Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Người ta thực hiện một sóng dừng trên một sợi dây dài 1,2 m , tần số sóng trên dây là f = 10Hz, vận tốc truyền sóng là v = 4 m/s. Tại hai đầu dây là hai nút sóng, số bụng sóng trên dây là A. 6 B. 7 C. 5 D. 4 Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang dao động với điện tích cực đại trên một bản cực của tụ điện là Qo. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 10-6 s thì năng lượng từ trường lại bằng 2 oQ 4C 7«QVÕFëDP¥FKGDRÿÝQJOj A. 2.5.105 Hz. B. 105 Hz. C. 106 Hz. D. 2.5.107 Hz. Câu 3: Đặt điện áp u 120 2cos 100 t4 :  ;< 9YjRKDLÿҫXPӝWÿRҥQPҥFKWKuFѭӡQJÿӝGzQJ ÿLӋQFKҥ\TXDÿRҥQPҥFKj ii 3 2cos 100 t   (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bàng 360 W. Giá trị của φi bằng A. π/2 B. –π/4 C. π/4 D. –π/2 Câu 4: Trong mạch dao động LC tự do có cường độ dòng điện cực đại là I0. Tại một thời điểm nào đó khi dòng điện trong mạch có cường độ là i. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện là u thì ta có quan hệ A. 2 22 0uIiLC B. 2 22 0CuIiL C. 2 22 0LuIiC D. 2 2 2 0I i LCu Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai nguồn phát sóng bằng A. một bước sóng. B. hai lần bước sóng C. một nửa bước sóng. D. một phần tư bước sóng. Câu 6: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động cùa vặt lặp lại như cũ được gọi là A. chu kì dao động. B. pha ban đầu của dao động C. tần số dao động. D. tần số góc của dao động. Câu 7: Một vật dao động cưởng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0 cos(0,5πft) (với F0 và f không đổi. t tính bằng s). Tần số của dao động cưỡng bức của vật là A. 0,25f. B. f C. 0,5f. D. 0,5πf Câu 8: Phương trình của một dao dộng điều hòa có dạng x=-Acos(ωt) . Pha ban đầu của dao động là A. φ=0 B. φ=π/4 C. φ=π D. φ=π/2 Câu 9: Người ta xây dựng đường dây tải điện 500 kV để truyền tải điện năng nhằm mục đích A. tăng công suất nhà máy điện. B. tăng dòng điện trên dây tải. HOC24.VN 2 C. tăng hệ số công suất nơi tiêu thụ. D. giảm hao phí khi truyền tải. Câu 10: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động diều hoà là ao và vo. Biên độ dao động được xác định A. 2 0 0 aAv B. 2 0 2 0 aAv C. 2 0 0 vAa D. 0 0 aAv Câu 11: Khi có một dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở thuần nội tiếp với tụ điện, lúc đó dung kháng của tụ Zc = 40Ω và hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0.6. Giá trị của R bằng A. 50 Ω B. 30 Ω C. 40 Ω D. 20 Ω Câu 12: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn gồm lò xo nhẹ có độ cứng 80 N / m. vật nhỏ khối lượng 200 g. Con lắc dao động điều hoà tự do, trong một chu kì dao động, thời gian lò xo giãn là A. π/30 s B. π/20 s C. π/40 s D. π/10 s Câu 13: Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u acos 20t . Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường xấp xỉ là: A. 0,1125 lần bước sóng. B. 0,0225 lần bước sóng. C. 0,716 lần bước sóng.D. 4,5 lần bước sóng. Câu 14: Đặt điện áp 0u U cos t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức tức thời qua cuộn cảm là: A. 0Ui cos tL2 :  ;< B. 0Ui cos t22L :  ;< C. 0Ui cos t22L :  ;< D. 0Ui cos tL2 :  ;< Câu 15: Dòng điện tức thời luôn trễ pha so với điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch đó : A. gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện. B. gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm. C. chỉ có tụ điện. D. gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Câu 16: Khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa Y-âng xác định theo công thức: A. ai2D  B. aiD  C. Dia  D. Di2a  Câu 17: Một con lắc lò xo chiều dài 0l , treo thẳng đứng, vật treo khối lượng 0m , treo gần một con lắc đơn chiều dài dây treo l , khối lượng vật treo m. Với con lắc lò xo, tại vị trí cân bằng lò xo giãn 0l . Để hai con lắc có chu kỳ dao động điều hòa như nhau thì: A. 0l 2 l B. 0mm C. 0ll D. 0ll HOC24.VN 3 Câu 18: Sóng điện từ dùng để liên lạc giữa các điện thoại di dộng là: A. sóng cực ngắn. B. sóng trung. C. sóng dài. D. sóng ngắn. Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và vận tốc cực đại maxv Chu kỳ dao động của vật là: A. maxv 2A B. maxv A C. max A V  D. max 2A v  Câu 20: Dòng điện xoay chiều có cường độ i 3cos 100 t A2 :  ;< FKҥ\WUrQPӝWGk\GүQ7URQJ WKӡLJLDQVVӕҫQFѭӡQJÿӝGzQJÿLӋQFyÿӝӟQEҵQJ$j A. 100 B. 50 C. 400 D. 200 Câu 21: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có giá trị từ 41 Hz đến 69 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là A. 48 Hz. B. 64 Hz. C. 56 Hz. D. 52 Hz. Câu 22: Vecto cường độ điện trường của sóng điện từ ở tại điểm M có hướng thẳng đứng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng này đến điểm M từ hướng nào? A. Từ phía Nam B. Từ phía Bắc. C. Từ phía Đông. D. Từ phía Tây. Câu 23: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 100 2 cosωt . Khi đó điện áp tức thời giữa hai bản tụ và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch lệch pha một góc π/6 . Công suất tiêu thụ của mạch là A. 50 3 W B. 100 3 W C. 100 W D. 50 W Câu 24: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 43 cm , dao động tổng hợp có biên độ A =4cm. Dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp là π/3 . Dao động thành phần thứ hai có biên độ A2 là A. 43 cm B. 63 cm C. 4 cm D. 8 cm Câu 25: Cho một tia sáng tạp sắc cấu tạo bởi bốn thành phần đơn sắc: vàng, lam, lục và tím truyền nghiêng góc với mặt phân cách từ nước ra không khí. Sắp xếp theo thứ tự góc khúc xạ tăng dần của các tia sáng đơn sắc. Thứ tự đúng là A. tím, lam, lục, vàng. B. vàng, lam, lục, tím. C. tím, lục, lam, vàng. D. vàng, lục, lam, tím. Câu 26: Một vật dao động điều hòa trong thời gian 2s thực hiện 4 dao động toàn phần và tốc độ trung bình trong thời gian đó là 32 cm/s . Gốc thời gian là lúc vật có li độ x = 4 . Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 4 t cm B. x 2cos 4 t cm3 :  ;< C. x 4cos t cm   D. x 2cos 4 t cm HOC24.VN 4 Câu 27: Đặt điện áp 0u U cos t   ( U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω sao cho mạch luôn có tính dung kháng. Khi ω = ω1 và ω = ω2 ( với ω2 > ω1) thì cường độ dòng diện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1,k1 và I2,k2 . Khi đó, ta có A. 21 21 II kk 456 B. 21 21 II kk 456 C. 21 21 II kk 456 D. 21 21 II kk 456 Câu 28: Xét hai điểm ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm phát ra từ nguồn S truyền qua. Biết S, M, N thẳng hàng và SN = 2 SM. Ban đầu, mức cường độ âm tại M là L ( Db ). Nếu công suất của nguồn phát tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm N bằng A. L – 14 ( dB ). B. L + 14 ( dB ) C. L – 20 ( dB ) D. L/2 ( dB ) Câu 29: Biểu thức điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động điện từ LC có dạng 0q q cos t6 :  ;< 6DXFKXNǤGDRÿӝQJNӇWӯWKӡLÿLӇPEDQÿҫXWWKuWӍVӕJLӳDQăQJѭӧQJ ÿLӋQWUѭӡQJYjQăQJѭӧQJWӯWUѭӡQJà A. 1 B. 1/2 C. 1/4 D. 2 Câu 30: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y – âng với sánh với sánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Khoảng giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,2 mm. Trong khoảng cách giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 9 mm có số vân sáng là A. 19 vân. B. 17 vân. C. 20 vân. D. 18 vân. Câu 31: Một vật dao động điều hòa