Đề thi tuyển sinh đại học năm 2011

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Vật lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 374 Họ, tên thí sinh: .......................................................................... Số báo danh: ............................................................................ Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; 1u = 931,5 MeV/c 2 . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r 1 và r 2 . Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 2 1 r r b ằng A. 2. B. 1.4 C. 1.2 D. 4. Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các đ iều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì A. vị trí vân trung tâm thay đổi. B. khoảng vân không thay đổi. C. kho ảng vân giảm xuống. D. khoảng vân tăng lên. Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, kho ảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,64 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,48 µm. Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nh ất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 2 m/s. B. 1 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,5 m/s. Câu 5: Mộ t con l ắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đ i lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuy ển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao độ ng đ iều hoà của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là A. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s. Câu 6: Một chất đ iểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở v ị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ v ị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1 3 lần thế năng là A. 14,64 cm/s. B. 26,12 cm/s. C. 7,32 cm/s. D. 21,96 cm/s. Câu 7: Dao động của mộ t chất điểm có khối lượng là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng ph ương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x 2 = 10cos10t (x 1 và x 2 tính bằng cm, t tính b ằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng A. 0,1125 J. B. 0,225 J. C. 225 J. D. 112,5 J. Trang 1/7 - Mã đề thi 374 Câu 8: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức n2 13,6En= (eV) (với n = 1, 2, 3, ...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ 1 . Khi êlectron chuy ển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ 2 . Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ 1 và λ 2 là A. λ 2 = 5 λ 1 . B. 27λ 2 = 128 λ 1 . C. λ 2 = 4 λ 1 . D. 189λ 2 = 800 λ 1 . Câu 9: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u A = u B = acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là B A. 10 cm. B. 2 cm. C. .cm102 D. .cm22 Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào A. hiện tượng phát quang của chất rắn. B. hiện tượng quang điện ngoài. C. hiện tượng quang điện trong. D. hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên ti ếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là 12 3 0,42μm, 0,56μm và 0,63μm.λ= λ= λ= A. 21. B. 27. C. 23. D. 26. Câu 12: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt ph ẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E 0 cos(ωt + π 2 ). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng A. 45 o . B. 90 o . C. 180 o . D. 150 o . Câu 13: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng đ iện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung . Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì b ằng và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng 6 C2.10F = 6 π.10 s A. 0,25 Ω. B. 2 Ω. C. 0,5 Ω. D. 1 Ω. Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình t3π2cos4x=(x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x cm lần thứ 2011 tại thời điểm 2= A. 6030 s. B. 3015 s. C. 3016 s. D. 6031 s. Câu 15: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để n ăng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là Thời gian ng ắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là 4 1,5.10 s. A. B. C. D. 4 3.10 s. 4 12.10 s. 4 2.10 s. 4 6.10 s. Câu 16: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6 o (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt ph ẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc v ới phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là và đối với ánh sáng tím là Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là n 1,642 ® =n 1,685. t = A. 5,4 mm. B. 10,1 mm. C. 36,9 mm. D. 4,5 mm. Trang 2/7 - Mã đề thi 374 Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao độ ng tại hai điểm đó cùng pha. B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. D. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. Câu 18: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có đ iện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng t2000cos12,0i= A. 123V. B. 62V. C. 314V. D. 514V. Câu 19: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là Quỹ đạo đ ó có tên g ọi là quỹ đạo dừng 11 0 r5,3.10m =. . 