Vật lý

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 7 giờ trước (21:51)

1\Rtđ=1\R1+1\R2+1\R3

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 4 giờ trước (1:10)

\(R_{tđ}=\dfrac{R_1\cdot R_2\cdot R_3\cdot R}{R_1+R_2+R_3+R}\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 8 giờ trước (21:21)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 7 giờ trước (21:40)

Tính gì vậy bạn?

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 7 giờ trước (21:53)

undefined

a) Vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu nên mực chất lỏng ở nhánh trái cao hơn

Xét áp suất tại hai điểm A và B cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang đi qua mặt phân cách của dầu và nước:

pA = pB => d.h = d0 . ( h - 0,1 ) => d.h = d0.h - d0.0,1

=> d0.0,1 = h.(d0 - d)

=> \(h=\dfrac{d_0.0,1}{d_0-d}=\dfrac{10000.0,1}{10000-8000}=0,5m\)

Thể tích dầu đã rót vào:

\(V=S.h=0,0006.0,5=0,0003m^3\)

Khối lượng riêng dầu đã rót vào:

D = \(\dfrac{d}{10}=\dfrac{8000}{10}=800kg/m^3\)

Khối lượng dầu đã rót vào: 

m = D.V = 800.0,0003 = 0,24kg

 
Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 9 giờ trước (19:47)

a) 2 lực tác dụng lên quả táo: lực kéo của sợi dây và trọng lực

b) 

- Lực kéo của sợi dây có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên

- Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

c) 2 lực đó là 2 lực cân bằng vì quả táo đứng yên 

Bình luận (1)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 9 giờ trước (19:52)

a) Lực hút của Trái Đất và lực kéo của sợi dây

b) *Lực hút của Trái Đất 

- Phương thẳng đứng

- Chiều từ trên xuống

*lực kéo của sợi dây

- Phương thẳng đứng

- Chiều từ dưới lên

c) Vì quả táo đứng yên nên 2 lực đó cân bằng

Bình luận (1)
halinh
halinh 9 giờ trước (19:54)

a, 2 lực tác dụng: lực kéo của sợi dây và lực hút của trái đất

b,lực kéo của sợi dây chiều từ dưới lên trên còn lực hút của trái đất chiều ngược lại

c,hai lực đó là lực cân bằng vì quả táo đứng yên

Bình luận (8)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 10 giờ trước (18:51)

D = 0,8g/cm3 = 800kg/m3

Bình luận (0)
halinh
halinh 10 giờ trước (19:10)

=800kg

Bình luận (1)
uchiha itachi
uchiha itachi 8 giờ trước (20:30)

=800kg/m3

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 10 giờ trước (18:56)

Tóm tắt:

h = 4m

m = 5kg

A = ?

Giải:

Trọng lượng của vật:

P = 10.m = 10.5 = 50N

Lực kéo vật bằng ròng rọc động thiệt 2 lần về đường đi và lợi 2 lần về lực

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{50}{2}=25N\)

\(s=\dfrac{h}{2}=\dfrac{4}{2}=2m\)

Công của vật:

A = F.s = 25.2 = 50J

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 11 giờ trước (17:51)

Tóm tắt:

V = 0,5dm3 = 0,0005m3

m = 9kg

d = ? 

Giải:

Trọng lượng của kim loại:

P = 10.m = 10.9 = 90N

Trọng lượng riêng của kim loại:

\(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{90}{\text{0,0005}}=180000\)N/m3

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 11 giờ trước (17:52)

Đổi 0,5dm3 = 0,0005m3

Trọng lượng của kim loại:

P = 10.m = 10.9 = 90N

Trọng lượng riêng của kim loại:

\(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{90}{0,0005}=180000\)N/m3

Bình luận (0)
halinh
halinh 10 giờ trước (18:49)

180000

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 12 giờ trước (16:41)

\(m=76kg\\ p=3800N/m^2\\ a=50cm=0,5m\\ b=?m\)

Áp lực của vật lên mặt bàn là:

\(F=P=10.m=10.76=760\left(N\right)\)

Diện tích tiếp xúc của vật là:

\(p=\dfrac{F}{S}\rightarrow S=\dfrac{F}{p}=\dfrac{760}{3800}=0,2\left(m^2\right)\)

Chiều rộng bề mặt tiếp xúc với mặt bàn là:

\(S=a.b\rightarrow b=\dfrac{S}{a}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Loading...