Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Chiếu một tia sáng gồm bốn thành phần đơn sắc vàng, lam, tím, cam từ không khí tới gặp mặt nước theo phương xiên góc với mặt nước thì có góc khúc xạ của các tia đơn sắc lần lượt là rV, rL, rT, rC. Sắp xếp các góc khúc xạ theo thứ tự tăng dần A. rC, rV, rL, rT B. rV, rL, rC, rT C. rT, rL, rV, rC D. rV, rL, rT, rC Câu 2: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0, công thoát electron bằng A0, hằng số Plăng là h. Hệ thức đúng là A. 00hcA B. 0 0A hc C. 00A hc D. 00A hc Câu 3: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ lần lượt là 1x 3cos t 2x 4sin t cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng A. 7 cm B. 3,5 cm C. 1 cm D. 5 cm Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng dừng? A. sóng dừng có các nút cố định đều cách đều nhau B. sóng dừng là sự tổng hợp của sóng phản xạ và sóng tới trên cùng một phương C. sóng dừng không truyền năng lượng D. sóng dừng có sự truyền pha dao động Câu 5: Sóng truyền hình Nghệ An phát trên băng tần 99,9 MHz, sóng vô tuyến do đài này phát ra thuộc loại A. sóng ngắn B. sóng dài C. sóng trung D. sóng cực ngắn Câu 6: Một lá thép dao động trong không khí, trong 1 s lá thép đổi chiều dao động 20 lần. Sóng dọc đó lá thép tạo ra trong không khí là A. hạ âm B. âm mà tai người nghe được C. âm thanh D. siêu âm Câu 7: Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm A. trên một phương truyền sóng dao động ngược pha B. luôn chuyển động cùng chiều nhau C. trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha D. luôn dao động cùng pha nhau Câu 8: Màu sặc sỡ của đĩa CD khi nghiêng là kết quả của hiện tượng A. nhiễu xạ ánh sáng B. tán sắc ánh sáng C. giao thoa ánh sáng D. phản xạ ánh sáng Câu 9: Để đo dòng điện xoay chiều người ta dựa vào tác dụng nào của dòng điện? A. tác dụng từ B. tác dụng nhiệt C. tác dụng hóa học D. tác dụng sinh lý HOC24.VN 2 Câu 10: Tia hồng ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. tia hồng ngoại có thể biến điệu được như sóng điện từ B. tia hồng ngoại có thể làm phát quang một số chất C. tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt D. tia hồng ngoại có tác dụng lên phim ảnh Câu 11: Trong mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại của tụ điện là U0, cường độ dòng điện cực đại là I0. Tại thời điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là 0U 2 thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có độ lớn bằng A. 03I2 B. 0I 2 C. 0I 2 D. 0I Câu 12: Trong sơ đồ nguyên tắc phát sóng vô tuyến, không thể thiếu tần nào sau đây? A. tách sóng B. loa C. khuếch đại âm tần D. trộn sóng Câu 13: Sóng âm và sóng ánh sáng hhi truyền từ nước vào không khí thì A. bước sóng cả hai sóng đều tăng B. bước sóng cả hai sóng đều giảm C. sóng ánh sáng có bước sóng tăng, sóng âm có bước sóng giảm D. sóng ánh sáng có bước sóng giảm, sóng âm có bước sóng tăng Câu 14: Một photon đơn sắc trong chân không có bươc sóng 0,6 μm. Cho hằng số Plăng là 34h 6,625.10 Js. Năng lượng của photon này bằng A. 2,51 eV B. 3,31 eV C. 2,07 eV D. 1,81 eV Câu 15: Với biên độ đao động của ngoại lực cưỡng bức là không đổi, biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại khi A. tần số của ngoại lực lớn hơn tần số dao động riêng của hệ B. tần số của ngoại lực nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ C. tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ D. tần số của ngoại lực bằng hai lần tần số dao động riêng của hệ Câu 16: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 40 cm/s, gia tốc cực đại là 2 m/s2. Tần số góc của vật bằng A. 8 rad/s B. 5 rad/s C. 2 rad/s D. 4 rad/s Câu 17: Chọn phát biểu sai. Con lắc đơn đao động tự do là dao động điều hòa trong chân