Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 919 (đề có 15 câu) 1/ Sức lao động bao gồm những yếu tố nào? a sự vận dụng thể lực và trí lực b thể lực và trí lực c thói quen làm việc d thể lực và thể chất 2/ Lịch sử phát triển của xã hội loài người thực chất là quá trình thay thế các: a giai cấp thống trị b hình thái xã hội c phương thức sản xuất của cải vật chất d hình thái công cụ lao động 3/ Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động ............là hoạt động trung tâm a sản xuất của cải vật chất b chính trị - xã hội c thực nghiệm khoa học d sáng tạo công cụ lao động 4/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a phương tiện sản xuất b công cụ lao động c hệ thống bình chứa. d kết cấu hạ tầng 5/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a NDP b GDP c GNP d DNP 6/ " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những .........quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước" a vấn đề b nhân tố c yếu tố d động lực 7/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Vui chơi, giải trí b Trao đổi kinh nghiệm c Trau dồi đạo đức d Lao động sản xuất 8/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a hàng hoá có tác động nào đó đến con người b công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người c hàng hoá có giá trị . d sản phẩm do con người làm ra 9/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a lịch sử b cụ thể c vĩnh viễn d trừu tượng 10/ Cơ sở của giá trị trao đổi là: a giá cả bằng nhau b sự hao phí lao động bằng nhau c giá trị bằng nhau d sự tiêu hao tiền của bằng nhau 11/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động hiện tại tạo nên b thời gian lao động quá khứ tạo nên c thời gian lao động cá biệt tạo nên d thời gian lao động xã hội tạo nên 12/ Hình thái giá trị chung có đặc điểm là: a Trao đổi lấy vàng làm vật ngang giá chung b Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung c Trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng mở rộng. d Trao đổi trực tiếp 13/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 14/ Lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá gọi là : a Hao phí sản xuất b Tiêu dùng sức lao động c Giá trị sử dụng. d Giá trị hàng hoá 15/ Thời gian cụ thể của từng người để sản xuất ra một bộ quần áo được gọi là : a Thời gian lao động xã hội cần thiết b Thời gian lao động cá biệt c Sự đầu tư d Thời gian lao động
00:00:00