có phương trình x A.cos 2 t6 :  ;< ( t tính bằng s ). Tính từ thời điểm t = 0 , khoảng thời gian vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2017, theo chiều âm là A. 6049s3 B. 6052s3 C. 2016s D. 2017s Câu 32: Đồ thị dao động của một chất điểm dao động điều hòa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc của vật theo thời gian là A. 45v cos t cm/s3 6 6   :;< B. v 4 cos cm/s63 :  ;< HOC24.VN 5 C. v 4 cos t cm/s33 :  ;< D. 4v cos t cm/s3 3 6   :;< Câu 33: Một dây dẫn dài 10 m bọc sơn cách điện, quấn thành khung dây hình chữ nhật phẳng ( bỏ qua tiết diện của dây ) có chiều dài 20 cm, chiều rộng 5 cm. Cho khung quay đều quanh một trục đối xứng trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay, có độ lớn B = 0,5 T , với tốc độ 10 vòng/s. Độ lớn suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong khung bằng A. 4π V B. 2π V C. 0,2 π V D. 2V Câu 34: Cho mạch điện như hình vẽ bên, nguồn điện một chiều có suất điện động E không đổi và điện trở trong r, cuộn dây thuần cảm L và tụ diện có điện dung C = 2,5.10-7 F. Ban đầu khóa K mở, tụ chưa tích điện. Đóng khóa K, khi mạch ổn định thì mở khóa K. Lúc này trong mạc có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và hiệu điện thế cực đại trên tụ bằng 2 E. Giá trị của r bằng A. 0,25 Ω B. 0,5 Ω C. 1 Ω D. 2 Ω Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng bằng khe Y – âng, người ta dùng kính lọc sắc để chỉ cho áng sáng từ màu lam đến màu cam đi qua hai khe ( có bước sóng từ 0,45μm đến 0,65μm ). Biết S1S2 = a = 1mm , khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m . Khoảng có bề rộng nhỏ nhất mà không có vân sáng nào quan sát được ở trên màn bằng A. 0,9 mm B. 0,5 mm C. 0,1 mm D. 0,2 mm Câu 36: Giữ nguyên điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi ở hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Bán đầu điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Bây giờ, nếu số vòng cuộn sơ cấp được giữ nguyên, số vòng cuộn thứ cấp giảm đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là 90V; còn nếu số vòng cuộn sơ cấp giảm đi 100 vòng so với lúc đầu và số vòng cuộn thứ cấp được giữ nguyên như ban đầu thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 112,5V. Giá trị của U bằng: A. 60V. B. 220V C. 90V D. 110V Câu 37: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết điện trở thuần của các cuộn dây của máy là 44 Ω . Công suất có ích của động cơ là 77W. Hiệu suất của động cơ là: A. 87,5%. B. 80%. C. 92,5%. D. 90%. Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt ( U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha π/6 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn HOC24.VN 6 mạch AM lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200Ω và 100√3Ω . Hệ số công suất của đoạn mạch X là: A. 0 B. 3 2 C. 1 2 D. 2 2 Câu 39: Nối hai đầu dây mọt máy phát điện xoay chiều một pha (bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần. Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 16 W. Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20 W. Khi roto quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch xấp xỉ A. 21,76 W. B. 23,42 W. C. 17,33 W. D. 20,97 W. Câu 40: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B, cách nhau một khoảng AB = 11 cm, dao động cùng pha với tần số 16 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 24 cm/s. Trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, khoảng cách lớn nhất giữa vị trí cần bằng trên mặt nước của hai phần tử dao động với biên độ cực đại xấp xỉ A. 71,65 cm. B. 39,59 cm. C. 45,32 cm. D. 79,17 cm.
00:00:00