Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Ao KY THI TOT NGHI:tP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 Bai thi: KHOA HQC Tl/ NHIEN Mon thi thanh phin: V ~ T Li ~ Thai gian lam bai: 50 phut, khong kd thai gian phat iJJ ·················· ·················· ·················· ······ Can 1: D~t hi~u di~n th~ Uvao hai dftu mc)t do~n m~ch di~n thi cuong de) dong di~n khong d6i ch~y qua do~n m~ch la J. Cong suftt tieu th\! di~n nang cua do~n m~ch la A. 'PJ>=U1 2• B. 'PJ>=UI. C. 'PJ>=U 2 1. D. 'PJ>=U 2 1 2• Can 2: Mc)t m~ch kin phing co di~n tich S d~t trong tir tnrong d€u. Bi~t vectCY phap tuy€n ~ cua m~t phing cht'ra m~ch hqp vcri vectCY cam ung tir B m<)t goc a. Tu thong qua di~n tich S la A. <I>= BS cos a. B. <I> = B sin a. C. <I>= S cos a. D. <I> = BS sin a. Can 3: M6i lien M giua tftn s6 goc m va tftn s6 f cua mc)t dao dc)ng di€u hoa la / 1 A. m=-. B. m=1Cj. C. m=21Cj. D. OJ=--. 21C 21Cf Cau 4: Mc)t con Hie lo XO dang dao dc)ng di6u boa. CCY nang cua con Hie la A. t6ng dc)ng nang va th€ nang cua no. B. hi~u dc)ng nang va th€ nang cua no. C. tich cua dc)ng nang va th€ nang cua no. D. thu<Yng cua d()ng nang va th€ nang cua no. Cau 5: Bien de) cua dao dc)ng CCY tilt dftn A. khong d6i theo thai gian. B. tang dftn theo thai gian. C. giam dftn theo thai gian. D. bi~n thien di6u hoa theo thai gian. Cau 6: Cong thtrc lien h~ giua bucrc song A, t6c de) truy€n song V va chu ki T cua mc)t song CCY hinh sin la V V A. l = vT. B. A = -. C. A= vT 2• D. A = - 2• T T Can 7: Trong giao thoa song ca, hai ngu6n k€t hqp la hai ngu6n dao dc)ng A. cung bien de) nhung khac tftn s6 dao dc)ng. B. cling tftn s6 nhung khac phu<Yng dao dc)ng. C. cung phu<Yng, cung bien de) nhung co hi~u s6 pha thay d6i theo thai gian. D. cung phu<Yng, cung tftn s6 va co hi~u s6 pha khong d6i theo thai gian. Can 8: T6c de) truy€n am co gia tri 16n nhftt trong moi tnrong nao sau day? A. Nham. B. Khi oxi. C. Nuac bi~n. D. Khi hidro. Cau 9: Cuang de) dong di~n i = 4cos1201Ct (A) co gia tri C\fC d~i biog A. 4✓2 A. B. 2 A. C. 4 A. D. 2✓2 A. Cau 10: D~t di~n ap xoay chi€u co tftn s6 goc m vao hai dftu cuc)n cam thuftn co de) t\T cam L. Cam khang cua cuc)n cam la L OJ C. ZL =-D. ZL =-. OJ L Cau 11: Khi ho~t d<)ng, may phat di~n xoay chi€u ba pha t~o ra ba suftt di~n d<)ng xoay chi6u hinh sin cung tftn s6, cung bien de) va l~ch pha nhau 21C 1( A.-. B.-. 3 5 1( C. -. 