Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 911 (đề có 15 câu) 1/ Cơ sở của giá trị trao đổi là: a sự hao phí lao động bằng nhau b sự tiêu hao tiền của bằng nhau c giá cả bằng nhau d giá trị bằng nhau 2/ Giá trị cá biệt của hàng hoá là do: a thời gian lao động quá khứ tạo nên b thời gian lao động xã hội tạo nên c thời gian lao động hiện tại tạo nên d thời gian lao động cá biệt tạo nên 3/ Tiền tệ ra đời trải qua mấy hình thái giá trị? a 4 b 2 c 5 d 3 4/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Vật chất b Nhu yếu phẩm c Hàng hoá d Vật phẩm 5/ 1 sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hoá khi : a là đối tượng mua bán trên thị trường b nó đáp ứng mọi nhu cầu con người c được mọi người tiêu dùng d con người tạo ra nó. 6/ Muốn tiêu dùng giá trị sử dụng của chiếc xe đạp thì cần phải: a Mua được chiếc xe đạp đó b Chiếm đoạt nó c Bán d Sản xuất ra nó 7/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó. a Cá biệt b Trung bình c Thấp nhất d Tối đa 8/ Giá cả hàng hoá là giá trị của hàng hoá được biểu hiện bằng: a Tiền b Chất lượng hàng hoá c Số lượng hàng hoá d Giá trị lưu thông 9/ Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? a phương tiện sản xuất b công cụ lao động c hệ thống bình chứa d kết cấu hạ tầng 10/ " Tổng sản phẩm quốc nội " được diễn đạt bằng chỉ số nào sau đây? a GNP b GDP c DNP d NDP 11/ " Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những .........quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước" a nhân tố b động lực c yếu tố d vấn đề 12/ Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, các giác quan của con người ngày một: a hoàn thiện hơn b biến hoá c đa dạng hơn d phức tạp hơn 13/ Nói sức lao động mới là khả năng của lao động có nghĩa là : a Sức lao động đang tiềm ẩn trong mỗi con người b Khả năng ấy sẽ rất có hiệu quả trong lao động c Con người không ngừng được rèn luyện d Họ sẽ được lao động 14/ Những nguyên vật liệu do con người tạo ra đều có nguồn gốc từ : a Khoa học- kĩ thuật b Lao động c Tự nhiên d Đời sống 15/ Ở mỗi thơì đại sản xuất khác nhau thì.........cũng khác nhau a Công cụ sản xuất b Ý thức con người c Nền văn hoá d Giai cấp
00:00:00