Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 915 (đề có 15 câu) 1/ Tính lịch sử của khái niệm hàng hoá tức là: a khái niệm này chỉ xuất hiện khi trao đổi, mua bán b khái niệm này xuất hiện cùng với chế độ tư hữu c khái niệm này chỉ xuất hiện, tồn tại trong các điều kiện lịch sử nhất định d khái niệm này xuất hiện, tồn tại từ xã hội CHNL 2/ Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù: a vĩnh viễn b lịch sử c cụ thể d trừu tượng 3/ Giá trị trao đổi là: a. tỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác b quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá c quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá d giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau 4/ Có 2 người cùng sản xuất ra một loại hàng hoá giống nhau; Anh A có tiêu hao sức lao động ít hơn so với anh B.Vậy giá trị hàng hoá của anh A sẽ: a không thể so sánh được b thấp hơn so với anh B c bằng so với anh B. d cao hơn so với anh B 5/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động trừu tượng quyết định b thời gian lao động cá biệt quyết định c thời gian lao động cụ thể quyết định d thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định 6/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 7/ Lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá gọi là : a Giá trị hàng hoá b Giá trị sử dụng c Tiêu dùng sức lao động d Hao phí sản xuất 8/ Thời gian cụ thể của từng người để sản xuất ra một bộ quần áo được gọi là : a Thời gian lao động b Thời gian lao động cá biệt c Sự đầu tư d Thời gian lao động xã hội cần thiết 9/ Thông qua lao động sản xuất, con người còn: a sáng tạo nên các vật liệu mới không có sẵn trong tự nhiên b biến đổi hình dáng trở thành người hiện đại c cải tạo bản tính của mình, trở thành người hơn. d hoàn thiện cả thể chất, tinh thần 10/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a đó là hoạt động cần đến công cụ lao động b nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có c đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên d đó là hoạt động có mục đích và ý thức 11/ Đối tượng lao động là: a toàn bộ của cải trong xã hội b tất cả các yếu tố của giới tự nhiên c toàn bộ của cải vật chất trong lòng đất d yếu tố của tự nhiên mà con người tác động vào 12/ Ranh giới phân chia giữa tư liệu lao động và đối tượng lao động là: a bài trừ nhau b chống đối nhau c tương đối d tuyệt đối 13/ Phát triển kinh tế là: a Cả 3 ý trên b Có cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ c Công bằng xã hội d Tăng trưởng kinh tế 14/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Trao đổi kinh nghiệm b Vui chơi, giải trí c Lao động sản xuất d Trau dồi đạo đức 15/ Ở mỗi thơì đại sản xuất khác nhau thì.........cũng khác nhau a Ý thức con người b Công cụ sản xuất c Nền văn hoá d Giai cấp
00:00:00