2 D. 31C. 4 Cau 12: M<)t may tang ap li tuong co s6 vong day cua cu<)n SCY cftp va cu<)n th(r cftp 1§.n luqt la NI va Nz, K€t lu~n nao sau day dung? A. N 2 <N 1• B. N 2 >N 1• Trang 1/3 Cau 13: Ml;lch dao d(mg li tuang gbm t\l di~n c6 di~n dung C va cu()n cam thufrn cod◊ tµ cam L. Trong ml;lch dang c6 dao d()ng di~n tir tµ do v6i chu ki T. Gia tri cua T la ✓LC 1 1 A. 2,r LC. B. 2 tr✓LC. C. 21rLC. D. 2 1rLc· Cau 14: Trong chan khong, s6ng di~n tir c6 bu6c s6ng nao sau day la song nglin vo tuy€n? A. 20000 m. B. 6000 m. C. 5000 m. D. 60 m. Cau 15: Cfru v6ng bay slic xuftt hi~n sau con mua duqc giai thich dµa vao hi~n tuqng A. ph6ng Xl;l. B. quang di~n trong. C. quang di~n ngoai. D. tan slic anh sang. Cau 16: TiaXv6i tia nao sau day c6 cung ban chftt la s6ng di~n tir? A. Tia h6ng ngol;li. B. Tia p+. C. Tia /T. D. Tia anpha. Cau 17: Theo thuy€t Iuqng tu anh sang, anh sang duqc tl;lo thanh boi cac hl;lt nao sau day? A. Proton. B. Natron. C. Photon. D. Electron. Cau 18: Xet nguyen ru hidro theo miu nguyen ru Bo. Bi€t ro la ban kinh Bo. Ban kinh quy dl;lo dung K c6 gia tri la A. 4ro. B. ro. C. 9ro. D. 16ro. Cau 19: S6 nuclon c6 trong hl;lt nhan ~~K la A. 40. B. 19. C. 59. D. 21. Cau 20: Tia/T la dong cac A. electron. B. proton. C. natron. D. pozitron. Cau 21: M()t di~n tich di~m q = 5. 10- 6 C duqc d~t tl;li di~m M trong di~n trucmg thi chju tac d\lng cua h,rc di~n c6 d9 16n F = 4.10- 3 N. Cuang d9 di~n trucmg tl;li M c6 d9 Ian la A. 9000 V/m. B. 20000 V/m. C. 800 V/m. D. 1250 V/m. Cau 22: M()t con Ilic don c6 chiSu dai 0,5 m dao d()ng di Su hoa tl;li nai c6 g = 9, 8 m/s 2• Con Ilic dao d<)ng v6i tin s6 g6c la A. 4,4 rad/s. B. 28 rad/s. C. 0,7 rad/s. D. 9,8 rad/s. Cau 23: Tren m<)t sqi day dan h6i c6 hai dAu c6 djnh dang c6 song dung v6i 3 b\mg song. Bi€t song truySn tren day co bu6c song 60 cm. ChiSu dai cua sqi day la A. 20 cm. B. 90 cm. C. 180 cm. D. 120 cm. Cau 24: D~t di~n ap xoay chiSu co gia tri hi~u d\lng U vao hai dAu cu<)n cam thuAn thi dong di~n Chl;ly trong cu<)n cam co cucmg d<) hi~u d\lng la 3 A. Bi€t cam khang cua cu<)n cam la 40 n. Gia tri cua Ubing A. 60✓2 V. B. 120 V. C. 60 V. D. 120✓2 V. Cau 25: D~t di~n ap xoay chiSu vao hai dfru di~n tro R thi dong di~n ch~y qua R co cucmg d<) hi~u d\lng la 1 A. Bi€t cong suftt toa nhi~t tren R la 40 W. Gia tri cua R la A. 20 n. B. 10 n. C. 80 0. D. 40 n. Cau 26: M<)t song di~n tir co tfin s6 15.10 6 Hz truySn trong m<)t moi trucmg v6i t6c d<) 2,25.10 8 mis. Trong moi trucmg do, song di~n tir nay co bu6c song la A. 45 m. B. 