Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 912 (đề có 15 câu) 1/ Hàng hoá là khái niệm thuộc về phạm trù: a trừu tượng b lịch sử c cụ thể d vĩnh viễn 2/ Tính lịch sử của khái niệm hàng hoá tức là: a khái niệm này chỉ xuất hiện, tồn tại trong các điều kiện lịch sử nhất định b khái niệm này xuất hiện cùng với chế độ tư hữu c khái niệm này chỉ xuất hiện khi trao đổi, mua bán d khái niệm này xuất hiện, tồn tại từ xã hội CHNL 3/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính dự trữ b tính tồn tại c tính không thể dự trữ được d tính hữu hình 4/ Giá trị hàng hoá là: a giá trị sức lao động hiện tại kết tinh trong hàng hoá b giá trị tư liệu sản xuất kết tinh trong hàng hoá c giá trị nguyên vật liệu kết tinh trong hàng hoá d lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá 5/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động quá khứ tạo nên b thời gian lao động cá biệt tạo nên c thời gian lao động hiện tại tạo nên d thời gian lao động xã hội tạo nên 6/ Tiền tệ xuất hiện là kết quả của : a Tất cả các nguyên nhân sau b sự phát triển của sản xuất c sự trao đổi hàng hoá d sự phát triển các hình thái giá trị 7/ 1 sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hoá khi : a nó đáp ứng mọi nhu cầu con người b được mọi người tiêu dùng c là đối tượng mua bán trên thị trường d con người tạo ra nó. 8/ Giá cả hàng hoá là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng: a Số lượng hàng hoá b Tiền c Chất lượng hàng hoá d Giá trị lưu thông 9/ Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người tác động vào...........nhằm biến đổi chúng thành sản phẩm cho nhu cầu sống của mình. a tư liệu sản xuất b yếu tố của xã hội c của cải vật chất d yếu tố của tự nhiên 10/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a khả năng nhất định về vi tính b thể chất, thường xuyên luyện tập c trí lực và thể lực d trí lực 11/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a công cụ lao động b hệ thống bình chứa c kết cấu hạ tầng d phương tiện sản xuất 12/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a thu nhập quốc dân tính theo đầu người b mức tăng dân số một cách phù hợp c sự tăng trưởng của từng khu vực d sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài 13/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a biến hoá b phức tạp hơn c đa dạng hơn d hoàn thiện hơn 14/ Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ? a Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc b Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội c Con người chỉ cần ăn là đủ d Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội 15/ Cơ sở tồn tại của xã hội loài người là hoạt động: a Tích luỹ sản phẩm b Tái sản xuất c Tăng cường đầu tư d Sản xuất của cải vật chất
00:00:00