Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞGDĐT BẮ TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI SỐ 2 (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN 1 NĂM HỌC: 2016-2017 Môn: Vật lý – Ban KHTN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1, O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2 = 100cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 10Hz, vận tốc truyền sóng là 3m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1M có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại? A. 15cm B. 12c, C. 10,56cm D. 6,55cm Câu 2: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật A. tăng khi độ lớn vận tốc tăng. B. bằng 0 khi vận tốc bằng 0. C. giảm khi độ lớn vận tốc tăng. D. không thay đổi. Câu 3: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn có cùng phương trình dao động cosOu A t đặt ở S1, S2. Khoảng cách giữa hai điểm có biên độ dao động cực tiểu trên đoạn S1 S2 bằng: A. k B. 212k C. 4k D. 2k Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 22 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 2  . Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L bằng: A. 100 2 V B. 100V C. 200 2 V D. 120V Câu 5: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. B. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10(rad/s). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm, với tốc độ 50 3 /v cm s ều dương. Phương trình dao động của vật là A. 5cos 23x t cm:;< B. 10cos 103x t cm:;< C. 210cos 103x t cm:;< D. 10cos 103x t cm:;< Câu 7: Con lắc có chiều dài l1 dao động với chu kỳ 11,2Ts ột con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kỳ 21,6sT ỳ của con lắc đơn có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc trên là: A. T 0,4s B. 1,06Ts C. 0,2Ts D. 1,12Ts HOC24.VN 2 Câu 8: Chọn phát biểu đúng: Chu kì dao động của con lắc lò xo là: A. 2 mTk  B. 2mTk  C. 2mTk D. 2kTm Câu 9: Cho sợi dây có chiều dài l, vận tốc truyền sóng trên sợi dây không đổi. Khi sóng có tần số 160f Hz ợi dây xuất hiện 121n ể cả hai đầu sợi dây). Khi tần số sóng là 2f trên sợi dây xuất hiện 25n ể cả hai đầu sợi dây). Tính tần số 2f A. 212f Hz B. 26f Hz C. 224f Hz D. 236f Hz Câu 10: Một mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là 3ui     A. 3ui     B. Mạch cộng hưởng điện C. Mạch có tính trở kháng D. Mạch có tính dung kháng Câu 11: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 10 ụ điện có điện dung 4210CF  ắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức 2 2cos 1004i t A:;< ểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức như thế nào ? A. 80 2cos 1002u t V:  ;< B. 80 2cos 1004u t V:;< C. 80 2cos 1002u t V:  ;< D. 80 2cos 1004u t V:;< Câu 12: Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Công suất tiêu thụ bằng 0. B. Cảm kháng của đoạn mạch tỉ lệ thuận với chu kỳ của dòng điện. C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu mạch bằng /2 D. Cường độ dòng điện hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện giảm. Câu 13: Chọn phát biểu SAI. Dao động tắt dần là dao động A. có tính tuần hoàn. B. không có tính điều hòa. C. có biên độ giảm dần theo thời gian. D. có thể có lợi hoặc có hại. Câu 14: Cho mạch điện RLC. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng 22cos t ;Lu U V RC ết điện áp hiệu dụng 3RL RCUU ệ số công suất của đoạn mạch có giá trị . A. 21 7 B. 3 5 C. 1 2 D. 2 5 Câu 15: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Tần số dao động của nó: A. tỉ lệ nghịch với độ dài dây treo. B. tỉ lệ nghịch với căn bậc hai độ dài dây treo. C. tỉ lệ thuận với độ dài dây treo. D. tỉ lệ thuận với căn bặc hai độ dài dây treo. Câu 16: Chọn phát biểu sai khi nói về âm. A. Môi trường truyền âm có thể rắn, lỏng hoặc khí B. Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ. C. Những vật liệu như bông, xốp, nhung truyền âm tốt hơn kim loại. HOC24.VN 3 D. Đơn vị cường độ âm là W/m2. Câu 17: Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha .Quan sát hiện tượng giao thoa thấy trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A và B). Số điểm không dao động trên đoạn AB là: A. 6 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 18: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây đàn hồi chiều dài l, một đầu cố định một đầu tự do là: A. 2lk B. 4 21 l k C. 1 2 l k   D. 21lk Câu 19: Xét dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng hương, cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây : A. Biên độ của dao động thành phần thứ hai. B. Tần số chung của hai dao động thành phần. C. Độ lệch pha của hai dao động thành phần. D. Biên độ của dao động thành phần thứ nhất. Câu 20: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần A. luôn lệch pha 2  ới điện áp ở hai đầu đoạn mạch. B. