Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKI – SINH HỌC 9 NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính: A. P: Bb x bb. B. P: BB x BB. C.P: BB x bb. D. P: bb x bb. Câu 2: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, kiểu gen nào dưới đây sẽ biểu hiện kiểu hình trung gian là: A. Aa. B. Aa và aa. C. Aa và AA. D. AA, Aa và aa. Câu 3: Kết thúc lần phân bào I của giảm phân, bộ NST có trong mổi tế bào con là: A. Bộ đơn bội ở trạng thái đơn. B. Bộ đơn bội ở trạng thái kép. C. Bộ lưỡng bội ở trạng thái đơn. D. Bộ lưỡng bội ở trạng thái kép. Câu 4: Một đoạn mạch đơn của phân tử AND có trình tự các nuclêôtit là: ATGXGTXXA thì đoạn mạch bổ sung với nó có thứ tự: A. TTAGXXATT. B. TAXGXAGGT. C. AATXGAXXT. D. AATTGXTXG. Câu 5: Ở chuột đuôi cong trội hoàn toàn so với đuôi thẳng: Cho lai chuột đuôi cong với chuôt đuôi thẳng F1 thu được: A. Toàn đuôi cong B. Toàn đuôi thẳng C. 3 đuôi cong: 1đuôi thẳng D. 1đuôi cong: 1 đuôi thẳng Câu 6: Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể là gì ? A. Tế bào củ mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng (Với số lượng và hình thái xác định). B. Bộ NST đặc trưng được di trì ổn định qua các thế hệ . C. NST biến đổi qua các kỳ của quá trình phân bào . D. Cả a và b . Câu 7: Phép lai phân tích dùng để: A. Xác định KG lăn B. Xác định KG trội C. Xác đinh KG bố D. Xác định KG mẹ Câu 8: Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng xắp xỉ là 1:1 A. Do số giao tử đực bằng số giao tử cái B. Do 2 loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương C. Do số con trai bằng số con gái D. Do xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực (mang NST X và NST Y) là tương đương. HOC24.VN 2 Câu 9: Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân, những trường hợp nào sau đây là đúng? A. A + G = T + X B. A + T + G = A + T + X C. A = T ; G = X D. Cả a, b,c đều đúng Câu 10: Hãy chọn từ điền vào chỗ trống cho phù hợp. ARN được tổng hợp dựa trên ........................................ là một mạch của gen và diễn ra theo ........................................... .Do đó, trình tự các ................................... trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN. II. Tự luận (7 điểm) 1. Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập của Men đen? Ý nghĩa? 2. Mô tả cấu trúc không gian của ADN? 3. Ở chuột tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông đen thuần chủng thu được F1. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F1?
00:00:00