Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG ĐH KHTN THPT CHUYÊN (Đề thi gồm 4 trang) ĐỀ THI THỬ LẦN I Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ & Tên: ………………………….. Số Báo Danh:……………………….. Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà với tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ có dạng như hình vẽ. Lấy 2 10. Độ cứng của lò xo là A. 50 N/m. B. 32 N/m. C. 42,25 N/m. D. 80 N/m. Câu 2: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào A. phương truyền sóng và tần số sóng. B. tốc độ truyền sóng và bước sóng. C. phương dao động và phương truyền sóng. D. phương dao động và tốc độ truyền sóng. Câu 3: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm 1 0t đến thời điểm 2 t quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6 J. Từ thời điểm 2 t đến thời điểm 3 t, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời điểm 3 t bằng 0,28 J. Từ thời điểm 3 t đến 4 t, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 3S nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm 4 t bằng A. 0,6 J. B. 0,48 J. C. 0,28 J. D. 0,5 J. Câu 4: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 10 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng A. 20 cm. B. 10 cm. C. 40 cm. D. 30 cm. Câu 5: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. D. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: 19 4 16 9 2 8 X F He O r . Hạt X là A. anpha. B. nơtron. C. đơteri. D. prôtôn. Câu 7: Chất phóng xạ pôlôni 210 84 Po phát ra tia  và biến đổi thành chì 206 82 Pb. Cho chu kì bán rã của 210 84 Po là 138 ngày. Ban đầu (0t) có một mẫu pôlôni nguyên chất, tại thời điểm 1 t, tỉ số giữa số hạt nhân Poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1 3. Tại thời điểm 2 1 138t t  ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu là A. 1.15 B. 15. C. 7. D. 1.7 Câu 8: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 60 Ω thì công suất tiêu thụ trên biển trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là A. 0,375. B. 0,75. C. 0,125. D. 0,5. Mã đề thi: 401 ( )A cm O 4 ω (rad/s) 8 12 2486 Câu 9: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây   4co s20u t x  mm (với x đo bằng m, t bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 30 m/s. B. 20 m/s. C. 60 mm/s. D. 60 cm/s. Câu 10: Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một khoảng d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 9d nữa thì A, B là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ mấy? A. 7. B. 4. C. 5. D. 6 Câu 11: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật đuợc mô tả như đồ thị hình bên. Tại thời điểm 32t ngày, số hạt nhân phóng xạ còn lại là A. 28.10 24 hạt. B. 30.10 24 hạt. C. 4.10 24 hạt. D. 2.10 24 hạt. Câu 12: Lực kéo về trong dao động điều hòa A. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc. B. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc. C. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ. D. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại. Câu 13: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 1 0,45 μm, 2 500nm, 3 0,68μm, 4 360nm vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối, mắt người sẽ quan sát thấy A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ. B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt. C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt. D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt. Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào A. hiện tượng quang điện ngoài. B. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. C. hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. hiện tượng quang điện trong. Câu 15: Đặt một điện áp   2 cosu U t V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết 3 L Z R. Điều chỉnh 1 C C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là 1 cos. Điều chỉnh 2 C C để tổng điện áp hiệu dụng AM MB U U đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất trong mạch là 2 cos. Khi 3 C Cthì hệ số công suất của mạch là 3 1 2 cos cos .cos   và cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung kháng của tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,42. B. 0,92. C. 2,37. D. 1,08. Câu 16: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Sóng điện từ truyền đuợc trong chân không. B. Sóng điện từ mang năng luợng. C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ. D. Sóng điện từ là sóng dọc. Câu 17: Hạt nhân 10 4 Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) 1,0087 n m u, khối lượng của prôtôn (prôton) 1,0073 p m u , 1 931uMeV/c 2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân các 10 4 Be là A. 632,1531 MeV. B. 63,2152 MeV. C. 6,3215 MeV. D. 0,6321 MeV. Câu 18: Người ta đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng không đối bằng U (V) và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (C có thể thay đổi được) mắc nối tiếp. Khi thay đổi C thì thấy tồn tại hai giá trị 1 C, 2 C sao cho điện 24(1 0)N O t (ngày) 16 32 1632 A LRC ABNM áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng nhau và tổng trở của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là 1Z Ω và 1200Z Ω. Nếu điều chỉnh C đến giá trị 1 2 1 2 3CC C C thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị của độ tự cảm L là A. 1 3L H. B. 2 3L H. C. 1 3L H. D. 2 3L H. Câu 19: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp 1O và 2O cách nhau 8 cm dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc với xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn 1O còn nguồn 2O nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có 3,9OPcm và 55 6OQ cm. Biết phần tử nước tại P và phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa P và Q có 2 cực tiểu. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một đoạn gần với giá trị nào nhất ? A. 0,93 cm. B. 0,83 cm. C. 0,96 cm. D. 0,86 cm. Câu 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100k N/m, vật có khối lượng 1m kg. