Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT QUẢNG NGÃI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Tại một điểm xác định trong không gian có sóng điện từ truyền qua thì vecto cường độ điện trường E và vecto cảm ứng từ B của sóng điện từ đó dao động A. vuông pha nhau B. ngược pha nhau C. cùng pha nhau D. lệch pha nhau Câu 2: Một sóng cơ học truyền theo trục Ox với phương trình sóng tại một điểm có tọa độ x là 22cos 1003 :;< πxuπt cm , trong đó tính đơn vị mét và t tính theo đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng là A. 150 cm/s B. 200 cm/s C. 150 m/s D. 200 m/s Câu 3: Trên vành kính lúp có ghi 10 x . Tiêu cự của kính lúp này là A. 10 cm B. 2,5 cm C. 5 cm D. 10 cm Câu 4: Trong y học, tia X được dùng để chụp điện là do nó có khả năng đâm xuyên và A. ion hóa không khí B. làm phát quang nhiều chất C. tác dụng sinh lý D. làm đen kính ảnh Câu 5: Trong chân không ánh sáng nhìn thấy có tần số A. từ 0,38.108 Hz đến 0,76.108 Hz B. từ 3,94.108 Hz đến 7,89.108 Hz C. từ 0,38.1014 Hz đến 0,76.1014 Hz D. từ 3,94.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz Câu 6: Trên một bóng đèn sợi đốt có ghi 220 V – 110 W cường độ dòng điện định mức đi qua bóng đèn là A. 440 A B. 2 A C. 0,5 A D. 4,4 A Câu 7: Từ không khí, một tia sáng đơn sắc được chiếu xiên góc đến gặp mặt nước bới góc tới I thì cho tia sáng khúc xạ vào nước với góc khúc xạ r. Kết luận nào sau đây là đúng ? A. i = r B. i < r C. i > r D. i ≤ r Câu 8: Hệ thống giảm xóc ở ôtô , môtô, … được chế tạo dựa vào ứng dụng của A. Hiện tượng cộng hưởng B. dao động duy trì C. dao động tắt dần D. dao động cưỡng bức Câu 9: Hai dao động điều hòa có cùng phương có phương trình li độ lần lượt là 126cos ( ); 8sin ( )xπt cm x πt cm . Dao động tổng hợp của hai dao đông này có biên độ là A. 2 cm B. 10 cm C. 14 cm D. 7 cm Câu 10: Chọn câu đúng khi nói về điện áp ở hai đầu ra của sạc pin điện thoại ghi 5 V HOC24.VN 2 A. Điện áp một chiều 5V B. Điện áp một chiều 2,5 2V C. Điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 5V D. Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 5V Câu 11: Khi cho cường độ của dòng điện qua ống dây tăng lên 2 lần thì độ tự cảm của ống dây sẽ A. Không đổi B. tăng lên 2 lần C. giảm 2 lần D. tăng 2 lần Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với vị trí cân bằng trùng gốc tọa độ O. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương của trục Ox thì li độ x và vận tốc v của nó là A. x > 0 và v < 0. B. x < 0 và v < 0 C. x > 0 và v > 0 D. x < 0 và v > 0 Câu 13: Một vật dao điều hòa với phương trình li độ 5cos ( )xπt cm ới t tính bằng giây. Độ lớn vận tốc cực đại của vật là A. 5π cm/s B. 5 cm/s C. π cm/s D. 5 m/s Câu 14: Trong bài hát “ Tiếng đàn bầu “ của nhạc sỹ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tang . “ Thanh”và “ trầm” ở đây nói đến đặc trưng nào của âm? A. Độ cao B. Âm sắc C. Độ to D. Cường độ âm Câu 15: Vật nhỏ của một con lắc đơn có khối lượng 200g dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 . Khi vật nhỏ đi qua vị trí có li độ góc là 40 thì lực kéo về có độ lớn A. 6,28 N B. 0,137 N C. 7,846 N D. 0,257 N Câu 16: Hạt tải điện trong chất bán dẫn là A. ion dương,ion âm,electron và lỗ trống B. ion dương và ion âm C. ion dương, ion âm và electron D. electron và lỗ trống Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều 200 2cos100 ( )uπt V vào hai đầu điện trở thuần R = 100Ω. Công suất tỏa nhiệt trên R là A. 200W B. 400 W C. 100 W D. 800 W Câu 18: Một sóng cơ có tần số 2Hz lan truyền với tốc độ 3 m/s thì sóng này có bước sóng là A. 1 m B. 1,5 m C. 0,7 m D. 6 m Câu 19: Trong máy thu thanh bộ phận nào biến dao động điện thành dao động âm A. mạch tách sóng B. mạch chọn sóng C. anten thu D. loa Câu 20: Một dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Kể từ lúc điện tích trên bản tụ thứ nhất có giá trị cực đại là Q0 thì sau khoảng thời gian ngắn nhất là 10μm điện tích trên bản tụ thứ 2 là 0 2 Q . Chu kỳ dao động riêng của mạch LC là bao nhiêu HOC24.VN 3 A. 80 μm B. 60 μm C. 40 μm D. 120 μm Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều 200cos 1006 :;< πuπt V vào hai đầu tụ điện. Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ có dạng i 2cos 100 t A   ị của α là A. 2 π B. 2 3π C. 3 π D. 2π Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều 200cos 1006 :;< πuπt V vào hai đầu tụ điện. Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ có dạng 2cos 100iπt α A ị của α là A. 2 π B. 2 3π C. 3 π D. 2π Câu 23: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Trong quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm. Biết lò xo của con lắc có độ cứng 100 N/m. Khi vật cách vị trí biên 3cm thì động năng của vật là A. 0,045 J B. 0,0375J C. 0,075J D. 0,035 J Câu 24: Coi cường độ âm chuẩn gần như nha, hỏi tiếng la hét có mức cường độ âm 80 dB có cường độ âm gấp bao nhiêu lần tiếng thì thầm có mức cường độ âm 20 dB? A. Ba lần B. Sáu mươi lần C. Một triệu lần D. Một trăm lần Câu 25: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 1s, gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng. Tại thời điểm 2,5s kể từ mốc thời gian thì vật có li độ 52cm và chuyển động ngược chiều dương với vận tốc 10 2 /π cm s Phương trình li độ của vật là A. 10cos 2 ( )4 :;< πxπt cm B. 310cos 2 ( )4 :;< πxπt cm C. 310cos 2 ( )4 :;< πxπt cm D. 10cos 2 ( )4 :;< πxπt cm Câu 26: Đặt vào hai đầu mạch R,L,C măc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên R, trên cuộn dây thuần cảm và trên tụ điện lần lượt là 100 V, 200V và 300V, giá trị của U là A. 600 V B. 100 2V C. 100 V. D. 600 2V Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều 100 2cos 100 ( )uπt V vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 25Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức 200cos 100 ( )2 :;< Lπuπt V ất tiêu thụ của đoạn mạch bằng A. 1200W B. 400 W C. 100 W D. 800 W HOC24.VN 4 Câu 28: Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếaip với là các hằng số dương và không đổi . Điều chỉnh R để biến trở nhận hai giá trị R1 và R2 mà với hai giá trị đó thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong mạch với các góc tương ứng là α và β thỏa mãn 2παβ ệ thức nào sau đây đúng A. 12ωL R R B. 12ωL R R C. 121 2ωL R R D. 122ωL R R Câu 29: Một hạt bụi tích điện nằm cân bằng trong một điện trường đều có đường sức điện thẳng đứng , chiều hướng xuống và cườngđộ điện trường 100 V/m. Khối lượng hạt bụi là 10-6 g, lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2. Điện tích của hạt bụi là A. - 10-7 C B. 10-10C C. 10-7 C D. -10-10C Câu 30: trong giờ học thực hành xách định bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa I- âng, một học sinh đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3,000 ± 0,005 (mm) khoảng cách từ hai khe đến mà là 1,00 ± 0,01 (mm). Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1, 000 ± 0,005 (mm). Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,5 ± 0,01μm B. 0,5 ± 0,02μm C. 0,6 ± 0,02μm D. 0,6 ± 0,01μm Câu 31: Trong giờ học thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cáp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số vòng dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ só điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 43 200 . Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỷ số điện áp hiệu dụng nói trên là 9 40 .Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng A. 168 vòng B. 120 vòng C. 60 vòng D. 50 vòng Câu 32: Thực hiện thí nghiệm I –âng về giao thoa với nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp làm 0,5 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có vân tối thứ 5 kể từ vân trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, đi chuyên dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giaothoa tại M chuyển thành vân sáng thứ hai thì khoảng cách dịch màn 0,5m. Bước sóng λ bằng A. 0,5 μm B. 0,6 μm C. 0,7 μm D. 0,4 μm Câu 33: Một sợi dây đàn hồi AB có đầu B cố định còn đầu A gắn với âm thoa dao động với biên độ là a trên dây có sóng dừng. Khoảng cách giữa hai điểm không dao động liên tiếp là 6 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên dây có cùng biên độ a và dao động ngược pha bằng A. 6 cm B. 1 cm C. 2 cm D. 4 cm HOC24.VN 5 Câu 34: Chất điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn (C) . Gọi H là hình chiếu của M trên một đường kính của đường tròn (C). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 0,3s H và M lại gặp nhau. Sau các thời điểm gặp nhau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì tốc độ của H bằng 0,5 tốc độ của M ? A. 0,1 s B. 0,075 s C. 0,15 s D. 0,05 s Câu 35: Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần có điện trở thuần 100Ω và độ tự cảm 1Hπ ắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 410 2  Fπ . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 200cos100 ( )ABuπt V . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là 100 3V và đang giảm thì điện áp tức thới giữa hai đầu cuộn dây là A. -100 V và đang giảm B. – 100 V và đang tăng C. 100 V và đang giảm D. 100 V và đang tăng Câu 36: Cho một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài chu ỳ 6s. Tại thời điểm t0 = 0 và thời điểm t1 = 1,75s, hình dạng sợi dây như hình 1. Biết d2 – d1 = 3cm. Tỉ số giữa tốc độ dao đọng cự đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng là A. 2π B. 5 3 π C. 5 8 π D. 3 4 π Câu 37: Sóng dừng tạo trên sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu cố định. Người ta thấy trên dây những điểm dao động với cùng biên độ a1 cách đều nhau một khoảng l1 và những điểm dao động với cùng biên độ a2 cách đều nhau một khoảng l2 (với a2>a1). Tìm hệ thức đúng A. l2 = 4l1; a2 = 2a1 B. l2 = 2l1; a2 = 2 a1 C. l2 = 4l1; a2 = 2 a1 D. l2 = 2l1; a2 = 2a1 Câu 38: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ nằm ngang tại vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a = 2m/s2. Lấy g =10 m/s2. Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật và giá đỡ gần giá trị nào nhất sau đây? A. 4cm B. 3,6 cm C. 3 cm D. 4,2 cm HOC24.VN 6 Câu 39: Một sợi dây đàn hồi dài 2m, được căng ngang với hai đầu A, B cố định. Người ta tạo ra sóng trên sợi dây với tần số 425 Hz và tốc độ truyền sóng là 340 m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một phần ba biên độ dao động của bụng sóng là A. 20 B. 10 C. 5 D. 3 Câu 40: Cho một sợi dây cao su có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 80 cm. Bị dãn trong giới hạn đàn hồi thì lực căng tuân theo định luật Húc. Gắn vào đầu sợi dây một vật nặng. Đầu còn lại của dươi dây gắn vào điểm Q. Nếu kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,2s. Nâng vật lên đến Q rồi thả nhẹ không vận tốc thì thấy sau khoảng thời gian θ vật trở lại Q lần đầu tiên. Lấy gia tốc rơi tự do là 10 m/s2 và π2 = 10. Bỏ qua lực cản không khí.Biết vật chuyển động theo phương thẳng đứng và trong giới hạn đàn hồi của dây.θ gần gía trị nào nhất sau đây? A. 0,82 s B. 0,97s C. 1,02 s D. 0,91s
00:00:00