Đăng kí phúc khảo

Đăng kí phúc khảo với nội dung như sau:

@Họ và tên:

@ Điểm vòng 3:

@ Thứ hạng vòng 3:

@ Lý do phúc khảo: nếu cung cấp được thông tin chấm sai lệch trong bài làm thì sẽ có căn cứ để phúc khảo lên điểm hơn.

 

-------------------------------------------------------

Văn bản chấm điểm vòng 3 - VEMC 2021

(Đáp án chính thức)

Trắc nghiệm: 4.80 điểm với đáp án đúng, 0.00 điểm với ô bỏ trống và -1.20 điểm với đáp án sai

  1. E

  2. C

  3. B

Trắc luận: 8.00 điểm với đáp án đúng, 0.00 điểm với ô bỏ trống và -2.00 điểm với đáp án sai

  1. Swap it, 60.00% (chấp nhận swap it, 80.00%)

  2. \(6\sqrt{6}\)

  3. 68%

Điểm phần trắc nghiệm và trắc luận = tổng điểm 6 câu + 9.80 điểm

Giải dãy số quy luật:

  1. 10.00 điểm The following number equals the total of the square numbers of all the digits in the previous number, added with 1.

Example. 62=62 + 52 + 1 (with the previous number is 65)

  1. 5.00 điểm 26 numbers.

  2. 5.00 điểm 59

Tự luận:

Trả lời được đáp án của 8 ý, các bạn được 10.00 điểm (1.25 điểm/ý).

Giải thích được quy luật cơ bản của ngôn ngữ này, các bạn được 10.00 điểm (2.50 điểm/ý).

Giải thích được câu trả lời mình đưa ra dựa vào dữ liệu đề bài, các bạn được 12.00 điểm (1.50 điểm/ý).

Bạn chưa vượt qua vòng thi trước nên không thể tiếp tục ở vòng thi này.
Loading...