Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 1710
Điểm GP 249
Điểm SP 1766

Người theo dõi (289)

Đang theo dõi (0)