Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 1 Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menđen là: A. Phương pháp lai phân tích B. Phương pháp phân tích các thế hệ lai C. Phương pháp phân tích tính trạng trội D. Phương pháp lai phân tích các thế hệ Câu 2: Tỉ lệ kiểu hình F2 là 1 : 2 : 1 là tỉ lệ của: A. Qui luật phân li tính trạng trội không hoàn toàn B. Qui luật phân li trội hoàn toàn C. Qui luật phân li độc lập D. Qui luật phân li tính trạng lặn Câu 3: Kiểu gen: AaBb sẽ cho ra mấy giao tử A. 1 giao tử B. 2 giao tử C. 3 giao tử D. 4 giao tử Câu 4: Khi thực hiện phép lai: AA x Aa sẽ cho ra tỉ lệ kiểu hình: A. 100% mang tính trạng trội B. 50% tính trạng trội : 50% tính trạng lặn C. Cả A và B D. 75% tính trạng trội : 25% tính trạng lặn Câu 5: Đối tượng nghiên cứu của menđen là: A. Chuột bạch B. Ruồi giấm C. Ếch D. Đậu Hà Lan Câu 6: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích: A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. P: AA x Aa D. P: Aa x aa Câu 7: Kiểu gen nào dưới đây tạo ra 1 loại giao tử khi giảm phân A. AA và aa B. Aa và aa C. AA và Aa D. AA, Aa và aa Câu 8: Phép lai cho F2 có tỉ lệ KH là 3 thân cao : 1 thân thấp (biết A: thân cao trội hoàn toàn a: thân thấp) A. P: AA x AA B. P: Aa x aa C. P: Aa x AA D. P: Aa x Aa Câu 9: Hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là: A. Cặp gen tương phản B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản C. Cặp tính trạng tương phản D. Hai cặp tính trạng tương phản Câu 10: Phép lai tạo ra nhiều kiểu hình và kiểu gen nhất ở đời con là: A. AaBb x Aabb B. AaBb x AaBb C. AABb x AaBB D. aaBb x aabb
00:00:00