Số phách #1504

Gửi bởi Trần Khởi My vào 9 tháng 2 2019 lúc 20:18

I

1D   2B   3A   4A   5D   6C  7A

II

1 are -> is

2 make -> will make

3 her-> she

4 came -> is coming