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống dưới vị trí cân bằng 3 cm và truyền cho nó một vận tốc 30 cm/s hướng lên. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật được truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là A. 3cos 104x t:  9 )8 ( cm. B. 3 2cos 104x t:  9 )8 (cm. C. 3 2cos 104x t:  9 )8 (cm. D. 3cos 104x t:  9 )8 (cm. Câu 21: Hiệu số chiều dài con lắc đơn là 22 cm. Ở cùng một nơi và trong cùng một thời gian thì con lắc (1) thực hiện được 30 dao động và con lắc (2) thực hiện được 36 dao động. Chiều dài mỗi con lắc là A. 172lcm, 250l cm. B. 142lcm, 221l cm. C. 150lcm, 272l cm. D. 141lcm, 222l cm. Câu 22: Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. bằng thế năng của hệ vật khi vật tới vị trí biên. B. biến thiên tuần hòa theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật. C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật. D. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. Câu 23: Quang phổ liên tục A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. B. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. C. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. D. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. Câu 24: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,05LH và tụ điện có điện dung 20C μF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực địa là 10,05IA. Điện tích cực đại trên một bản tụ bằng A. 10 μC. B. 100 μC. C. 500 μC. D. 50 μC. Câu 25: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ ? A. Sóng phát ra từ loa phóng thanh B. Sóng phát ra từ lò vi sóng C. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình D. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh Câu 26: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức A. 2.LC  B. 1.LC C. 1.2LC D. 1.2LC Câu 27: Biết năng lượng ở trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hidro có biểu thức 213,6 nE eVn . Một nguyên tử hidro đang ở mức năng lượng C thì nhận một photon có năng lượng 17 15 eV chuyển lên mức năng lượng D. Cho 0r là bán kính Bo. Trong quá trình đó, bán kính nguyên tử hidro đã A. tăng thêm 045r. B. tăng thêm 030r. C. tăng thêm027r. D. tăng thêm 024r. Câu 28: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần 1R Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong 1r Ω thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ 1,5I A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung 1C μF. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc bằng 610 rad/s và cường độ dòng điện cực đại bằng 0I. Giá trị của 0I là A. 3 A.. B. 1,5 A. C. 2,5 A. D. 2 A. Câu 29: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 4 Hz và cách nhau 45 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 dm/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trùng điểm của OB, N là trung điểm của AM. Xét tia Ny nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên Ny dao động với biên độ cực đại gần N nhất và xa N nhất cách nhau một khoảng A. 30,76 cm. B. 31,76 cm. C. 32,76 cm. D. 33,76 cm. Câu 30: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi q ua t âm của đườn g tròn c huyể n độ ng với phương trình  cos 10x A t . Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100 cm. Tại thời điểm 0t, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50 dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 1,25 m/s lần thứ 2018 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây ? A. 52 dB. B. 54 dB. C. 55 dB. D. 53 dB. Câu 31: Đặt điện áp 20 02cos100u t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100RΩ, tụ điện có 410 2C   F và cuộn cảm thuần có 1L H mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là A. 2A. B. 2 A. C. 1 A. D. 2 2 A. Câu 32: Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây? A. Tia gamma. B. Tia tử ngoại. C. Tia Ron-ghen. D. Tia hồng ngoại. Câu 33: Đặt điện áp  2 cosu U t vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là A. 2 2 2 22.u i U I  B. 2 2 2 21.u i U I  C. 2 2 2 21.2 u i U I  D. 2 2 2 21.4 u i U I  Câu 34: Theo tiền đề của Bo, bán kính Bo là 11 05,3.10r m. Khi electron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 11132,5.10m đi được quãng đường là 3S, thì cũng trong khoảng thời gian đó electron chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là A. 4S. B. 5S. C. 1,5S. D. 5,3S. Câu 35: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là . Chu kì dao động của con lắc này là A. 1.2g  B.2 .g C. 2 .g D. 1.2 g  Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều tần số 50f Hz và giá trị hiệu dụng 80U V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có0,6LH, tụ điện có điện dung 410C   F và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là A. 80 Ω. B. 20 Ω. C. 30 Ω. D. 40 Ω. Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân: 23 4 4230 92 2 90U He Thr . Gọi a, b và c lần lượt là năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân Urani, hạt  và hạt nhân Thori. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng A. 4 23 02 34.b b a  B. 23 0 42 34.c b a  C. 4 230 23 4.b c a  D. 23 4 4 230.a b c  Câu 38: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Biết rằng số Plăng 346,625.10hJ.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Photon của ánh sáng trên mạng năng lượng xấp xỉ bằng A. 4,97.10–25 J. B. 4,97.10–19 J. C. 5,52.10–29 J. D. 5,52.10–19 J. Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dùng kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là A. 20 V. B. 140 V. C. 1 013 V. D. 2 013 V. Câu 40: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1 2S S là 0,4 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 547,6 nm. B. 534,8 nm. C. 570 nm. D. 672,6 mn. ---------------------HẾT---------------------
00:00:00