Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2017 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì 1,50(s). Tăng chiều dài con lắc thêm 44% so với ban đầu thì chu kì dao động điều hòa mới của con lắc bằng A. 1,80s B. 2,16s C. 1,20s D. 1,44s Câu 2: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực, rôto của máy phát quay với tốc độ n (vòng/s). Tần số dòng điện do máy phát phát ra tính bằng A. npf60 B. 60fnp C. 1fnp D. f np Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 0i I cos t ểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là A. 0u LI cos t   B. 0u LI cos t    C. 0u LI cos t2 :   ;< D. 0u LI cos t2 :   ;< Câu 4: Một sóng cơ đang lan truyền trên mặt nước từ một nguồn sóng ổn định. Thả nhẹ một miếng xốp nhỏ trên mặt nước, miếng xốp dao động. Dao động của miếng xốp là A. dao động tắt dần. B. dao động cưỡng bức. C. sự tự dao động. D. dao động tự do Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz). Biết từ thông cực đại qua các cuộn dây của phần ứng là 1,1 2  (Wb). Điện áp cực đại giữa hai cực máy phát để hở bằng A. 110(V) B. 110 2 V C. 11 (V) D. 11 2 V Câu 6: Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biên độ của phần tử bụng sóng là 2a. Phần tử M trên dây có vị trí cân bằng cách nút sóng một khoảng d. Biên độ của phần tử M là A. d2a sin  B. 2d2a sin  C. 2d2a cos  D. d2a cos  Câu 7: Một sóng cơ lan truyền trên bề mặt chất lỏng từ một nguồn O đến điểm M cách O khoảng x(dm). Biết phương trình dao động M là uM=8cos(20πt-πx) (cm/s) (trong đó t đo s). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng bằng A. 20(cm/s) B. 100(cm/s) C. 200(cm/s) D. 10(cm/s) Câu 8: Đặt điện áp u U 2cos t2   :;< vào hai đầu mạch xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch có biể thức i I 2cos t6   :;< ệ số công suất của mạch bằng A. 1 2 B. 0 C. 3 2 D. 2 2 HOC24.VN 2 Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung của sóng âm và sóng điện từ? A. Có thể phản xạ khi gặp vật cản. B. Có thể xảy ra giao thoa. C. Có thể truyền trong chân không. D. Có mang năng lượng. Câu 10: Một động cơ không đồng bộ một pha. Đặt vào hai đầu động cơ điện áp u U 2cos t V thì dòng điện chạy trong động cơ là i I 2cos t   $&KRÿLӋn trở thuần dây cuốn động cơ là R. Công suất tiêu thụ điện năng trung bình của động cơ tính bằng công thức A. P = UIcos φ B. P = I2R C. P = (UIcos φ + I2R) D. P = (UIcos φ - I2R) Câu 11: Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng O1, O2 có phương trình lần lượt 12u u acos t    ết bước sóng trên bề mặt chất lỏng là λ. Cho biên độ sóng không suy giảm. Phần tử M trên bề mặt chất lỏng dao động với biên độ 2a có hiệu đường đi bằng A. (2k+1)λ B. kλ C. k2  D. 2k 12  Câu 12: Một mạch LC đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích trên một bản tụ điện là 55q cos 10 t C   (trong đó t đo s). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch này bằng A. 500(A) B. 500(mA) C. 500(  D. 500(nA) Câu 13: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cost lần lượt vào hai đầu các mạch sau: chỉ có điện trở thuần R; chỉ có tụ điện C; chỉ có cuộn cảm thuần L; mạch có RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời qua mỗi mạch. Biểu thức đúng là A. uiC B. 2 2 ui 1RLC  :  ;< C. uiR D. uiL Câu 14: Một sóng cơ lan truyền với tần số f và tốc độ truyền sóng v. Bước sóng của sóng này được tính bằng công thức A. λ=v.f B. λ=1/f C. λ=1/v D. λ=v/f Câu 15: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i 3 2cos 100 t3   :;< ị hiệu dụng của cường độ dòng điện bằng A. 2A B. 3(A) C. 6(A) D. 3 2 A Câu 16: Mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cost trong đó Uo không đổi và  thay đổi. Để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần lớn nhất thì A. LC B. 222 