Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ THI HỌC KI I – MÔN SINH HỌC 9 NĂM HỌC 2018 - 2019 Phần I: Trắc nghiệm. (3 điểm). Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được: a. Toàn quả vàng b. 1 quả đỏ : 1 quả vàng c. Toàn quả đỏ d: 3 quả đỏ : 1 quả vàng Câu 2: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có: a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn. b. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. c. 4 kiểu hình khác nhau. d. Các biến dị tổ hợp. Câu 3: Ý nghĩa cơ bản của nguyên phân là gì a. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con. b. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con. c. Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con. d. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con. Câu 4: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau a. Sự tạo thành hợp tử. b. Sự kết hợp nhân của hai loại giao tử đơn bội. c. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực & giao tử cái. d. Sự kết hợp theo nguyên tắc: Một giao tử đực môt giao tử cái. Câu 5: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định a. Tỉ lệ (A + T) / (G + X) trong phân tử ADN. b. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào. c. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN. Câu 6: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền a. tARN b. mARN c. rARN Phần II: Tự luận. (7 điểm ). Câu 1: (4 điểm) Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)? Câu 2: (2 điểm) Xác định đoạn mạch ADN của mạch phân tử ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: - A - U - G - X - U - U - G - A - X - biết ARN được tổng hợp từ 1 đoạn của mạch 1 của ADN. Câu 3: (1 điểm) Tại sao ở F2 khi lai một cặp tính trạng lại có tỉ lệ 3 trội: 1 lặn?
00:00:00