Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 920 (đề có 15 câu) 1/ Sức lao động bao gồm những yếu tố nào? a thể lực và thể chất b thể lực và trí lực c sự vận dụng thể lực và trí lực d thói quen làm việc 2/ Sức lao động khác với lao động là ở chỗ: a nó mới chỉ là khả năng của lao động b đó là khái niệm rộng hơn c nó có tính mục đích và tính sáng tạo d đó là sự vận dụng vào lao động sản xuất 3/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a công cụ lao động b kết cấu hạ tầng c hệ thống bình chứa d phương tiện sản xuất 4/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a GDP b DNP c GNP d NDP 5/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a biến hoá b đa dạng hơn c phức tạp hơn d hoàn thiện hơn 6/ Con người phải làm gì để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển của mình? a Không ngừng sản xuất với quy mô lớn hơn b Tự vận động c Tích cực hoạt động d Hưởng thụ 7/ Sự kết hợp giữa sức lao động với tư liệu sản xuất tạo thành: a Hoạt động sống b Quá trình lao động sản xuất c Quá trình thích nghi d Công việc 8/ Người nông dân sản xuất ra hoa màu, thực phẩm; Những vật đó gọi là gì? a vật thể b vật phẩm c sản phẩm d hàng hoá 9/ " Dịch vụ du lịch" thuộc về loại hàng hóa: a phi vật thể b vật phẩm c sản phẩm d vật thể 10/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính hữu hình b tính không thể dự trữ được c tính tồn tại d tính dự trữ 11/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a cụ thể b lịch sử c trừu tượng d vĩnh viễn 12/ Cơ sở của giá trị trao đổi là: a sự hao phí lao động bằng nhau b giá trị bằng nhau c sự tiêu hao tiền của bằng nhau d giá cả bằng nhau 13/ Có 2 người cùng sản xuất ra một loại hàng hoá giống nhau; Anh A có tiêu hao sức lao động ít hơn so với anh B.Vậy giá trị hàng hoá của anh A sẽ: a bằng so với anh B b không thể so sánh được c cao hơn so với anh B d thấp hơn so với anh B 14/ Hình thái giá trị chung có đặc điểm là: a Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung b Trao đổi trực tiếp c Trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng mở rộng d Trao đổi lấy vàng làm vật ngang giá chung 15/ Muốn tiêu dùng giá trị sử dụng của chiếc xe đạp thì cần phải: a Mua được chiếc xe đạp đó b Sản xuất ra nó c Chiếm đoạt nó d Bán
00:00:00