2LC R C C. 22 222LC R C 2L C  D. 1 LC HOC24.VN 3 Câu 17: Khi một mạch LC đang thực hiện dao động điện từ tự do thì A. véc tơ E trong tụ điện biến thiên điều hòa trễ pha π/2 so với véc tơ B trong cuộn cảm. B. véc tơ E trong tụ điện biến thiên điều hòa sớm pha π/2 so với véc tơ B trong cuộn cảm. C. điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha cường độ dòng điện trong cuộn cảm. D. điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa cùng pha cường độ dòng điện trong cuộn cảm. Câu 18: Trên một sợi dây căng ngang hai đầu dây cố định. Kích thích dây dao động với tần số ổn định thì trên dây có sóng dừng, khi đó ở giữa dây có 3 điểm không dao động. Số điểm bụng trên dây bằng A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 19: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 3cos(6πt) cm. Pha dao động của vật bằng A. 0 (rad) B. 6π (rad) C. 6πt (rad) D. 3 (rad) Câu 20: Một con lắc lò xo khối lượng m, độ cứng k chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa có biên độ không đổi và tần số thay đổi được. Con lắc lò xo này dao động với biên độ lớn nhất khi tần số ngoại lực bằng A. k2m B. 1m.2k C. m2k D. 1k.2m Câu 21: Điều kiện đủ để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là hai dao động đó có A. biên độ bằng nhau. B. độ lệch pha thay đổi. C. biên độ khác nhau. D. độ lệch pha không đổi. Câu 22: Một cơ hệ có cấu tạo gồm lò xo có độ cứng k có một đầu lò xo treo vào điểm cố định tại nơi có gia tốc trọng trường là g; đầu còn lại của lò xo được treo vật nặng m1 và dưới m1 treo vật m2 bằng sợi dây mảnh nhẹ. Khi m1, m2 đang ở vị trí cân bằng tiến hành đốt sợi dây nối m2 và m1, sau đó m1 dao dộng diều hòa. Bỏ qua ma sát, biên độ dao động của m1 bằng A. 1mg k B. 12m m g k  C. 2mg k D. 12m m g k  Câu 23: Ben(B) là đơn vị đo của A. công suất âm B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. năng lượng âm. Câu 24: Chu kì dao động điện từ tự do của một mạch dao động LC lí tưởng là A. 1 2 LC B. 2 LC C. 1 LC D. LC Câu 25: Chọn phát biểu sai về dao động điều hòa? A. Véc tơ lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng. B. Véc tơ gia tốc và véc tơ lực kéo về luôn cùng hướng. C. Véc tơ vận tốc về luôn cùng hướng chuyển động. D. Véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn cùng hướng. HOC24.VN 4 Câu 26: Một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm 1LH2 và điện trở thuần r 50 3 Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50(Hz) vào hai đầu mạch. Độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu mạch so với cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng A. π/3(rad) B. π/6(rad) C. -π/3(rad) D. -π/6(rad) Câu 27: Cho hai dao động điều hòa x1=acos(ωt+5π/6) và x2 =2acos(ωt+ π/6). Độ lệch pha của dao động tổng hợp so với dao động x1 là A. 2π/3(rad) B. π/2(rad) C. π/3(rad) D. 5π/6(rad) Câu 28: Trong nghiên cứu hải dương người ta thường dùng sóng siêu âm để thăm dò độ sâu đáy biển. Biết thiết bị phát - thu sóng này gắn ở đáy tàu phát ra một chùm sóng theo phương thẳng đứng sau đó thu tín hiệu phản xạ từ đáy biển lại máy. Cho thời gian phát đến khi thu được sóng là 0,4(s) và tốc độ truyền sóng âm trong nước là 1500(m/s). Độ sâu của đáy biển bằng A. 300(m) B. 1200(m) C. 150(m) D. 600(m) Câu 29: Biện pháp hiệu quả nhất để giảm hao phí điện năng khi truyền tải dòng điện xoay chiều đi xa là A. tăng điện áp hiệu dụng đưa vào truyền tải. B. nâng cao hệ số công suất hệ thống điện. C. giảm chiều dài đường dây truyền tải. D. tăng tiết diện dây dẫn truyền tải. Câu 30: Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24cm có phương trình lần lượt 12u u 6cos 40 t mm2 :;<    ốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng 80(cm/s).kg. Xét phần tử phần tử M có vị trí cân bằng cách O1, O2 lần lượt 32(cm) và 38(cm). Li độ của M sau thời điểm t một khoảng 31 120 s là A. 6(mm) B. 3 3 mm C. 3(mm) D. 6 3 mm Câu 31: Cho một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp so với thứ cấp là 4,4. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều 220(V)-50(Hz). Nối hai đầu cuộn thứ cấp của máy với điện trở thuần R=25(Ω). Bỏ qua điện trở và cảm kháng của cuộn dây thứ cấp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua R là A. 2,0(A) B. 4,4(A) C. 8,8(A) D. 0,5(A) Câu 32: Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 20(cm) có phương trình lần lượt 12u u 4cos 50 t   ốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 75(cm/s). Số vị trí mà phần tử môi trường tại đó dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng A. 9 B. 13 C. 7 D. 15 Câu 33: Một sóng cơ lan truyền trên một phương với biên độ A không suy giảm và bước sóng λ. Xét hai phần tử M và N nằm trên phương truyền sóng có vị trí cân bằng cách nhau một khoảng λ/6. Tại thời điểm t nào đó phần tử M và N cùng cách vị trí cân bằng của nó một khoảng 23 (cm); và giữa M, N có một vị trí mà phần tử môi trường đang có tốc độ cực đại. Biên độ sóng bằng A. 4(cm) B. 8(cm) C. 4 3 cm D. 8 3 cm Câu 34: Hai con lắc lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng biên độ, có cùng độ cứng lò xo. HOC24.VN 5 Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Con lắc lò xo thứ nhất (1) có khối lượng bằng hai lần con lắc lò xo thứ hai(2). Khi hai con lắc cùng cách vị trí cân bằng một khoảng như nhau thì tỉ số động năng của con lắc thứ nhất(1) và con lắc thứ hai(2) là A. 1 2 B. 2 C. 1 4 D. 1 Câu 35: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2. Bết khối lượng vật nặng 250(g), chiều dài sợi dây 81(cm). Cho góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng là 60 . Động năng của con lắc khi đi đến vị trí thấp nhất là A. 79,0(J) B. 10,9(J) C. 79,0(mJ) D. 10,9(mJ) Câu 36: Một dao động điều hòa trên trục Ox có chu kì T. Khi vật đi từ vị trí 1x 12cm đến vị trí 2x 16cm ời gian đi là T/4 và tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó bằng 56  ốc độ tức thời cực đại của vật trên quãng đường đó bằng A. 20(cm/s) B. 20π(cm/s) C. 28π(cm/s) D. 28(cm/s) Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch xoay chiều AB gồm điện trở R =120(Ω), cuộn cảm thuần 1,6LH ụ điện  410CF2,1   ối tiếp. Biết điện áp hai đầu điện trở là Ru 240 2cos100 t V . Điện áp hiệu dụng gữa hai đầu mạch AB bằng A. 420(V) B. 240(V) C. 320(V) D. 260(V) Câu 38: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g =10m/s2 đang dao động điều hòa trên trục Ox thẳng đứng hướng lên. Cho đồ thị biểu diễn độ lớn của lực đàn hồi lò xo vào thời gian như hình vẽ. Độ cứng lò xo và khối lượng vật nặng lần lượt bằng A. 100N/m; 1kg B. 100N/m; 100g C. 10N/m; 1kg D. 10N/m; 100g Câu 39: Đặt điện áp u 120 2cos100 t V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM là điện trở thuần; MB gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp. Khi L=L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi lần lượt là x và 1 2 thì tương ứng là x 3 và 2 ết 122    ị x bằng A. 120(V) B. 60(V) C. 60 3 (V) D. 40 3 (V) HOC24.VN 6 Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u 240 2cos t V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây không thuần cảm; đoạn MB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Biết MB R2UU3 và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1(A). Gọi điện áp tức thời và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB và AB lần lượt là uMB; UMB; uAB; UAB thì 22 MB AB MB AB uu2UU :  : ;  ; <  <  . Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch AB là A. 60 3 W B. 120 C. 180 (W) D. 120 3 W
00:00:00