10 r2,12.10m = A. O. B. L. C. M. D. N. Câu 20: Bắn một prôtôn vào hạt nhân đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 60Li 7 3 o . Lấy kh ố i l ượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là A. 4. B. 1.2 C. 1.4 D. 2. Câu 21: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì t ỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đ úng nh ư dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A. 100 vòng dây. B. 84 vòng dây. C. 60 vòng dây. D. 40 vòng dây. Câu 22: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u 1 = U2cos(100πt + φ 1 ); u 2 = U2cos(120πt + φ 2 ) và u 3 = U2cos(110πt + φ 3 ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i 1 = I2cos100πt; i 2 = I2cos(120πt + 32π ) và i 3 = I’ 2π2cos(110πt3 ). So sánh I và I’, ta có: A. I = I’. B. I < I’. C. I = I’2. D. I > I’. Câu 23: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành ph ần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: A. đỏ, vàng. B. đỏ, vàng, lam. C. tím, lam, đỏ. D. lam, tím. Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u = U2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để đ iện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là A. 48 V. B. 136 V. C. 80 V. D. 64 V. Trang 3/7 - Mã đề thi 374 Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos ωt (U 0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, v ới Khi ω = ω 2 CR 2L.< 1 ho ặc ω = ω 2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ω = ω 0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω 1 , ω 2 và ω 0 là A. ).ω(ω21ω 2 22 12 0 += B. ).ω1 ω1(21 ω1 2 22 12 0 += C. .ω 210 ωω= D. ).(21ω 210 ω+ω= Câu 26: Đặt điện áp tcosω2Uu=vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là A. 21 Ii Uu 22 22 =+. B. 2Ii Uu 22 22 =+. C. 41 Ii Uu 22 22 =+. D. 1Ii Uu 22 22 =+. Câu 27: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng A. 2,41.10 8 m/s. B. 2,24.10 8 m/s. C. 2,75.10 8 m/s. D. 1,67.10 8 m/s. Câu 28: Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia α và biến đổi thành chì Cho chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm tPo 210 84206 82 Pb. Po 210 84 1 , tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1.3 Tại thời điểm t 2 = t 1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là A. 1.16 B. 1.9 C. 1.15 D. 1.25 Câu 29: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 µm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là A. 4.5 B. 2.5 C. 1.10 D. 1.5 Câu 30: Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai? A. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời. B. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh. C. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh. Câu 31: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi A. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp. B. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli. C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này. D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt. Câu 32: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai? A. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X. B. Tia γ không phải là sóng điện từ. C. Tia γ không mang điện. D. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. Câu 33: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này A. thu năng lượng 1,863 MeV. B. thu năng lượng 18,63 MeV. C. toả năng lượng 1,863 MeV. D. toả năng lượng 18,63 MeV. Trang 4/7 - Mã đề thi 374 Câu 34: Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây sai? A. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian. C. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. D. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian. Câu 35: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R 1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung F4π10C 3 =, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R 2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: V)()127πtcos(100π250 u AM =và Hệ số công suất của đoạn mạch AB là MB u 150cos100 πt (V).= A. 0,86. B. 0,95. C. 0,71. D. 0,84. Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ. B. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha v ới nhau. C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn. D. Sóng điện từ truyền được trong chân không. Câu 37: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 340cm/s 2 . Biên độ dao động của chất điểm là A. 5 cm. B. 10 cm. C. 4 cm. D. 8 cm. Câu 38: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia g ắn với vật nhỏ m 1 . Ban đầu giữ vật m 1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m 2 (có kh ố i lượng b ằng khối lượng vật m 1 ) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m 1 . Buông nh ẹ để hai vật bắt đầu chuy ển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m 1 và m 2 là A. 4,6 cm. B. 3,2 cm. C. 2,3 cm. D. 5,7 cm. Câu 39: Đặt điện áp u = U2cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f 1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f 2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f 1 và f 2 là A. f 2 = 32 f 1 . B. f 2 = 43 f 1 . C. f 2 = 3 4 f 1 . D. f 2 = 23 f 1 . Câu 40: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện tr ở thuần R 1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R 2 mắc nối ti ếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổ i vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công su ất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá tr ị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 3 π , công su ất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này b ằng A. 160 W. B. 90 W. C. 180 W. D. 75 W. ________________________________________________________________________ _________ II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Trang 