Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Đề kiểm tra lớp 11 một tiết học kỳ 1 MÃ ĐỀ: 001 Câu 1: Sản xuất hàng hóa là: A. Sản xuất ra sản phẩm để bán B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Câu 2: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất A. Hoạt động chính trị B. Hoạt động văn hóa C. Hoạt động kinh tế D. Hoạt động xã hội Câu 3: Sự thay thế và hoàn thiện liên tục các phương thức sản xuất là do. A. Do quan hệ sán xuất ngày càng phát triển B. Do xã hội ngày càng phát triển C. do sự đấu tranh trong xã hội D. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển Câu 4: Sức lao động là A. Là sức khỏe của con người B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người Câu 5: Đối tượng lao động có mấy loại A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 6: Tư liệu sản xuất bao gồm : A. Tư liệu lao động + Sức lao động B. Tư liệu lao động + Đối tượng lao động C. Sức lao động + Tư liệu sản xuất D. Sức lao động + Đối tượng lao động Câu 7: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: A. Sức lao động + Đối tượng lao động B. Tư liệu lao động + Đối tượng lao động C. Sức lao động + Tư liệu sản xuất D. Sức lao động + Tư liệu lao động Câu 8: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất A. Tư liệu lao động B. Tất cả đều quan trọng C. Sức lao động D. Đối tượng lao động Câu 9: Trong các yếu tố của tư liệu lao động yếu tố nào là quan trọng nhất A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng B. Sức lao động C. Hệ thống bình chữa của sản xuất D. Kết cấu hạ tầng Câu 10: Nhật Bản là một nước phát triển vì: A. Có dân số đông B. Có vị trí dịa lý thuận lợi C. Có chất lượng sức lao động cao D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú Câu 11: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích: A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người B. Nâng cao chất lượng học tập C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường D. Áp dụng khoa học kỷ thuật vào thực tiễn cuộc sống Câu 12: Phát triển kinh tế là: A. Nâng cao chất lượng cuộc sống B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định D. Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội Câu 13: Sản xuất của cải vật chất là A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội C. Để phát triển con người và xã hội loài người D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người Câu 14: Sản xuất tự nhiên là: A. Sản xuất ra sản phẩm để bán *? B.Sản xuất dựa vào tự nhiên C. Chủ yếu là hái lượm và săn bắt D. sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu của mình Câu 15: Thị trường có mấy chức năng. A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 16: Sản xuất tự nhiên tồn tại chủ yếu trong xã hội: A. CHNL, PK B. CXNT, CHNL, PK C. CXNT D. CSNT,CHNL Câu 17: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm . A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán B. Do lao động làm ra ,có ích C. Không do lao động làm ra, có ích D. Thông qua trao đổi mua bán Câu 18: Hàng hóa có 2 thuộc tính là : A. Giá trị sử dụng và giá trị B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng C. Giá trị sử dụng và giá cả D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa Câu 19: Giá trị sử dụng của hàng hóa là: A. Giá trị sức lao động B. Giá cả của hàng hóa C. Giá trị thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng D. Công dụng của sản phẩm Câu 20: Giá trị của hàng hóa là: A. Cái có ích của vật phẩm B. Giá cả của hàng hóa C. Giá trị sức lao động D. Công dụng của vật phẩm ----------------------HẾT---------------------
00:00:00