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. C. cùng tần số với điện áp ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. D. cùng tần số và cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Câu 21: Cho mạch điện không phân nhánh. R = 100, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,318 H; f = 50Hz, tụ điện có điện dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 2UV . Điều chỉnh C để mạch có cộng hưởng điện. Giá trị C và cường độ dòng điện khi đó là: A. 63,6CF 2IA B. 31,8CF 22IA C. 3,18CF 32IA D. 31,8CF 2IA Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện 1 LC A. công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. C. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. D. cường độ dòng điện dao động cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Câu 23: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch A. trễ pha 3  B. sớm pha 2  C. sớm pha 3  D. trễ pha 2  Câu 24: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A, li độ của vật khi thế năng bằng động năng là A. 2 4 Axo B. 2 Axo C. 2 2 Axo D. 4 Axo HOC24.VN 4 Câu 25: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng điện trong mạch R, L, C nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào ? A. 1 2fLC B. 21 2fLC C. 1 LC D. 21 LC Câu 26: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20N/m dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm thì nó có động năng là: A. 0,009J. B. 0,024J. C. 0,125J. D. 0,041J. Câu 27: Hai âm không cùng độ cao khi : A. không cùng bước sóng. B. không cùng biên độ, cùng tần số. C. không cùng tần số. D. không cùng biên độ. Câu 28: Công thức nào sau đây không đúng đối với mạch R LC nối tiếp ? A. R L Cu u u u   B. R L CU U U U   C.  22 R L CU U U U   D. R L CU U U U   Câu 29: Ghép song song hai lò xo giống nhau có k = 50N/m, chiều dài lo vào giá đỡ. Sau đó treo vào đầu dưới của hai lò xo vật m = 1kg. Kéo vật thẳng đứng hướng xuống cách VTCB một đoạn 5cm, từ vị trí này truyền cho vật một vận tốc vo = 0,5m/s hướng lên trên để vật dao động điều hòa. Chọn gốc O tại VTCB, chiều dương hướng xuống, t = 0 lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là: A. 5 2cos 204x t cm:;< B. 5 2cos 104x t cm:;< C. 5 2cos 204x t cm:;< D. 5 2cos 104x t cm:;< Câu 30: Xét một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc . Tại vị trí có li độ x vật có vận tốc v. Hệ thức nào sau đây là không đúng ? A. 2 22 2vAx B. 2 2 2 2v A x C. 2 2 22v Ax D. 22 2 2Ax v Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với A, B là hai vị trí biên, O là VTCB. Độ cứng của lò xo là k=400N/m, vật m=1kg, biên độ dao động OA=OB=20cm. Quãng đường vật đi được trong thời gian t=π/6s nếu lấy gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB về phía B (chiều dương) là: A. 8,66cm. B. 97,32cm. C. 37,32cm. D. 17,32cm. Câu 32: Một dòng điện xoay chiều có cường độ 2 2cos 1006i t A:;< ọn phát biểu sai. A. Chu kỳ dòng điện là 0,02 (s). B. Tần số là 100 (Hz). C. Cường độ hiệu dụng bằng 2 (A) . D. Pha ban đầu của dòng điện là /6 (rad/s). Câu 33: Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? A. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L. B. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ C. C. Điện trở thuần nối tiếp với tụ C. D. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2. HOC24.VN 5 Câu 34: Một tụ điện C 0,2mF . Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm L phải có giá trị bằng bao nhiêu ? Lấy 210 A. 0,3mH. B. 0,4mH. C. 0,5mH. D. 1mH. Câu 35: Hai vật dao động điều hoà cùng biên độ A với tần số dao động tương ứng là 122 ; 2,5f Hz f Hz Ở thời điểm ban đầu hai vật đều có li độ 03/2xA ật thứ nhất chuyển động theo chiều âm, vật thứ hai theo chiều dương. Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu hai vật lại có cùng li độ lần thứ 2 là A. 1/3s B. 4/9s C. 1/27s D. 2/9s Câu 36: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 60l cm và hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 4 bó sóng và biên độ tại bụng sóng là 2cm. Tính biên độ dao động tại một điểm M cách nguồn phát sóng tới tại A một khoảng là 50cm. 6 A. 3 cm B. 0 cm C. 0,5 cm D. 2cm Câu 37: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 20 dao động toàn phần . Quãng đường mà vật di chuyển trong 6s là 40cm. Biên độ dao động của vật là: A. 2cm B. 20cm C. 5cm D. 40cm Câu 38: Một sóng cơ học có vận tốc truyền sóng 200 /v cm s ần số trong khoảng từ 25Hz đến 30Hz. Biết hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 0,4m luôn dao động ngược pha. Tìm bước sóng? 20 A. 6,50cm. B. 6,85cm. C. 7,50cm D. 7,27cm Câu 39: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A,chu kì T.Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian 2T/3: A. 2A B. 43AA C. 3AA D. 23AA Câu 40: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi giảm tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch: A. Không thay đổi. B. Tăng C. Giảm D. Bằng 0
00:00:00