Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI – SINH HỌC 8 – ĐỀ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Ai là người đã đặt nền móng cho di truyền học A. Men đen B. Mooc gan C. New tơn D. Anhxtanh 2. Trong quá trình phân bào NST bắt đầu nhân đôi ở A. Kì giữa B. Kì sau C.Kì cuối D.Kì trung gian 3. Từ một tế bào mẹ sau giảm phân tạo ra mấy tế bào con A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là A. Sự kết hợp theo nguyên tắc 1 giao tử đực với 1 giao tử cái B. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cáiSự C. tạo thành hợp tử D. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đơn bội 5. Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng xắp xỉ là 1:1 A. Do số giao tử đực bằng số giao tử cái B. Do 2 loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương C. Do số con trai bằng số con gái D. Do xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực (mang NST X và NST Y) là tương đương. 6. ADN được cấu tạo nên bởi các nguyên tố A - C, H, O, N, P B - C, H, P, S, O C - H, N, P, Fe, Cu D - C, Fe, Ca, O, H 7. Theo nguyên tắc bổ sung thì mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng A. A + G = T + X B. A + T = G + X C. A + T + G = A + X + G D. A + X + T = G + X + T 8. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền A. mARN B.tARN C.rARN D. Cả A và B 9. Giảm phân trải qua mấy lần phân bào? A. 1 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 4 lần 10. Bản chất của gen là: A. Một đoạn phân tử ADN B. Một đoạn của phân tử ARN C. Một đoạn của phân tử Prôtêin D. Là một chuỗi axitamin 11. Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai nào? A. Lai với cơ thể đông hợp trội B. Lai với cơ thể dị hợp HOC24.VN 2 C. Lai phân tích D. Lai hai cặp tính trạng 12. Ở cà chua tính trạng quả đỏ (A) là trội so với tính trạng quả vàng (a). Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. Cơ thể mang kiểu hình trội sẽ có kiểu gen: A. aa B. Aa C. AA D. Cả AA và Aa II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày nội dung của phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden. Câu 2: (1 điểm) Thế nào là di tryền liên kết ? Câu 3: (1 điểm) Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau - A - U - G - X - X - G - A - U - G - Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên? Câu 4: (1,5 điểm) Ở chuột tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông đen thuần chủng thu được F1. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F1? Câu 5: (2 điểm) Môt gen có chiều dài là 5100A0 trong đó só nu loại A chiếm tỉ lệ 30% a. Tìm có Nu mỗi loại của phân tử ADN trên b. Tình số aa mà phân tử ADN trên tổng hợp được
00:00:00