Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 128
Số lượng câu trả lời 3376
Điểm GP 707
Điểm SP 2991

Người theo dõi (476)

Kiệt
Minz Ank
Lý Kim Anh
thần chết
Phèn Dẹo :-

Đang theo dõi (136)