5/7 - Mã đề thi 374 Câu 41: Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là A. 661 nm. B. 550 nm. C. 1057 nm. D. 220 nm. Câu 42: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m 1 và m 2 , v 1 và v 2, K 1 và K 2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đ úng? A. 22 11 vmK.vmK == 1 2 B. 12 21 vmK.vmK == 2 1 C. 12 21 vmK.vmK == 1 2 D. 11 22 vmK.vmK == 1 2 Câu 43: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm v ới tốc độ là 340 cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là A. x4cos(20t )(cm).3 π= B. x 6cos(20t )(cm).6 π=+ C. x 6cos(20t )(cm).6 π= D. x4cos(20t )(cm)3 π=+ . Câu 44: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối ti ếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 2100V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là π 5 mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là A. 100 vòng. B. 400 vòng. C. 71 vòng. D. 200 vòng. Câu 45: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng dài này được gọi là A. sao siêu mới. B. sao đôi. C. sao chổi. D. sao băng. Câu 46: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α 0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α 0 là A. 5,6 o . B. 9,6 o . C. 3,3 o . D. 6,6 o . Câu 47: Tia Rơn-ghen (tia X) có A. điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường. B. cùng bản chất với sóng âm. C. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. D. cùng bản chất với tia tử ngoại. Câu 48: Đặt điện áp xoay chiều u = U2cos100πt (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm π51 H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá tr ị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 3U. Điện trở R bằng A. 10 Ω. B. 20 Ω. C. 102 Ω. D. 202Ω. Câu 49: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 µF. Nếu mạch có điện trở thuần Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng 2 10 A. 72 mW. B. 72 µW. C. 36 µW. D. 36 mW. Câu 50: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng n ằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so v ới O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là A. 85 cm/s. B. 100 cm/s. C. 90 cm/s. D. 80 cm/s. Trang 6/7 - Mã đề thi 374 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Tại t = 0, tốc độ góc của vật là ω 0 . Kể từ t = 0, trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một góc 24 rad. Giá trị của ω 0 là A. 2,5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 7,5 rad/s. D. 5 rad/s. Câu 52: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm b ụ ng thì tần số sóng trên dây là A. 28 Hz. B. 63 Hz. C. 126 Hz. D. 252 Hz. Câu 53: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu đ iện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu d ụ ng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là A. A. 0,15 B. 0,2 A. C. 0,3 D. 0,05 A.A.A. Câu 54: Xét 4 hạt: nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Các hạt này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khối lượng nghỉ: A. nơtron, prôtôn, nơtrinô, êlectron. B. nơtron, prôtôn, êlectron, nơtrinô. C. prôtôn, nơtron, êlectron, nơtrinô. D. nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Câu 55: Con lắc vật lí là một vật rắn quay được quanh một trục nằm ngang cố định. Dưới tác dụng của trọng lực, khi ma sát không đáng kể thì chu kì dao động nhỏ của con lắc A. không phụ thuộc vào momen quán tính của vật rắn đối với trục quay của nó. B. phụ thuộc vào biên độ dao động của con lắc. C. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại vị trí con lắc dao động. D. phụ thuộc vào khoảng cách từ trọng tâm của vật rắn đến trục quay của nó. Câu 56: Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục toạ độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều dài là ℓ 0 . Khi thước chuyển động dọc theo trục toạ độ này với tốc độ bằng 0,8 lần tốc độ ánh sáng trong chân không thì chi ều dài của thước đo được trong hệ K là A. 0,6ℓ 0 . B. 0,36ℓ 0 . C. 0,64ℓ 0 . D. 0,8ℓ 0 . Câu 57: Một bánh đà đang quay đều quanh trục cố định của nó. Tác dụng vào bánh đà một momen hãm, thì momen động lượng của bánh đà có độ lớn giảm đều từ 3,0 kg.m 2 /s xu ố ng còn 0,9 kg.m 2 /s trong thời gian 1,5 s. Momen hãm tác dụng lên bánh đà trong khoảng thời gian đó có độ lớn là A. 14 N.m. B. 3,3 N.m. C. 1,4 N.m. D. 33 N.m. Câu 58: Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối lượng quay đều quanh trục cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Biết chu kì quay của đĩa là 0,03 s. Công cần thực hiện để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn là A. 246 J. B. 820 J. C. 123 J. D. 493 J. Câu 59: Một vật rắn quay quanh một trục cố định, có momen quán tính không đổi đối với trục này. Nếu momen lực tác dụng lên vật khác không và không đổi thì vật sẽ quay A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều. B. với gia tốc góc không đổi. C. với tốc độ góc không đổi. D. chậm dần đều rồi dừng hẳn. Câu 60: Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ 1 = 0,30 µm vào catôt của một tế bào quang đ iện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng λ AK U2=V 2 = 0,15 µm thì động năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng A. B. C. D. 19 6,625.10 J. 19 3,425.10 J. 18 1,325.10 J. 19 9,825.10 J. ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 7/7 - Mã đề thi 374
00:00:00