán. a phương tiện b trung gian c vật ngang giá d môi giới 6/ Muốn tiêu dùng giá trị sử dụng của chiếc xe đạp thì cần phải: a Sản xuất ra nó b Bán c Chiếm đoạt nó d Mua được chiếc xe đạp đó 7/ Lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá gọi là : a Giá trị hàng hoá b Giá trị sử dụng c Hao phí sản xuất. d Tiêu dùng sức lao động 8/ Thời gian cụ thể của từng người để sản xuất ra một bộ quần áo được gọi là : a Thời gian lao động b Thời gian lao động xã hội cần thiết c Sự đầu tư d Thời gian lao động cá biệt 9/ Sản xuất của cải vật chất giúp con người có được những tư liệu để sinh sống. Đó là vai trò: a sản xuất của cải vật chất giúp hoàn thiện thể chất b sản xuất của cải vật chất là hoạt động trung tâm của xã hội c duy trì sự tồn tại của con người và xã hội loài người d "có thực mới vực được đạo" của sản xuất 10/ Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động ............là hoạt động trung tâm a chính trị - xã hội b thực nghiệm khoa học c sản xuất của cải vật chất d sáng tạo công cụ lao động 11/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a đó là hoạt động có mục đích và ý thức .b nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có c đó là hoạt động cần đến công cụ lao động d đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên 12/ Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố......là quan trọng nhất? a tư liệu lao động b đối tượng lao động c sức lao động d tư liệu sản xuất 13/ Phát triển kinh tế là: a Cả 3 ý b,c,d b Có cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ c Công bằng xã hội d Tăng trưởng kinh tế 14/ Tăng trưởng kinh tế là : a Sự phát triển kinh tế nói chung. b Sự mở rộng sản xuất c Sự tăng lên về sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất d Sự tăng trưởng thu nhập quốc dân tính theo đầu người 15/ Cơ cấu kinh tế bền vững là cơ cấu kinh tế gắn với: a bảo vệ môi trường sinh thái b mức tăng dân số phù hợp c giảm thiểu lạm phát, khủng hoảng d bảo đảm công bằng xã hội
00:00:00