Vòng 1

I.

1) D

2) B

3) A
4) B

5) C

6) C

7) A

III.

1) 

2) 

3) many

4) that 

5) him

6) will 

7) before 

8) in

9) pay

10) big

IV.

1) How long are you going to stay here?

2) 

3) How are you progress ?

4) 

V.

1) error

2) prison

3) irk

 

 

Loading...

Điểm  5

Nhận xét: Bạn có phải là người gửi bài tên "Khách" không nhỉ ? Cảm ơn bạn đã ủng hộ cuộc thi !