Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 6 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi gồm 05 trang uuuuu Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng? A. Sự tạo thành quang phổ vạch. B. Sự phát quang của các chất. C. Các phản ứng quang hóa D. Sự hình thành dòng điện dịch Câu 2: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? A. Tia tử ngoại đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét. B. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí C. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da. D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. Câu 3: Một sóng cơ có chu kì T, tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng  ệ thức không đúng là A. .vT B. evT C. .vf D. .vf Câu 4: Một vôn kế nhiệt được mắc vào hai đầu một đoạn mạch để đo điện áp xoay chiều có biểu thức 220 2cos 1006ut:;< ại thời điểm 1 200t ố chỉ của vôn kế là A. 220 2 V B. 110 V C. 220 V D. 110 2 V Câu 5: Tính số nguyên tử trong 1 gam khí 2O . Cho 23 16,022.10 ;AN mol ối lượng nguyên tử của Oxi xấp xỉ số khối 16MA A. 20637.10 B. 30367.10 C. 20376.10 D. 30736.10 Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là: A. .f n p B. . 60 npf C. 60pfn D. 60nfp Câu 7: Trong hạt nhân 14 6C có A. 6 prôtôn và 14 nơtron B. 8 prôtôn và 6 nơtron C. 6 prôtôn và 8 nơtron D. 6 prôtôn và 8 nơtron Câu 8: Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của điện áp. Công suất toả nhiệt trên điện trở A. tỉ lệ thuận với tần số . B. tỉ lệ thuận với bình phương của tần số C. tỉ lệ nghịch với tần số D. không phụ thuộc vào tần số. Câu 9: Cho mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm 2L ụ điện có điện dung 2C pF ấy 210 ần số dao động f của mạch là A. 1,5 MHz B. 25 Hz C. 10 Hz D. 2,5 MHz HOC24.VN 2 Câu 10: Biến điệu sóng điện từ là A. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. C. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ. D. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên. Câu 11: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó 42 2.10; , 120L H C F R      , nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u thì f phải thỏa mãn. A. 125f B. 12,5f C. 12,5f D. 25f Câu 12: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng  ề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36m ện tượng quang điện không xảy ra nếu  ằng. A. 0,42 m B. 0,28 m C. 0,30 m D. 0,24 m Câu 13: Quang phổ vạch phát xạ A. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra. B. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối. C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng. D. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt. Câu 14: Hai con lắc đơn thực hiện dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất (cùng khối lượng và cùng năng lượng). Con lắc 1 có chiều dài 11m , biên độ góc 01 ắc 2 có chiều dài 21,44m , biên độ góc 02 ỉ số 01 02   A. 1,44 B. 0,69 C. 1,2 D. 0,83 Câu 15: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? A. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. B. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 2  C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số. D. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. Câu 16: Điện áp giữa hai đầu một mạch điện xoay chiều là: 200 2cos 1003ut:;< (V), cường độ dòng điện qua mạch là: 22 2cos 1003it:;< ất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200 W B. 200 3 W C. 400 W D. 800 W Câu 17: Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí A. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện. HOC24.VN 3 B. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi. C. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát. D. tỉ lệ với thời gian truyền điện. Câu 18: Chọn câu sai trong các câu sau A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng dài. B. Tia X có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. D. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất. Câu 19: Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là A. 1 m B. 0,5 m C. 0,8 m D. 1,2 m Câu 20: Khối lượng hạt nhân 1 26 1 13,H AI và khối lượng nơtron lần lượt là l,007825u; 25,986982u và l,008665u; lu = 931,5 2/MeV c . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 26 13AI là A. 2005,5 MeV B. 8,15 MeV C. 211,8 MeV D. 7,9 MeV Câu 21: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường 210 /g m s ại vị trí cân bằng độ dãn của lò xo là A. 8 cm B. 6 cm C. 5 cm D. 10 cm Câu 22: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian? A. Biên độ và gia tốc. B. Biên độ và tốc độ. C. Li độ và tốc độ. D. Biên độ và cơ năng. Câu 23: Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật. A. giảm khi độ lớn vận tốc tăng. B. bằng không khi vận tốc bằng không. C. không thay đổi. D. tăng khi độ lớn vận tốc tăng. Câu 24: Điểu nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? A. Khi truyền trong một môi trường nếu tần số dao động của sóng càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn. B. Tần số dao động của một sóng không thay đổi khi truyền đi trong các môi trường khác nhau. C. Khi truyền trong một môi trường thì bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động của sóng. D. Tần số dao động của sóng tại một điểm luôn bằng tần số dao động của nguồn sóng. Câu 25: Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất 4 3n ột môi trường trong suốt khác có chiết suất 'n , người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng 810v ận tốc của ánh sáng trong chân không là 83.10c ết suất 