Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25 : Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài 26 : Thiên nhiên Châu Phi

Bài 27 : Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)

Bài 28 : Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi

Bài 29 : Dân cư, xã hội Châu Phi

BÀI 30 : Kinh tế Châu Phi

Bài 31 : Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

Ôn tập học kì I

Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 7

Bài 32 : Các khu vực châu Phi

Bài 33 : Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)

Bài 34 : Thực hành so sánh nền kinh tế của 3 khu vực Châu Phi

Bài 35 : Khái quát Châu Mĩ

Bài 36 : Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37 : Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ

Bài 39 : Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 40 : Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Bài 41 : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 42 : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 43 : Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 46 : Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của núi An-đet

Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì II

Bài 47 : Châu Nam cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Bài 48 : Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50 : Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-x trây - lia

Bài 51 : Thiên nhiên Châu Âu

Bài 52 : Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)

Bài 53 : Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Bài 54 : Dân cư, xã hội Châu Âu

Bài 55 : Kinh tế Châu Âu

Bài 56 : Khu vực Bắc Âu

Bài 57 : Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58 : Khu vực Nam Âu

Bài 59 : Khu vực Đông Âu

Bài 60 : Liên minh Châu Âu

BÀI 61 : Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ kinh tế Châu Âu

Ôn tập học kì II

Đề kiểm tra học kì II


Tính năng này đang được xây dựng...