Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 1 ĐỀ SỐ 914 (đề có 15 câu) 1/ Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào...........nhằm biến đổi chúng thành sản phẩm cho nhu cầu sống của mình. a yếu tố của xã hội b của cải vật chất c yếu tố của tự nhiên d tư liệu sản xuất 2/ Tư liệu lao động làm nhiệm vụ: a chứa các nhiên liệu, nguyên liệu cho quá trình sản xuất b biến đổi các yếu tố của tự nhiên thành vật phẩm tiêu dùng c truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động d đáp ứng các yêu cầu trong quá trình sản xuất 3/ Hiện nay có nhiều người thất nghiệp là do: a Tất cả các nguyên nhân trên b không đáp ứng yêu cầu về thể lực và trí lực c do lười nhác, không tích cực tìm kiếm việc làm d nền sản xuất xã hội chưa phát triển có đủ việc làm cho người lao động 4/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a GDP b NDP c DNP d GNP 5/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài b mức tăng dân số một cách phù hợp c thu nhập quốc dân tính theo đầu người d sự tăng trưởng của từng khu vực 6/ " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những .........quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước" a nhân tố b vấn đề c động lực d yếu tố 7/ Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm được gọi là : a Tăng trưởng kinh tế b Hiệu quả c Công suất lao động d Phát triển kinh tế 8/ Hàng hoá tồn tại ở mấy dạng? a 1 dạng b 2 dạng c 4 dạng d 3 dạng 9/ Người nông dân sản xuất ra hoa màu, thực phẩm; Những vật đó gọi là gì? a hàng hoá b sản phẩm c vật thể d vật phẩm 10/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá thành b giá trị c giá trị trao đổi d giá cả 11/ Giá trị trao đổi là: a tỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác b quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá c giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau d quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá 12/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động cụ thể quyết định b thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định c thời gian lao động cá biệt quyết định d thời gian lao động trừu tượng quyết định 13/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân trên b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 14/ Thời gian cụ thể của từng người để sản xuất ra một bộ quần áo được gọi là : a Thời gian lao động cá biệt b Thời gian lao động xã hội cần thiết c Sự đầu tư d Thời gian lao động 15/ Giá cả hàng hoá là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng: a Tiền b Chất lượng hàng hoá c Giá trị lưu thông d Số lượng hàng hoá
00:00:00