'n là A. ' 2,4n B. '2n C. '2n D. ' 1,5n Câu 26: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E, M và N trên dây ( 3 30EM MN và M là điểm bụng. Khi vận tốc dao động tại N là 3 cm/s thì vận tốc dao động tại E là A. -2 cm/s B. 23 C. 23 cm/s D. 2 cm/s HOC24.VN 4 Câu 27: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng 1m g, tích điện dương 75,66qC được treo vào một sợi dây mảnh dài 1 1,40 m trong điện trường đều có phương nằm ngang 10000E ại một nơi có gia tốc trọng trường 29,79 /g m s ắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc A. 030 B. 020 C. 010 D. 060 Câu 28: Bạn Minh làm thí nghiệm: Treo cố định 5 con lắc đơn có cùng khối lượng (1); (A); (B); (C); (D); vào thanh kim loại nằm ngang có thể xoay quanh trục đi qua hai đầu 12OO (như hình vẽ). Khi các con lắc đứng yên ở vị trí cân bằng, con lắc điều khiển (1) gắn cố định với thanh treo tại O, được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động thì thấy rằng các con lắc còn lại cũng dao động theo. Hỏi bạn Minh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? A. Con lắc (C) vì gần con lắc (1) nhất và ngắn nhất. B. Con lắc (A) vì chiều dài gần bằng con lắc (1). C. Con lắc (D) vì xa con lắc (1) nhất. D. Con lắc (B) vì chiều dài lớn nhất. Câu 29: Có ba máy biến áp lí tưởng cuộn thứ cấp của các máy có số vòng dây bằng nhau. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp của máy 2 nhiều hơn số vòng dây ở cuộn sơ cấp của máy 1 là x vòng, nhưng lại ít hơn số vòng dây ở cuộn sơ cấp của máy 3 là 2x vòng. Nếu lần lượt mắc vào cuộn sơ cấp của máy lmáy 2 và máy 3 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở của máy 1, máy 2 và máy 3 lần lượt là 60 V, 45 V và 3U . Giá trị 3U bằng A. 30 V B. 15 V C. 90 V D. 45 V Câu 30: Sóng truyền trên một sợi dây dài nằm ngang với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s. Tại một thời điểm nào đó, điểm M đang ở vị trí cao nhất còn điểm N đi qua vị trí cân bằng hướng lên. Xác định khoảng cách giữa hai điểm M và N? Biết giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M và sóng truyền từ M đến N? A. 17,5 cm B. 7,5 cm C. 12,5 cm D. 22,5cm Câu 31: Cho mạch RLC nối tiếp. Khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc  ạch có tính cảm kháng). Cho  thay đổi ta chọn được 0 làm cho cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị lớn nhất là maxI và hai trị số 12, ới 12200   rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng lúc này là 2 mII 3 4LH Điện trở có trị số nào sau đây ? A. 100 B. 125 C. 50 3 D. 200 Câu 32: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 15R ộn cảm thuần có độ tự cảm 2 5L ụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp: 60 2cos100ut cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 4IA ị điện dung C của A. 38,65 F B. 79,58 F C. 19,54 F D. 159,50 F HOC24.VN 5 Câu 33: Một mạch dao động LC lí tưởng, trong một chu kì, khoảng thời gian để điện tích trên tụ có độ lớn không vượt quá một nửa điện tích cực đại là 4 s . Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng A. 6 s B. 24 s C. 12 s D. 4 s Câu 34: Cho đoạn mạch điện AB không phân nhánh mắc theo thứ tự: một cuộn cảm, một tụ điện có điện dung C thay đổi được, một điện trở thuần 50R ữa A, B có một điện áp xoay chiều luôn ổn định 164 2cosut thay đổi. Khi dung kháng của tụ điện bằng 40  thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 2  ới điện áp giữa hai đầu mạch MB (mạch MB chứa C và R) và công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất maxP . Giá trị của maxP bằng A. 840,50 W B. 672,50 W C. 328,00 W D. 537,92 W Câu 35: Hạt  ối lượng 4,0015 u; biết số Avôgađrô là 23 16,02.10 ;AN mol 21 931 /u MeV c ết hợp với nhau tạo thành hạt  , năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí Hêli là A. 122,7.10J B. 103,5.10J C. 123,5.10J D. 102,7.10J Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân: 9 4 4 4 2 2Be hf He He n r   . Lúc đầu có 27g Beri. Thể tích khí He tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau hai chu kì bán rã là: A. 67,2 lít B. 50,4 lít C. 100,8 lít D. 134,4 lít Câu 37: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,25 m ột chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 m ết công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,08% công suất của chùm sáng kích thích. Một phôton ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôton ánh sáng kích thích? A. 425 B. 500 C. 625 D. 2500 Câu 38: Một con lắc lò xo đặt trên mặt bàn nằm ngang, gồm vật có khối lượng 100m ẹ có độ cứng 100k ật ra khỏi vị trí lò xo không biến dạng theo phương ngang một đoạn 5cm rồi buông cho vật dao động. Lấy 210 /g m s ực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại ở vị trí lò xo không biến dạng. Hệ số ma sát giữa vật với mặt sàn là: A. 0,25 B. 0,125 C. 0,245 D. 0,05 Câu 39: Cần truyền tải một công suất điện và điện áp nhất định từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có đường kính tiết diện là d. Thay thế dây truyền tải điện bằng một dây khác cùng chất liệu nhưng có đường kính tiết diện là 2d thì hiệu suất tải điện là 91%. Hỏi khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu nhưng có đường kính tiết diện là 3d thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là A. 94% B. 92% C. 95% D. 96% Câu 40: Một con lắc đơn gồm 1 dây kim loại nhẹ dài 1 m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy 210 /g m s ất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc? A. 0,32 V B. 0,45 V C. 0,63 V D. 0,22 V ----------HẾT----------
00:00:00