6,7 m. C. 7,5 m. D. 15 m. Cau 27: Trong thi nghi~m Y-ang vS giao thoa anh sang, khoang van tren man quan sat la 0,5 mm. Tren man, khoang each tir van sang b~c 4 d€n van trung tam c6 gia tri la A. 2 mm. B. 1 mm. C. 1,5 mm. D. 2,5 mm. Cau 28: Trong chan khong, buc x~ c6 bu6c song nao sau day la buc x~ thu<)c miSn h6ng ngo~i? A. 290 nm. B. 600 nm. C. 950 nm. D. 550 nm. Cau 29: Khi chi€u buc Xl;l don slic ma photon cua n6 co nang luqng s vao Si thi gay ra hi~n tuqng quang di~n trong. Bi€t nang hrqng cfin thi€t d~ giai ph6ng m<)t electron lien k€t thanh electron dan (nang luqng kich hol;lt) cua Si la 1,12 eV. Nang luqng sco th~ nh~n gia tri nao sau day? A. 1,23 eV. B. 0,70 eV. C. 0,23 eV. D. 0,34 eV. Cau 30: H~t nhan ~He c6 d9 h\lt kh6i la Mz = 0,03038 u. Lfty I u = 931,5 MeV/c 2• Nang luqng lien k~t cua ~He la A.86,6MeV. B. 22,3 MeV. C. 30,8 MeV. D. 28,3 MeV. Trang 2/3 Cao 31: Tac d\mg vao h~ dao d<)ng m<)t ngo~i l\fc cuang buc tuftn hoan co A bien d9 khong d6i nhung tftn s6 f thay d6i duqc. (fog v6i m6i gia tri cua f thi h~ se dao d<)ng cuang buc v6i bien d<) A. Hinh ben Ia d6 thi bi8u di~n sv phv thu<)c cua A vao f Chu ki dao d<)ng rieng cua M gin nhit v6i gia tri nao sau day? . . ' ···----1···---+ ··---+····· ...... ~--. -·. ,). .. t· .. --. -------------r···r--- A. 0,15 s. B. 0,35 s. C. 0,45 s. D. 0,25 s. 0 4 8 f (Hz) Cau 32: M<)t nguai co mit khong bi t~t va co khoang C\fC c~n Ia 25 cm. D8 quan sat m<)t v~t nho, nguai nay SU d\lllg m<)t kinh lup co d<) tv 20 dp. S6 b<)i giac cua kinh lup khi nguai nay ngim chimg (J VO C\fC la A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cau 33: Dao d<)ng cua m<)t v~t Ia t6ng hqp cua hai dao d<)ng di€u hoa cung phuong, cung chu ki 0,2 s vm cac bien d<) la 3 cm va 4 cm. Bi~t hai dao d<)ng thanh phftn vuong pha nhau. Lfty rc 2 = 10. Gia t6c cua v~t co do 16n CUC dai Ia A. 70 ~s 2• · B. 50 mfs 2• C. 10 mfs 2• D. 60 mfs 2• Cau 34: M<)t di8m M chuy8n d<)ng d€u tren m<)t duang tron v6i t6c d<) 10 emfs. G9i P la hinh chi~u cua M Ien m<)t duang kinh cua duang tron quy d~o. T6c d<) trung binh cua P trong m<)t dao d<)ng toan phftn bfulg A. 6,37 emfs. B. 5 emfs. C. 10 emfs. D. 8,63 emfs. Cau 35: M<)t sqi day dan h6i ding ngang v6i hai dAu c6 djnh. Song truy€n tren day co t6c d9 khong d6i nhung tAn s6fthay d6i duqc. KhifnMn gia tri 1760 Hz thi tren day co song dimg v&i 4 bvng song. Gia tri nho nhftt cuafbing bao nhieu d8 tren day v~n co song dimg? A. 880 Hz. B. 400 Hz. C. 