Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 921 (đề có 15 câu) 1/ Lịch sử phát triển của xã hội loài người thực chất là quá trình thay thế các: a phương thức sản xuất của cải vật chất b hình thái công cụ lao động c hình thái xã hội d giai cấp thống trị 2/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có b đó là hoạt động có mục đích và ý thức c đó là hoạt động cần đến công cụ lao động d đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên 3/ Đối tượng lao động là: a tất cả các yếu tố của giới tự nhiên b toàn bộ của cải vật chất trong lòng đất c toàn bộ của cải trong xã hội d yếu tố của tự nhiên mà con người tác động vào 4/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a GNP b GDP c NDP d DNP 5/ Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ? a Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội b Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc c Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội d Con người chỉ cần ăn là đủ 6/ Hệ thống bình chứa là một trong 3 yếu tố cần thiết của : a Đối tượng lao động b Lao động c Tư liệu lao động d Sức lao động 7/ Ở mỗi thơì đại sản xuất khác nhau thì.........cũng khác nhau a Giai cấp b Nền văn hoá c Ý thức con người d Công cụ sản xuất 8/ Hàng hoá là khái niệm thuộc về phạm trù: a lịch sử b trừu tượng c cụ thể d vĩnh viễn 9/ Tính lịch sử của khái niệm hàng hoá tức là: a khái niệm này chỉ xuất hiện, tồn tại trong các điều kiện lịch sử nhất định b khái niệm này xuất hiện cùng với chế độ tư hữu c khái niệm này xuất hiện, tồn tại từ xã hội CHNL d khái niệm này chỉ xuất hiện khi trao đổi, mua bán 10/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 4 dạng b 1 dạng c 2 dạng d 3 dạng 11/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá thành b giá cả c giá trị trao đổi d giá trị 12/ Giá trị trao đổi là: a tỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác b quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá c giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau d quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá 13/ Tiền tệ ra đời trải qua mấy hình thái giá trị? a 4 b 3 c 5 d 2 14/ Một trong những lí do để vàng có được vai trò tiền tệ là: a có thuộc tính tự nhiên thích hợp để làm tiền tệ b đây là sự lựa chọn mang tính ngẫu nhiên c nó dễ cất giữ d nơi đâu cũng có vàng, thuận tiện cho trao đổi 15/ Lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá gọi là : a Hao phí sản xuất b Giá trị hàng hoá c Tiêu dùng sức lao động. d Giá trị sử dụng
00:00:00