Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 916 (đề có 15 câu) 1/ Lịch sử phát triển của xã hội loài người thực chất là quá trình thay thế các: a giai cấp thống trị b hình thái công cụ lao động c phương thức sản xuất của cải vật chất d hình thái xã hội 2/ Thông qua lao động sản xuất, con người còn: a cải tạo bản tính của mình, trở thành người hơn b biến đổi hình dáng trở thành người hiện đại c hoàn thiện cả thể chất, tinh thần d sáng tạo nên các vật liệu mới không có sẵn trong tự nhiên 3/ Điều kiện khách quan nào giúp cho người lao động thực hiện được quá trình lao động? a người lao động phải chủ động tìm kiếm việc làm b tài nguyên thiên nhiên giàu có c người lao động phải đủ sức khoẻ để làm việc d sự phát triển của nền sản xuất xã hội 4/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a sự tăng trưởng của từng khu vực b thu nhập quốc dân tính theo đầu người c sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài d mức tăng dân số một cách phù hợp 5/ Hiện nay Đảng và Nhà nước ta có chủ trương tập trung phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Biện pháp này còn có ý nghĩa to lớn để: a ổn định tình hình chính trị xã hội b tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người c giảm tệ nạn thất nghiệp d tăng phúc lợi xã hội 6/ Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ? a Con người chỉ cần ăn là đủ b Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội c Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc. d Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội 7/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Vui chơi, giải trí b Lao động sản xuất c Trao đổi kinh nghiệm d Trau dồi đạo đức 8/ Hàng hoá là khái niệm thuộc về phạm trù: a vĩnh viễn b cụ thể c lịch sử d trừu tượng 9/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 4 dạng b 1 dạng c 3 dạng d 2 dạng 10/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính hữu hình b tính không thể dự trữ được c tính dự trữ d tính tồn tại 11/ Giá trị sử dụng của hàng hóa do yếu tố nào quyết định? a do con người làm ra cho nên nó có công dụng b nó có chất lượng c công dụng của vật thể d thuộc tính tự nhiên của vật phẩm 12/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá cả b giá thành c giá trị d giá trị trao đổi 13/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 14/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Vật chất b Vật phẩm c Hàng hoá d Nhu yếu phẩm 15/ 1 sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hoá khi : a nó đáp ứng mọi nhu cầu con người b được mọi người tiêu dùng c con người tạo ra nó. d là đối tượng mua bán trên thị trường
00:00:00