không thì A. lực căng dây biến thiên tuần hoàn theo thời gian B. tốc độ của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian C. khi vật đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu D. chu kì của dao động phụ thuộc vào chiều dài của dây treo Câu 18: Điện áp xoay chiều u 220cos 100 t ị hiệu dụng của điện áp này là A. 220 V B. 110 V C. 110 2V D. 220 2V HOC24.VN 3 Câu 19: Dao động tắt dần được ứng dụng trong bộ phận nào đây của xe máy? A. cơ cấu truyền động B. bộ phận giảm xóc C. hộp số D. bugi Câu 20: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là A. 22 C R RZ B. CZ R C. C 22 C Z RZ D. C R Z Câu 21: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, đại lượng không phụ thuộc thời gian là A. tốc độ của vật B. động năng của vật C. gia tốc của vật D. biên độ của vật Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều 0u U cos t ại thời điểm mà điện áp cực đại U0 thì cường độ dòng điện bị triệt tiêu, sau đó có giá trị dương. Đoạn mạch này chứa A. L và C với LCZZ B. R và L C. L và C với LCZZ D. R và C Câu 23: Nguyên tắc tạo ra suất điện động xoay chiều là người ta dựa vào hiện tượng A. cảm ứng điện từ B. tự cảm C. lực hóa học sinh công D. phản xạ nhiệt Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều. Thay đổi đại lượng nào sau đây thì không làm mạch có cộng hưởng A. điện trở thuần B. độ tự cảm của cuộn dây C. tần số của dòng điện D. điện dung của tụ điện Câu 25: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số góc bằng 10 rad/s, có phương trình li độ x1 và x2 thõa mãn 22 1228,8x 5x 720 ới x1 và x2 được tính bằng cm). Lúc li độ của dao động thứ nhất là 1x3 cm và li độ của vật đang dương thì tốc độ của vật bằng A. 96 cm/s B. 63 cm/s C. 32 cm/s D. 45 cm/s Câu 26: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, một học sinh đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là l 2,000 0,004o ảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D 1,00 0,01o ảng cách giữa hai khe là a 1,000 0,005o ị bước sóng học sinh đo được là A. 0,400 0,007  o μm B. 0,40 0,01  o μm C. 0,50 0,01  o μm D. 0,500 0,009  o μm Câu 27: Cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng được nối với một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Lúc mới sử dụng tỉ số điện áp hiệu dụng của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng, do lớp cách điện kém nên n vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt, tỉ số điện áp nói trên bây giờ là 2,5. Để xác định n, một học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 320 vòng dây cùng chiều quấn ban đầu thì tỉ số điện áp đo được là 1,5. Giá trị n bằng A. 96 vòng B. 120 vòng C. 80 vòng D. 192 vòng HOC24.VN 4 Câu 28: Chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ là 1,5; đối với tia tím là 1,6. chiếu một chùm ánh sáng tới song song, rất hẹp (coi như một tia sáng trắng) tới gặp bản thủy tinh hai mặt song song (có bề dày e) với góc tới 600 thì chùm tia ló có bề rộng 4,75 mm. Bề dày e gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 165 mm B. 140 mm C. 125 mm D. 152 mm Câu 29: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, khe S được chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bươc sóng 10,48 ȝm và λ2 là ánh sáng đơn sắc màu cam (có dải bước sóng từ 0,59 μm đến 0,65 μm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng liên tiếp trùng màu với vân trung tâm có 3 vân màu lam. Giá trị λ2 bằng A. 0,60 m B. 0,64 m C. 0,62 m D. 0,65 m Câu 30: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng A và B dao động theo phương thẳng đứng, cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng là không đổi. Khoảng cách giữa hai nguồn là AB 6 ới λ là bước sóng. Trên đoạn AB có số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha và ngược pha với nguồn lần lượt là A. 7 và 6 B. 6 và 5 C. 6 và 7 D. 5 và 6 Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g 10 2. Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo giãn 6 cm rồi thả nhẹ vật, vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là A. 94,9 cm/s B. 47,3 cm/s C. 79,1 cm/s D. 31,6 cm/s Câu 32: Vệ tinh VINASAT – 1 có tọa độ địa lý 1320 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với mặt đất. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có tọa độ 210 vĩ Bắc, 1050 kinh Đông. Coi Trái Đất có dạng hình cầu đồng chất bán kính 6400 km, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian kể từ lúc VTV phát tín hiệu sóng cực ngắn đến khi VINASAT – 1 nhận được là A. 112 ms B. 124 ms C. 127 ms D. 118 ms Câu 33: Một sóng ngang truyền trên phương Ox với tần số 20 Hz. Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là 40 cm. Tốc độ truyền sóng bằng A. 2,5 m/s B. 4 m/s C. 2 m/s D. 5 m/s Câu 34: Cho đoạn mạch AB gồm tụ điện C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần L theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M là điểm chính giữa C và R; N là điểm giữa R và L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì biểu thức điện áp tức thời trên các đoạn mạch là AMu 60cos t6 :  ;< MB5u 40cos t6 :  ;< ANu 40 3cos t3 :  ;< ỉ số giữa cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch là A. 1 3 B. 4 3 C. 3 D. 1 3 Câu 35: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 V thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 270 W. Biết R 30 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng A. 0,75 B. 0,82 C. 0,56 D. 0,45 Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian ngắn nhất để động năng bằng hai lần thế năng liên tiếp là 0,25 s. Tần số dao động của vật à A. 1 Hz B. 2 Hz C. 4 Hz D. 0,5 Hz HOC24.VN 5 Câu 37: Một đoạn mạch AB gồm một cuộn dây và một tụ điện theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M là điểm nằm chính giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số là 1f 60 ệ số công suất của đoạn AM là 0,6; của đoạn AB là 0,8 và mạch có tính cảm kháng. Khi tần số của dòng điện là f2 thì trong mạch có cộng hưởng điện, f2 gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 48 Hz B. 35 Hz C. 42 Hz D. 55 Hz Câu 38: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ không dẫn điện có độ cứng k 40 ủa cầu nhỏ có khối lượng m 160 ỏ qua mọi ma sát, lấy 2g 10 e  2. Quả cầu tích điện 5q 5.10 C ệ đang đứng yên thì người ta thiết lập một điện trường đều theo hướng dọc theo trục lò xo theo chiều giãn của lò xo, vecto cường độ điện trường với độ lớn E, có đặc điểm là cứ sau 1 s nó lại tăng đột ngột lên thành 2E, 3E, 4E… với 4E 2.10 ể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được quãng đường S gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 125 cm B. 165 cm C. 195 cm D. 245 cm Câu 39: Sóng dừổn địợ ề L OB 1,2 ới hai đầ ạời điể t0 , các điể ợi dây có li độực đạạ là đường (1), sau đó mộảờ∆ ∆t các điểợi dây chưa đổề ển độạtương ứ đườốc độề ằốc độực đạủa điể A. 40,81 cm/s B. 81,62 cm/s C. 47,12 cm/s D. 66,64 cm/s Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB (gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều u 100cos 2 ft ần số f thay đổi được). Khi tần số là f0 hoặc 0f 17 Hz thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện bằng nhau và bằng CU 120 ần số là 0f 27 ặc 0f 57 Hz thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng nhau và bằng LU 120 Cff thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện là cực đại UCmax. Giá trị UCmax gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 147 V B. 127 V C. 135 V D. 124 V
00:00:00