Vòng 1 - Vòng sơ loại

(Đề thi chính thức)

VÒNG 1 - VÒNG SƠ LOẠI, CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH LẦN 5 (VEMC 2023)

*Đề thi đã được biên soạn song ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.

*Tất cả các câu hỏi trong vòng 1 các bạn chỉ ghi đáp án vào ô giải. Ở đầu bài làm, các bạn ghi thông tin đăng kí, bài làm nào không có phần này sẽ bị hủy kết quả:

@ Họ và tên: ……………………………. [VD: Nguyễn Văn A]

@ Lớp (năm học 2020-2021): ……………………….. [VD: 8]

*Cách trình bày: trả lời đáp án bạn chọn ngay cạnh số của câu hỏi đó (VD: 1A,2B,…) – Không chấp nhận bất cứ lỗi nào, không chấp nhận sửa đáp án sau khi thu bài.

*Với mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được số điểm tương ứng của câu hỏi đó, sai bị trừ 25% số điểm câu đó, không trả lời không bị trừ. Để tránh tình trạng âm điểm, mỗi bạn sẽ xuất phát với 20 điểm.

*Những bạn qua được vòng 1 sẽ được thưởng 5GP. Mình sẽ lấy 40% số bạn (ít nhất 36 bạn) có điểm số cao nhất vào vòng 2, trong đó:

@Đạt được điểm tuyệt đối: + 7 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 6% số bạn có điểm cao nhất: + 5 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 15% số bạn có điểm cao nhất: + 3 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 25% số bạn có điểm cao nhất: + 1 điểm vào vòng 2.

@Những bạn còn lại được vào vòng 2: Không cộng điểm vào vòng 2.

*Thời gian diễn ra: từ 19h45 ngày 29/5/2023 đến 23h59 ngày 11/6/2023.

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

P/s: Các bạn được phép sử dụng công cụ dịch nhé!

*Chỉ tiêu lấy vào vòng 2 hiện tại: 36 bạn (40% số bạn có điểm cao nhất).

------------------------------------------------------------------------------------

Questions 1 to 3: 6 marks/question for a right answer, 0 point for no answer and -1.5 points for a wrong answer.

1, If yesterday is Tuesday, what is "2 days after today"?

Nếu hôm qua là Thứ Ba, thì ngày kia là thứ mấy?

(A) Monday - Thứ Hai

(B) Wednesday - Thứ Tư

(C) Thursday - Thứ Năm

(D) Friday - Thứ Sáu

(E) Saturday - Thứ Bảy

2, Square X has a side length of \(16\) centimeters. The perimeter of square Y is \(2\) times the perimeter of square X. What is the length, in centimeters, of one side of square Y?

Hình vuông X có độ dài cạnh là 16cm. Biết rằng chu vi hình vuông Y gấp đôi chu vi hình vuông X. Hỏi độ dài của một cạnh của hình vuông Y là bao nhiêu, tính theo đơn vị xăng-ti-mét?

(A) 8

(B) 16

(C) 24

(D) 32

(E) 128

3, Which of the following values is closest to \(\pi\)?

Giá trị nào sau đấy gần nhất với số pi?

(A) 3

(B) \(\dfrac{31}{10}\)

(C) \(\dfrac{157}{50}\)

(D) \(\sqrt{10}\)

(E) \(\dfrac{22}{7}\)

Questions 4 and 5: 16 marks/question for a right answer, 0 point for no answer and -4 points for a wrong answer.

4, Given a set number S which consists of natural numbers that are less than 100. Ben selected a random number in the set S. What is the probability that the number Ben selected is divisible by 6?

Cho một tập số S gồm có những số tự nhiên nhỏ hơn 100. Ben chọn một số ngẫu nhiên trong tập S. Xác suất để Ben chọn được một số chia hết cho 6 là bao nhiêu?

NB: There may be more than 1 answer to this problem. Choose 1 only. Có thể có nhiều hơn 1 đáp án, chỉ chọn 1 đáp án.

(A) \(\dfrac{16}{99}\)

(B) \(\dfrac{16}{100}\)

(C) \(\dfrac{17}{99}\)

(D) \(\dfrac{17}{100}\)

(E) A,B,C,D are all wrong.

5, Given the following rules of how the solar calendar was calculated:

- There are 365 days a year, which is called a regular year. A year is one full round of the Earth orbiting around the Sun.

- If the year is divisible by 4, that year contains 366 days. This year is called an extra year.

- If the year is divisible by 100, that year is called a regular year.

How many days is a full round of the Earth orbiting around the Sun? 

