Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 913 (đề có 15 câu) 1/ " Dịch vụ du lịch" thuộc về loại hàng hóa: a vật thể b vật phẩm c sản phẩm d phi vật thể 2/ Giá trị sử dụng của hàng hóa do yếu tố nào quyết định? a nó có chất lượng b thuộc tính tự nhiên của vật phẩm c do con người làm ra cho nên nó có công dụng d công dụng của vật thể 3/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá thành b giá trị c giá cả d giá trị trao đổi 4/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động quá khứ tạo nên b thời gian lao động hiện tại tạo nên c thời gian lao động xã hội tạo nên d thời gian lao động cá biệt tạo nên 5/ Có 2 người cùng sản xuất ra một loại hàng hoá giống nhau; Anh A có tiêu hao sức lao động ít hơn so với anh B.Vậy giá trị hàng hoá của anh A sẽ: a cao hơn so với anh B b bằng so với anh B c thấp hơn so với anh B d không thể so sánh được 6/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động cá biệt quyết định b thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định c thời gian lao động cụ thể quyết định d thời gian lao động trừu tượng quyết định 7/ Hàng hoá được đem ra trao đổi trên thị trường là căn cứ vào: a thời gian lao động quá khứ b thời gian lao động cá biệt c thời gian lao động hiện tại d thời gian lao động xã hội cần thiết 8/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó. a Trung bình b Tối đa c Cá biệt d Thấp nhất 9/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a đó là hoạt động có mục đích và ý thức b đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên c nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có d đó là hoạt động cần đến công cụ lao động 10/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a trí lực và thể lực b thể chất, thường xuyên luyện tập c khả năng nhất định về vi tính d trí lực 11/ Điện, nước thuộc về: a hệ thống bình chứa b công cụ lao động c hệ thống truyền dẫn sự tác động d kết cấu hạ tầng của sản xuất 12/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a hệ thống bình chứa b kết cấu hạ tầng c phương tiện sản xuất d công cụ lao động 13/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a GDP b NDP c DNP d GNP 14/ " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những .........quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước" a nhân tố b động lực c vấn đề d yếu tố 15/ Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm được gọi là : a Tăng trưởng kinh tế b Hiệu quả c Phát triển kinh tế d Công suất lao động
00:00:00