Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 918 (đề có 15 câu) 1/ Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá là: a Tất cả các điều kiện trên b Do lao động tạo ra c Có công dụng nhất định d Thông qua trao đổi, mua bán 2/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính không thể dự trữ được b tính tồn tại c tính dự trữ. d tính hữu hình 3/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a lịch sử b cụ thể c vĩnh viễn d trừu tượng 4/ Hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường là căn cứ vào: a thời gian lao động quá khứ b thời gian lao động xã hội cần thiết c thời gian lao động cá biệt d thời gian lao động hiện tại 5/ Hình thái giá trị chung có đặc điểm là: a Trao đổi lấy vàng làm vật ngang giá chung. b Trao đổi trực tiếp c Trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng mở rộng d Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung 6/ Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm ..............cho tất cả các hàng hoá trong quá trình trao đổi - mua bán. a môi giới b vật ngang giá c trung gian d phương tiện 7/ 1 sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hoá khi : a là đối tượng mua bán trên thị trường b nó đáp ứng mọi nhu cầu con người c con người tạo ra nó. d được mọi người tiêu dùng 8/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó: a Tối đa b Thấp nhất c Trung bình d Cá biệt 9/ Sản xuất của cải vật chất giúp con người có được những tư liệu để sinh sống. Đó là vai trò: a sản xuất của cải vật chất là hoạt động trung tâm của xã hội b duy trì sự tồn tại của con người và xã hội loài người c "có thực mới vực được đạo" của sản xuất d sản xuất của cải vật chất giúp hoàn thiện thể chất 10/ Tổng sản phẩm quốc nội là giá trị tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra: a trong một nước b trong một thời gian c trong một chu kì. d trong nước trong 1 năm 11/ Hiện nay Đảng và Nhà nước ta có chủ trương tập trung phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Biện pháp này còn có ý nghĩa to lớn để: a tăng phúc lợi xã hội b giảm tệ nạn thất nghiệp c tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người d ổn định tình hình chính trị xã hội 12/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a phức tạp hơn b biến hoá c đa dạng hơn d hoàn thiện hơn 13/ Nói sức lao động mới là khả năng của lao động có nghĩa là : a Sức lao động đang tiềm ẩn trong mỗi con người b Con người không ngừng được rèn luyện c Khả năng ấy sẽ rất có hiệu quả trong lao động d Họ sẽ được lao động 14/ Yếu tố nào làm nhiệm vụ truyển dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động a Tư liệu lao động b Chân tay c Tư duy d Đối tượng sản xuất 15/ Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm được gọi là : a Tăng trưởng kinh tế b Phát triển kinh tế c Công suất lao động. d Hiệu quả
00:00:00