Để tính một năm có bao nhiêu ngày, Quy tắc Lịch Dương có những nội dung sau đây:

- Có 365 ngày trong 1 năm, năm đó được gọi là năm thường. 1 năm là thời gian 1 vòng Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

- Nếu số năm chia hết cho 4 thì năm đó có 366 ngày. Năm đó được gọi là năm nhuận.

- Nếu số năm chia hết cho 100 thì năm đó là năm thường.

Vậy 1 vòng Trái Đất quay quanh Mặt Trời kéo dài bao nhiêu ngày, chính xác nhất?

(A) 365.24

(B) 365.25

(C) 365.26

(D) 366.25

(E) 366.26

Questions 6: 30 marks/question for a right answer, 0 point for no answer, -7.5 points for a wrong answer. Please write down the final answer that you think is correct, or leave the question.

6, An IQ Mathematics Test has a total of 52 questions with the following rules:

- From questions 1 to 20: 4 points for each correct answer, 1 point deduction is applied to each wrong answer, no points for a blank answer.

From questions 21 to 35: 5 points for each correct answer, 1.25 point deduction is applied to each wrong answer, no points for a blank answer.

- From questions 36 to 50: 6 points for each correct answer, 1.5 point deduction is applied to each wrong answer, no points for a blank answer.

- Questions 51 and 52: students answer the question and prove the answer, with a maximum score of 20 points per question, no points for a wrong/blank answer. The smallest division of the score is 0.25.

Students who attend the test with no accommodation will be given a base score of 50 points. The minimum score in the test that a test taker can achieve is 0. Given that there are 5 available accommodations students can apply for approval by up to 2 of them:

- With students in a high school (10th grade or higher): no additional score is given.

- With students in a secondary school (grades 6th to 9th): \(20\times a\) additional scores is given to the base score, with \(a\) is the number of years that the student will be learning in 10th grade.

- With students in a primary school (grades 1st to 5th): wrong answers will receive no penalty. If the student leaves a question with no answer, they will get 25% of the scores in that question. The additional score given to the base score is similar to grade 6th

- With secondary school students who achieved honorable awards from the International Mathematics Olympiad: the student can skip the first 20 questions, and the scores will be 2 times the maximum score they can achieve from this section.

- With students who are not learning in a primary, secondary or high school: 25 additional scores is given to the base score.

How many possibilities are there for the final score of this test?

 

Một đề thi Toán kiểm tra IQ có 52 câu hỏi với quy tắc tính điểm:

- Từ câu 1 đến câu 20: mỗi câu đúng được 4 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm, không trả lời giữ nguyên điểm.
- Từ câu 21 đến câu 35: mỗi câu đúng được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 1.25 điểm, không trả lời giữ nguyên điểm.
- Từ câu 36 đến câu 50: mỗi câu đúng được 6 điểm, trả lời sai bị trừ 1.5 điểm, không trả lời giữ nguyên điểm.
- Câu 51 và 52: trả lời tự luận, trả lời đúng được tối đa 20 điểm, trả lời sai không mất điểm, độ chia nhỏ nhất điểm 2 câu này là 0.25 điểm.

Những người không thuộc diện ưu tiên sẽ có số điểm ban đầu là 50 điểm và số điểm không thể đạt mức âm. Một số thí sinh sẽ được hưởng diện ưu tiên với quy chế như sau:

- Đối với học sinh lớp 10 trở lên: không được ưu tiên thêm.
- Đối với học sinh khối THCS: từ lớp 9 trở xuống, cứ dưới 1 bậc lớp so với lớp 10 thì được cộng 20 điểm ban đầu.
- Đối với học sinh khối Tiểu học: trả lời sai sẽ không bị trừ điểm, không trả lời sẽ được 25% số điểm câu đó nếu trả lời đúng. Điểm ban đầu bằng với diện ưu tiên học sinh lớp 6.
- Đối với diện học sinh khối THCS trở lên hoặc học nghề đạt giải Olympic Toán học Quốc tế: không cần làm 20 câu đầu và số điểm đạt được 20 câu này là tối đa, và được nhân đôi thêm.
- Đối với diện học nghề: cộng thêm 25 điểm vào tổng điểm.

Lưu ý khi xét diện ưu tiên, thí sinh tham dự được lấy tối đa 2 trong 5 phương thức ưu tiên trên.

Hỏi có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra cho số điểm của đề thi này?

Answer:.......................

--------------------------------THE END-------------------------------

Bạn chưa vượt qua vòng thi trước nên không thể tiếp tục ở vòng thi này.