Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 917 (đề có 15 câu) 1/ Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hoá là: a Tất cả các điều kiện trên b Do lao động tạo ra c Có công dụng nhất định. d Thông qua trao đổi, mua bán 2/ Người nông dân sản xuất ra hoa màu, thực phẩm; Những vật đó gọi là gì? a sản phẩm b hàng hoá c vật phẩm d vật thể 3/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a hàng hoá có tác động nào đó đến con người b sản phẩm do con người làm ra c hàng hoá có giá trị d công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người 4/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá cả b giá trị trao đổi c giá trị d giá thành 5/ Giá trị trao đổi là: a quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá btỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác c giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau d quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá 6/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động xã hội tạo nên b thời gian lao động hiện tại tạo nên c thời gian lao động quá khứ tạo nên d thời gian lao động cá biệt tạo nên 7/ Hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường là căn cứ vào: a thời gian lao động cá biệt b thời gian lao động xã hội cần thiết c thời gian lao động quá khứ d thời gian lao động hiện tại 8/ Hình thái giá trị chung có đặc điểm là: a Trao đổi gián tiếp thông qua một hàng hoá làm vật ngang giá chung b Trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng mở rộng c Trao đổi lấy vàng làm vật ngang giá chung d Trao đổi trực tiếp 9/ Sản xuất của cải vật chất giúp con người có được những tư liệu để sinh sống. Đó là vai trò: a sản xuất của cải vật chất giúp hoàn thiện thể chất b duy trì sự tồn tại của con người và xã hội loài người c sản xuất của cải vật chất là hoạt động trung tâm của xã hội d "có thực mới vực được đạo" của sản xuất 10/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có b đó là hoạt động có mục đích và ý thức c đó là hoạt động cần đến công cụ lao động d đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên 11/ Hiện nay có nhiều người thất nghiệp là do: a Tất cả các nguyên nhân trên b không đáp ứng yêu cầu về thể lực và trí lực c do lười nhác, không tích cực tìm kiếm việc làm d nền sản xuất xã hội chưa phát triển có đủ việc làm cho người lao động 12/ Ranh giới phân chia giữa tư liệu lao động và đối tượng lao động là: a bài trừ nhau b tuyệt đối c tương đối d chống đối nhau 13/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a phức tạp hơn b đa dạng hơn c biến hoá d hoàn thiện hơn 14/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Trao đổi kinh nghiệm b Trau dồi đạo đức c Vui chơi, giải trí d Lao động sản xuất 15/ Sự kết hợp giữa sức lao động với tư liệu sản xuất tạo thành: a Quá trình lao động sản xuất b Công việc c Hoạt động sống. d Quá trình thích nghi
00:00:00