Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi gồm 05 trang uuuuu Câu 1: Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều một pha có 10 cặp cực. Máy phát ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Roto quay với tốc độ: A. 2,5 vòng/giây B. 5 vòng/giây C. 10 vòng/giây D. 20 vòng/giây Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 1mm, từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn ảnh là 1 m. Dùng ánh sáng đỏ có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười ở cùng phía so với vân trung tâm là A. 3,6 mm B. 4,5 mm C. 5,2 mm D. 2,8 mm Câu 3: Cho sóng dừng có phương trình u(t,x) = cos20πtsin5πt (mm). Trong đó x đo bằng m và t đo bằng giây. Vận tốc truyền sóng là A. 3 m/s B. 4 m/s C. 2 m/s D. 8 m/s Câu 4: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1u) bằng: A. 931,5 MeV/c2 B. 1 12 khối lượng của hạt nhân 12 6C C. khối lượng của một photon D. Cả A, B, C đều sai Câu 5: Trên mặt chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Tần số của sóng này là A. 0,25 Hz B. 0,5 Hz C. 2 Hz D. 1 Hz Câu 6: Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ? A. Đèn hơi Hidro B. Đèn hơi Natri C. Đèn dây tóc D. Đèn hơi thủy ngân Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là A. điện tích trên một bản tụ B. năng lượng điện từ C. năng lượng từ và năng lượng điện D. cường độ dòng điện trong mạch Câu 8: Điều kiện để hai sóng cơ gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian C. cùng tần số, cùng phương D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 9: Cho một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn sơ cấp và thứ cấp có số vòng lần lượt là N1 = 1200 vòng và N2 = 600 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp trên một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 220 2 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng: A. 110 V B. 110 2 V C. 440 2 V D. 440 V Câu 10: Chọn câu đúng về tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại HOC24.VN 2 B. Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được C. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 μm Câu 11: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở R, một cuộn thuần cảm L và một tụ điện C ghép nối tiếp nhau, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U 2 cosωt, có các giá trị hiệu dụng UR = 80V, UL = 120V, UC = 60V. Giá trị U bằng: A. 140 V B. 140 2 V C. 100 V D. 100 2 V Câu 12: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì A. càng bền vững B. càng dễ phá vỡ C. năng lượng liên kết lớn D. năng lượng liên kết nhỏ Câu 13: Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong chân không có bước sóng 0,75 μm. Nếu chùm sáng này truyền vào trong thủy tinh (có chiết suất n = 1,5) thì năng lượng photon ứng với ánh sáng đó là: A. 3,98.10-19 J B. 2,65.10-19 J C. 1,77.10-19 J D. 1,99.10-19 J Câu 14: Một con lắc lò xo có thể dao động điều hòa trên một mặt phẳng ngang. Khi chuyển động qua vị trí cân bằng thì vật có tố độ 20π (cm/s). Biết chiều dài quỹ đạo là 10 cm. Tần số dao động của con lắc có giá trị A. 3 Hz B. 1 Hz C. 4 Hz D. 2 Hz Câu 15: Cho một tụ điện có điện dung C = 120 22 (μF). Tụ điện được mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz. Tính dung kháng của tụ điện? A. 70 Ω B. 110 Ω C. 50 Ω D. 2500 Ω Câu 16: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng A. quang điện trong B. phát quang của chất rắn C. vật dẫn nóng lên khi bị chiếu sáng D. quang điện ngoài Câu 17: Chọn đáp án đúng? Tia hồng ngoại là những bức xạ có A. khả năng ion hóa mạnh không khí B. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ centimet C. màu hồng D. tốc độ truyền trong chân không là 3.108 m/s Câu 18: Chọn câu sai A. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số B. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ C. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường truyền D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục Câu 19: Xét nguyên tử Hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron trở về các quỹ đạo bên trong sẽ phát ra tối đa A. 4 photon B. 5 photon C. 3 photon D. 6 photon Câu 20: Vận tốc truyền sóng điện từ sẽ HOC24.VN 3 A. không phụ thuộc vào môi trường mà phụ thuộc vào tần số sóng B. phụ thuộc vào môi trường và tần số sóng C. phụ thuộc vào môi trường và không phụ thuộc vào tần số sóng D. không phụ thuộc vào môi trường và tần số sóng Câu 21: Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh B. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó C. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh Câu 22: Trong dao động điều hòa: A. Gia tốc của vật luôn ngược pha với vận tốc B. Gia tốc của vật cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng C. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng D. Gia tốc của vật luôn cùng pha với li độ Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân 3 2 4 1 1 1 2 017,6H H He n r   MeV. Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí Heli? A. 4,24.1011 (J) B. . 4,24.1012 (J) C. . 4,24.1010 (J) D. . 4,24.1013 (J) Câu 24: Một mạch dao động LC đang hoạt động, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,45 mH và tụ điện có điện dung C = 2 μF. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là U = 6V. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng bao nhiêu? A. 0,4 A B. 0,4 2 A C. 90 mA D. 0,9 A Câu 25: Cho sóng dừng xảy ra trên sợi dây. Các điểm dao động với biên độ 3 cm có vị trí cân bằng cách nhau những khoảng liên tiếp là 10 cm hoặc 20 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 15 m/s. Tốc độ dao động cực đại của bụng có thể là: A. 15π cm/s B. 150π cm/s C. 300π cm/s D. 75π cm/s Câu 26: Chu kì bán rã của Poloni 210 84Po là 138 ngày. Độ phóng xạ của 42 mg Poloni là A. 7.1012 Bq B. 7.1014 Bq C. 7.109 Bq D. 7.1010 Bq Câu 27: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình 22cos( )33x t cm , t tính theo đơn vị giây. Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong 2015 giây đầu tiên, S2 là quãng đường vật đi được trong 2015 giây tiếp theo. Hệ thức đúng là A. 1 2 5373 5374 S S B. 1 2 1345 1344 S S C. 1 2 1344 1345 S S D. 1 2 5374 5373 S S Câu 28: Cho một nguyên tử Hidro có mức năng lượng thứ n tuân theo công thức 213,6 nE eVn ử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo của electron tăng 9 lần. Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra gần giá trị nào nhất sau đây? HOC24.VN 4 A. 33,4 B. 18,2 C. 2,3.10-3 D. 5,5.10-2 Câu 29: Một tấm kim loại có công thoát A, người ta chiếu vào kim loại chùm sáng có năng lượng của photon là h.f thì các electron quang điện được phóng ra có động năng ban đầu cực đại là K. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là A. 2K B. K +hf C. K + A + hf D. K + A Câu 30: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ dài: s = 2cos7t (cm), tại nơi có gia tốc trong trường g = 9,8 cm/s2. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí cân bằng là A. 1,05 B. 1,01 C. 0,95 D. 1,08 Câu 31: Cho mạch điện RCL mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa hai đầu AB có biểu thức: 220 2cos(100 )( )6ABu t V . Ban đầu điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng cos(100 )( )3Lu U t V . Sau đó tăng giá trị điện trở R và độ tự cảm L lên gấp đôi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu RC bằng A. 220 V B. 110 2 V C. 220 2 V D. 110 V Câu 32: Đặt giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi điều chỉnh f = f1 và f = f2 thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong mỗi trường hợp đều lệch pha so với điện áp giữa hai đầu một góc có độ lớn không đổi. Biết f1 < f2. Khi tần số f tăng từ f2 đến giá trị rất lớn thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A. tăng hay giảm phụ thuộc vào quan hệ giữa L và C B. tăng đến cực đại rồi giảm C. giảm về 0 D. tăng đến rất lớn Câu 33: Cho con lắc lò xo có độ cứng k khối lượng m, dao động với chu kì T. Cắt lò xo thành ba phần giống hệt nhau, lấy hai phần ghép song song với nhau và nối vào vật m. Lúc này, m sẽ dao động A. với chu kì giảm 6 lần B. với chu kì giảm 2 lần C. với chu kì giảm 3 lần D. với chu kì tăng 2 lần Câu 34: Đặt điện áp u = 100 2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm: điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C1 và tụ điện có điện dung C2 = 1 6 ắc song song với tụ C2. Biết khi K mở cũng như K đóng dòng điện trong mạch luôn đạt giá trị hiệu dụng 2A và URL = 80 5 V. C1 có giá trị bằng A. 2  B. 0,2  C. 1  D. 0,1  Câu 35: Một vật nặng có khối lượng m, điện tích q = 5.10-5 C được gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m tạo thành một con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích trên vật nặng không thay đổi khi con lắc dao động và bỏ qua mọi ma sát trong quá trình dao động. Kích thích con lắc dao động với biên độ 5 cm. Tại thời điểm vật nặng đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật HOC24.VN 5 một điện trường đều có cường độ E = 104 V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Khi đó, biên độ dao động của con lắc lò xo là: A. 10 cm B. 5 cm C. 7,07 cm D. 8,66 cm Câu 36: Cho proton có động năng 1,46 MeV bắn phá hạt nhân 7 3Li đang đứng yên sinh ra hai hạt a có cùng động năng. Biết mp = 1,0073 u; mLi = 7,0142 u; ma = 4,0015 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Góc hợp bởi các vecto vận tốc của hai hạt nhân a sau phản ứng có giá trị bằng A. 71,30 B. 84,250 C. 142,60 D. 168,50 Câu 37: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện có điện dung C = 100 μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = U0cos100t (V). Đồ thị biểu diễn mối quan hệ toán học giữa điện áp giữa hai đầu tụ điện uC và điện áp giữa hai đầu điện trở uR trong hệ tọa độ vuông góc OuRuC có dạng: A. đường tròn B. đường hình sin C. đường elip, tâm sai 211e D. đoạn thẳng, có hệ số góc k = -1 Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dụng C mắc nối tiếp. Khi tần số f = f1 = 60Hz, hệ số công suất đạt cực đại cosφ = 1. Khi tần số f = f2 = 120Hz, hệ số công suất nhận giá trị cosφ = 2 2 . Khi tần số f = f3 = 90Hz, hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? A. 0,874 B. 0,486 C. 0,625 D. 0,781 Câu 39: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm, dao động điều hòa vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos40πt (cm), uB = 2cos40πt +π (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường Ax vuông góc với AB cách A một đoạn ngắn nhất mà phần tử chấ lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách AM là: A. 1,03 cm B. 0,515 cm C. 1,27 cm D. 0,821 cm Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng hứng là D = 2m, nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc là λ1 = 0,6μm và λ2 = 0,5μm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn là: A. 1 mm B. 1,2 mm C. 0,2 mm D. 6 mm ----------HẾT----------
00:00:00