440 Hz. Cau 36: Tr~:mg iicr !h\l'C hanh do dQ 1\f cam cua m<)t CUQn day, h9c sinh mac noi tiep cu<)n day do v&i m<)t di~n tra thanh m<)t do~n m~ch. D~t di~n ap xoay chi€u co tAn s6 goc (J) thay d6i duqc vao hai dftu do~n m~ch r6i do t6ng tra z cua do~n m~ch. Hinh ben Ia d6 thi bi8u di~n S\f phv thUQC cua Z 2 theo (1) 2• DQ t\l' cam cua cu(m day bing A. 0,1 H. B. 0,01 H. C. 0,2 H. D. 0,04 H. D. 800 Hz. z2 (n2) ' ' ' . ' ' ' . -----,._ --·-~-. ---~--. --·. ---· ., ____ --· ---...... -·--~ ·-·- ' ' ' . ' ' ' ' ' I I I : I . I ; I :: ·····!·····!·····1····· 1 ··.···1····'···:·····r·····t I ' I I > • ' I I • < I I I I • I > , H > O> O • OO O OO O ~ • • • -.• • ••• •••-:•• •• ""r•• •OH 't' ••ONO~ O I I • I > • I I I < ' ' ' ' . ' I I I < I 300 600 Cau 37: M<)t con Hie Io XO g6m v~t nh6 kh6i luqng m va Io XO nhy co dQ cung 40 Nim, duqc treo vao m<)t di8m c6 dinh. Gifr v~t a vi tri lo xo dan 1 0 cm r6i tha nhy, v~t dao d<)ng di€u hoa theo phuong thing dung. Bi~t t6c dQ C\fC d~i cua v~t bing 70 emfs. Lfty g = 9,8 mfs 2. Gia tri cua m Ia A. 408 g. B. 306 g. C. 102 g. D. 204 g. Cau 38: d m~t chftt long, t~i hai di8m S1 va S2 each nhau 28 cm co hai ngu6n dao d<)ng ding pha theo phuang thing dung ph.at ra hai song k~t hqp. G9i Ll1 ya ~2 I~ hai duang thing a m~t chftt long cung \ vuong goc v&i ~o~n. thang S1S2 va each nhau 9 cm. ~iet so diem clJc di;ii giao thoa tren L'.l1 va L12 tuang r ~ ung la 7 va 3. So diem C\fC di;ti giao thoa tren doi;in thang S1S2 la ,\ ~ A.19. B.7. C.9. D.17. .!)~ Cao 39: D~t di~n ap u = 80 cos (wt+ rp) ( (J) khong d6i va : < rp < ; ) vao hai dAu doi;in mi;ich mic n6i ,( ~, ti~p theo thu t\f: di~n tra R, CUQn cam thuAn L va tv di~n co di~n dung C thay d6i duqc. Khi C = cl thiy di~n ap gifra hai dAu tv di~n Ia u 1 = 100 cos wt (V). Khi C = C 2 thi di~n ap giua hai dftu do~ m~ch chua R va L Ia Uz = 100 cos ( OJt + ; ) (V). Gia trj cua rp gin nhit v&i gia ttj nao sau day? A. 1,3 rad. B. 1,4 rad. C. 1, 1 rad. D. 0,9 rad. Cau 40: Di~n nang duqc truy€n tu m<)t nha may phat di~n ~6m 8 t? may d~IJ nai tieu thv bftng,duang day tai ,di~n m<)t pha. Coi di~n ap hi~u dvng a nha may khon~ doi, M so cong suat cua mi;ich di~n ban~ 1, cong suat phat di~n cua cac to may khi hoi;it d<)ng Ia khong doi va nhu nhau. Khi hoi;it d<)ng v&i ca 8 to may thi hi~u su~t truy€n tai la 89%. Khi hoi;it d<)ng v6i 7 t6 may thi hi~u su~t truy€n tai la A. 90,4%. B. 77,9%. C. 88,7%. D. 88,9%. ----HET------- Trang 3/3
00:00:00